Bitte nutzen Sie zum Drucken den Knopf rechts in der Symbolleiste direkt oberhalb des Dokuments. Die Druckfunktion Ihres Browsers liefert ansonsten leider keinen korrekten Ausdruck.
Ursula Weber: Prosopographie des Sāsānidenreiches im 3. Jahrhundert n. Chr.
Wahram_II Vorwort Abkürzungsverzeichnis Personenregister Orts- und Sachregister

Griechisches Wörterverzeichnis
Karte des S
s
nidenreiches

NPi I: Introduction
NPi II a: Main part a NPi II b: Main part b NPi III: Conclusion

ŠKZ I: Genealogie
ŠKZ II: Hofstaat P
bags ŠKZ III: Hofstaat Ardaš
rs I.

ŠKZ IV: Hofstaat Š
buhrs I. ŠKZ V: Frauen


Wahr
m II., König der Könige [šhn šh]*
(276 - 293 n.Chr.)
[KSM, KNRm, KNRb, KKZ]B: Quellen
Epigraphische Quellen:
KSM1 § 9-15 [S. 41f.]:
§ 9 [S. 41f.]:
W)(HR)YK wlh(l)[n.....................................] (Ww)lhl()[n......................................
...š](try) lty 11 [.........W](mtl)pn Whw(k)ly Wk(rpk)[ly PWN] (š)try......(YK)YMWNt (WP)[W](N)
[...............................] WNPŠ(H
l)w[bn ldy ZKm (B)]YN ....](plt)r(y gs)[y W](pt)hšly
B(Y)D(WN).....Pm(g)[sy.....W](pthš)[ly........................................................Wš](try L)
[.......................hmš]try (PWN...kltk)[n...12............kmg](ly)t(ry) Wp(thš)[dtry.......]()YK
c(ygwn K)[ZY............

§ 10 [S.42]: ...] (hm)[št](ry m)gwpt (Wdtwbl B)[YDWN Pm s](thl)[y W](t)[wry] (ZY) <nhyt>
rth(št)r (W)nhyt (ZY M)R(T) [....................................bwh] (tlw)[bn.........whrmzd](y) mgwpt

*Gliederung des Artikels (überarbeitet: Januar 2018)
1. Quellen S. 1-18
2. Genealogie S. 19-26
3. Name S. 26
4. Kronprinz S. 27-29
5. Wahr
m, šhn šh S. 30-34
6. Persönlichkeit Wahr
ms II. S. 34-35
7. Familie Wahr
ms II. S. 35-39
8. Titulatur Wahr
ms II. S. 39-40
9. Religionspolitik Wahr
ms II. S. 40-44
10. Felsreliefs Wahr
ms II. S. 44-63
11. Schale von Sargveši S. 64-66

1 D.N.MacKenzie, Kerdir"s Inscription (Synoptic Text in Transliteration, Transcription, Translation and
Commentary). In: G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at Naqsh-i Rustam. Berlin (1989) 35-72;
hier 41-44; 54-55; 58. (Iranische Denkmäler, Liefg. 13, Reihe II: Iranische Felsreliefs.I.)
2
12. Bibliographie S. 67-79
13. Tabelle 1, S. 80
§ 11 [S.42]: W(štr)[y...13.......gyw](k )[L] gywk (h)[m](štr)[y .............Y](H)[WWNt Wdy](n)y
m(zdys)n WmgwGBR BYN št[ry.....pt](hš)[ly](YH)[WW]Nt W(y)[zd]n WMY Wt(wry)
Wg(w)[s](p)[ndy .....................................YH](MT)WN [...............s](n)hy Wbštyhy 14 [QDM
YHMT](W)N Wkyšy (ZY) (hlm)[ny...............................]

§ 12 [S. 42f.]: .....] (L štry) gywk [.............klt](k)n ZY y(zd)[n pzdy](h)[y...............wlhl]n
[YTYB](W)[Nd...........mgwG](BR) [....... Wpty]hwy Y(HWWNt) WKBYR (t)[wrn .......................]
(HTYM)WNt

§ 13 [S. 43]: Wgt(y W)p(t)hš(try) [........................................................](L)H
(QDM) KN
n(pšty) 16 [...............k]rtyr ZY (bwh)[tlwbn .......................

§ 14 [S. 43]: ....] (krt)yr MN (KZY)[wlwny.................. WM]RHYn WNPŠH
lwbn (ldy)
[.............................] ()Pm (K)BYR twr()n (Wmgw)[ny.........................................................
.........Wnw](thš)tlk[n W](twrp)[tkn *17.........] (Wl)[d](y Wkl)m()[n...................................
Wprš](tly) [......................................pr]c L pš(kp)wly p(tyhwy krt)[y

§ 15 [S.43f.] :......................................................................](n)yrnšt(r)[y] twry (Wmg)w
(GBR) [.........................S](WSY)[..............MR]Kn [MRK Y]H(M)TWN (nd)[ywky 18 štrdst]n
[Wsw](l)[y]y št(r)[y..........................................štrds](tn W)[klkyy......k]lky nsn(gy ky)sl(yd)y
štr[dstn.........š](try W)MH
....[Q]DM kpwtkyy n(s)[ngy ............................] (W)[lmny....]
Wwlwc(n Wld)n Wbl(skn ...D) 19 [...ln](n) BB() [..............................SWSY]()
[................................................] (P)š (wltk)y W(t)wr(s)[whty..................] TMH
c(m) PWN
(prm)[n..............................W](t)[wry MH
] (LH štr)[y] (YH)WWN [Z](Km wn)l(šny kr)[ty
20............z](ydny)[..............................................................................](Pm L)[WHL] (L
NPŠH
) [š](t)[ry.................]KNRm
2 § 9 - 15 [S. 41-44]
§ 9 [S. 41f.]: WHR YK wlhln] (MLK)n M[LK ZY šhpwhrkn ]L bg[d]n g()sy 21 [ZLWNt
Wwlhln MLKn MLK] [ZY wlhlnkn ZY BYN štry lty Wlsty Wmtlpn Wh]w[kly] W(klpkl)y PWN
(štl)y 22 [YKYMWNt WPWN dwšlmyhy ZY whrmzdy] W(yzd)[n WNPŠH
] (lw)[bn ldy ZKm
BYN] (štr)[y] (pl)[tl]y g(s)[y] (Wp)th(š)[ly] (B)[YD]WN 23 [Pm g](sy) [Wp](t)[h](šl)[y] (ZY)
[wclk]()[n] (YHBW)[N](t) [Pm PWN BB Wštry L štry gywk] (L g)yw(k) [h]()m[štly] PWN 24
[kltkn ZY yzdn] p(thš)[d](try Wkmklyt)[ly BYDWN YK cy](gwn K)[ZY YHWWN HWH
m]

§ 10 [S. 42]: (P)m [hmštly mg]wpt 25 [Wdtwbly BYDWN] (P)[m st](hl)[y] (Wt)wry (Z)Y [nhyt
rthštr] Wn(hyt) [ZY MLT] ()dw(ynp)t W(p)[t]h(šy) [](BY)DWNt 26 [Pm BYDWNd ŠM
klt](y)[r] (Z)[Y] (bwht)lwb(n) w(l)[hl](n ZY )wh(rmzd)y m(g)[wpt

§ 11 (S. 42]: Wštl]y L š(t)[l]y g[y](wk) L 27 [gywk hmštly] (kltkn ZY whrmzdy) [Wyz](dn
pltly) YHWW(Nt) [Wdyny] (mz)[dys](n Wmgw)GB(R)BYNš 
 LB pthšly YHWW](Nt
Wyzdn) WMY W(t)[wry Wgws](pnd)y BYN (štly) [LB šnwt](yhy Q)D(M) Y(HM)TWN 29
[Whlmny WŠYDn] (LB s)n(hy) Wbš(tyh)[y QDM YHMTW](N Wky)šy Z[Y hlmny W](ŠYD)n
MN (štly) DYTN 30 [Wwbply kylydy Wy](h)wdy W(šm)ny (Wbl)[mny W](n)s(l)[y W](kls)[tyd](n
Wm)[ktky Wzndyky] (BYN štly) [M](H)[YTN] YH[WWN]d Wwzdysy gwknyhy 31 [Wglsty ZY
Š](YDn wyš)wp[y](hy W)[y](zdn) [gsy] Wnšd[my] (kylydy

§12 [S. 42f.]: Wš)[tly L] (štl)y [g](ywk) (L g)[yw]()k K(BY)R kltkn ZY yzdn (pz)dyhy 32
[WKBYR twry] (ZY) wl(hl)n (YTYBWNd WKBYR m)[gwG]BR (w)lw[hmy] (W)pty[hwy
YHWWN](t WKBYR )[t](w)l()n (Wm)g(w)[ny p](t)hštly HTYMWNt

§ 13 [S. 43]: Wgty (pt)hštly 33 [Wmtgdn MH
] Q(DM) w[l](h)[l](n MLKn MLK) [ZY] wlh(lnk)n
(klt)[y LH
] Q[DM K](N) [np](š)ty Y[KYMWNt ](YK) klt(yr) [ZY] bwhtlwbn wlhln ZY
[](w)h(rmzd)y mgwpt 34

2 s. Anm. 1.
3

§ 14 [S. 43]: [WLY kltyr] (MN KZ)[Y] (wl)wny (PWN yzd)[n WM](R)HY(n WNPŠH
) [lw](b)[n]
(l)[dy] (KBYR l)n(c)y [Wwd](m) [HZYTN] (P)<m> KBYR twrn W(mg)wny BYN š(tl)y 35 [ZY
yln pl](s)[y] (Wp)[l]sw(b)[y hw](zstn) [Ws](w)[r](s)[tn W]myš(n Wnwthš)[t](rkn Wt)wr[ptkn]
Wsph(n) [Wldy] (Wkl)[m]n (W)sks[t]()n Wgw(lk)n 36 [Wmlwy Whryw Wprštry] (Wtwr)[stn
W]m(k)[wln] (W)[kwšnš](try) D (prc L p)škp(w)[ly] p(ty)hwy (k)l[ty]

§ 15 [S. 43f.]: ()[P](m) [PWNc nyl](n š)try twry 37 [WmgwGBR] (MH
) P(WN štr)y [Z](Y
)[nyl]()n [YH]WWN [YK SWSY W](GBR Z)Y (MLK)n (M)[LK]() YH[MT](W)[N] n(d)[ywky]
(št)rd(s)[tn W](sw)[lyy štry WM]H
38 [QDM swl](yy nsngy tylsst)y [štr](d)stn Wk(lky)[y] (št)ry
[WMH
QDM k](l)kyy (ns)ng[y kys]l(y)[y št](r)ds[tn Wk]p(wtk)yd[y] š(tr)y (WM)H 39 [QDM
kpwt](kyd)[y ns](ngy) [](D prc) [L] (g)ldkyy (š)[t](r)[y] (W)[l]m[ny š](try Wwlwc)[n W](l)d()[ny]
W(b)[ls](k)n D (pr)c L [l]()nn (BB) šh(pw)[h]ry (M)LKn 40 [MLK PWN] (SW)[SY] WG(BR)
[Z](Y NPŠH
) MHYTN (Pš) [wltky] (Wtw)[r](swhty) [W](wdy)[l](n kl)[ty T](M)Hc(m) [PW]N
pl[m](n) ZY MLKn (MLK Z)K (mg)w 41 [GBR Wtwry MH
] (L)H (štry YH)[WWN] ZKm
wn()[lšny klty Pm L Š](BKWN) [zydny Wwltky] (kl)[tny W](M)H
KN [YŠ] (w)[lt](k)[y] (k)[l]ty
YHWWN (ZK)cm BR YNSBWN 42 [Pm LWHL ](L NPŠH
štr)[y] (Š)BKW(N) [HWHnd.

§ 9 [S. 54]: ud pas k
Wahrm šhn šh Šbuhragn bayn gh šud ud Wahrm šhn
š
h Wahrmagn, andar šahr rd ud rst ud mihrabn ud hugar ud kerbakkar, pad šahr
st
d ud pad dšramh Ohrmezd ud yazadn ud xw
š ruwn ry n-im andar šahr
abardar g
h ud padixšar kun
d u-m gh ud padixšar wuzurgn dah
d u-m pad dar ud
šahr
 šahr, gyg gyg, hmšahr pad kerdagn yazadn pdixšdar ud kmgrdar kun
d
k
iyn ahy bd h
m.

§ 10 [S. 54]: u-m h
mšahr mowbed ud ddwar kun
d u-m Staxr dur Anhd Ardaxšr ud
An
hd bng
w
nbed ud pdixš kun
d u-m kun
d nm ‚Kerdr bxt-ruwn-Wahrm 
Ohrmezd mowbed".


§ 11 [S. 54]: ud šahr
 šahr, gyg gyg, hmšahr kerdagn Ohrmezd ud yazadn abardar
baw
d ud d
n mzd
sn ud mowmard andar šahr wuzurg padixšar baw
d ud yazadn ud b
ud
dur ud gspand andar šahr wuzurg šndh abar rasd ud Ahreman ud d
wn wuzurg
sn
h ud bišth abar rasd ud k
š Ahreman ud d
wn az šahr *franaft ud awbar *akir ud
ah
d ud šaman ud brman ud nsr ud kristiyn ud makdag ud zandk andar šahr zad
baw
nd ud uzd
s gugn ud gilist d
wn wišb ud yazadn gh ud niš
m *akir.

§ 12 [S. 54]: ud šahr
 šahr, gyg gyg, was kerdagn yazadn abzy ud was dur 
Wahr
m nišn ud was mowmard urwhm ud pad
x baw
d ud was durn ud mown
p
dixšr wišt.

§ 13 [S. 54]: ud gitt (ud) p
dixšr ud mdayn 
 abar Wahrm šhn šh Wahrmagn kerd,
y abar h nibišt
st
d k, ‚Kerdr bxt-ruwn-Wahrm Ohrmezd mowbed".

§ 14 [S. 55]: ud man Kerd
r az ahy rn pad yazadn ud xwadyn ud xw
š ruwn ry was
ran ud
wm dd u-m was durn ud mown andar šahr rn, Prs ud Pahlaw, Xzestn
ud As
restn ud M
šn ud Ndšragn ud durbdagn ud Sphn ud Ray ud Kermn ud
Sagest
n ud Gurgn ud Marw ud Har
w ud Abaršahr ud Trestn ud Makurn ud Kušnšahr
t
 frz Paškabr pad
x kerd.

§ 15 [S. 55]: u-m pad-iz An
rnšahr dur ud mowmard 
 pad šahr An
rn bd k asp ud
mard
 šhn šh rasd - Andiyk šahrestn ud Sriy šahr ud 
 abar Sriy nahang,
*Ters
s šahrestn ud Kilikiy šahr ud 
 abar Kilikiy nahang, K
sariy šahrestn ud
Kap
dakiy šahr ud 
 abar Kapdakiy nahang t frz *Grykiy šahr ud Arman šahr ud
Wiruz
n ud *Aln ud Balsagn t frz Alnn dar Šbuhr šhn šh pad asp ud mard 
xw
š zad u-š wardag ud dursxt ud aw
rn kerd - nh-iz-im pad framn šhn šh n
mowmard ud
dur 
 y šahr bd n-im winnrišn kerd u-m n
 hišt zyn ud wardag kerdan
ud

 h kas wardag kerd bd n-iz-im b
 stad u-m abz xw
š šahr hišt h
nd.

Übers.: § 9 [S. 58]: And after Bahram, king of kings, son of Shapur went to the place of the gods and
Bahram, king of kings, son of Bahram, who in the empire (is) generous and righteous and kind and
beneficent and altruistic, established himself in the kingdom, for love of Ohrmezd and the gods and
(for) his own soul he made for me in the empire a higher position and honour, and gave me the posi-
4
tion and honour of the magnates, and made me at court and from province to province, place to
place, throughout the empire in (the matter of) the rites of the gods (yet) more authoritative and ab-
solute than I was before.


§ 10 [S. 58]: And he made me Mobed and judge of the whole empire. And he made me director and
authority over the fire of Anahid-Ardashir and Anahid the Lady (in) Stakhr. And he named me ‘Kerdir,
soul-saver of Bahram, Mobed of Ohrmezd".


§ 11 [S.58]: And from province to province, place to place, throughout the empire the rites of
Ohrmezd and the gods became more important and the Mazdayasnian religion and magians were
greatly honoured in the empire and great satisfaction befell the gods and water and fire and benefi-
cent creatures, and great blows and torment befell Ahreman and the demons, and the heresy of
Ahreman and the demons departed and was routed from the empire. And Jews and Buddhists and
Hindus and Nazarenes and Christians and Baptists and Manichaeans were smitten in the empire, and
idols were destroyed and the abodes of the demons disrupted and made into thrones and seats of the
gods.


§ 12 [S. 58]: And from province to province, place to place, the rites of the gods were much in-
creased, and many Wahram fires were established, and many magians were (made) content and
prosperous, and many charters (relating to) fires and mages were sealed.

§ 13 [S. 58]: And documents, charters and records which (have been) made under Bahram, king of
kings, son of Bahram, - on them has been written thus, ‘Kerdir, soul-saver of Bahram, Mobed of
Ohrmezd".


§ 14 [S. 58]: And I, Kartir, from the beginning have been at great trouble and pains for the sake of the
gods and the lords and my own soul. And many fires and magians in the empire of Eran - Persia,
Parthia, Khuzestan (= Susiane), Asurestan (= Mesopotamia), Meshan (= Mesene), Nodshiragan (=
Adiabene), Adurbaigan (= Atropatene), Spahan, [Ray,] Kirman (= Karmania), Sagestan (=
Sakastene), Gurgan (= Hyrcania), Marv, Herat, Abarshahr (= Khorasan), Turestan (= Tourene), Ma-
kuran, the Kushan country up to Peshawar - I have made prosperous.

§ 15 [S. 58]: And also in the land of Aneran, the fires and magians which were in the land of Aneran
where the horses and men of the king of kings reached - the city of Antioch and the land of Syria and
what is attached to the province of Syria, the city of Tarsos and the land of Cilicia, and what is
attached to the province of Cilicia, the city of Caesarea and the land of Cappadocia and what is
attached to the province of Cappadocia, up to the land of Graecia (= Pontus ?) and the land of Arme-
nia and Iberia (= Georgia) and Albania and Balasagan up to the Gate of the Alans, Shapur, king of
kings, with his horses and men conquered them all and he took booty and burned and laid them
waste - there too, at the command of the king of kings, I made arrangements for the magians and the
fires which were in those lands, I did not let them be harmed or taken as booty, and those which
anyone had thus taken as booty I took and allowed them back to their own land.

KNRb
3 27-31 [S.36]:
27 - YDYTNt YK NH ZK krtyr
WHm ZY špwry MLKn MLK krtyr ZY
28 - mgwpt W y
rpt ŠM klty
WHm W wrmzdy MLKn MLK W wlln MLKn
29 - MLK ZY š
pwrkn krtyr ZY wrmzdy mgwpt ŠM klty
WHm W wlln
30 - MLKn <MLK> ZY wl
lnknkrtyr ZY bwtlwbn wlln ZY wrmzdy mgwpt ŠM klty
31 -
WHm npšty bwtky dpywr <ZY> krtyr ZY MR
Y.
Übers.: 27 - [celui-là] saura que je suis Kird
r que Šbuhr roi des rois a nommé 28 - “Kirdr mow-
bed et h
rbed", et qu" Ohrmazd roi des rois et Vahrm roi des rois, 29 - fils de Šbuhr, ont nommé
“Kird
r mowbed d"Ohrmazd", et que Vahrm 30 - roi des rois, fils de Vahrm, a nommé “Kirdr, mow-
bed du bienheureux Vahr
m, et d"Ohrmazd; écrit par Bxtag4, scribe (de) Kirdr le seigneur.

KKZ s. KSM und KNRm
3 Ph.Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kirdr. Textes et concordances. Paris 1991. (StIr. Ca-
hier. 9.)
4 s. Bxtag in U.Weber, Prosopographie 2002ff.
5
KKZ = Inscription de Kart
r à la " Kabah de Zoroastre » (Texte, traduction, commentaire) par M.-
L.Chaumont. In: JA 248(1960) 339-380; hier: 343: l. 9-10.

L. 9 - : Sauveur de-l"âme-de-Varhr
n », magupat d"hrmazd. Et pays sur pays, lieu sur lieu (dans)
tout l"Empire, les offices d"
hrmazd et des dieux devinrent supérieurs; la Religion mazdéenne et les
hommes-mages, dans l"Empire, furent (en) grande dignité; les dieux, l"eau, le feu, le bétail obtinrent
grande satisfaction, Ahrim
n et les démons reçurent de grands coups et de grands tourments ( ?); les
doctrines d"Ahrim
n et des démons, de l"Empire furent écartées et y (avpar) furent anéanties; Juifs,
shamans,


L. 10 - : brahmanes, nazaréens, chrétiens, makt
ks ( ?), zandks, dans l"Empire furent abattus; les
idoles (uzd
s) furent brisées et le repaire (grist) des démons fut détruit; la résidence (gs) et le siège
(nišadam) des dieux (yazd
n) furent anéantis. Pays sur pays, lieu sur lieu, il y eut un accroissement
(pour) beaucoup d"offices divins; beaucoup de feux de Varhr
n furent fondés, beaucoup d"hommes-
mages devinrent heureux et prospères; (pour) beaucoup de feux et de mages des contrats furent
scellés. Et sur les testaments, les contrats, les mémoires qui, sous Varhr
n, Roi des rois, fils de
Varhr
n.
Literarische Quellen
:

a) griechische Quellen


Agathias: Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. Recens. R.Keydell. Berlin (1967) IV,24,6;
IV,24,8.(CFHB.II.):
IV,24,6:
 


  

 

IV,24,8:
 !

"

# $ %% &


%! 
'
%
( " 
 
 
%


&)* 
+
&"

 
Übers. S. 127,6: But Vahram"s son, who had the same name as his father, reigned for seventeen
years. - S. 127,8: Now since the Segestani were subdued by his father Vahram II it was only natural
that the son should be given the title Saghanshah, which is Persian for “king of the Segestani".
A.Cameron, Agathias on the Sassanians.Dumbarton Oaks (1969-1970) 69-183.(Dumbarton Oaks
Papers.23-24.)


Malalas: Ioannis Malalae Chronographie. Recensuit Ioannes Thurn. Berolini (2000) 233 = XII 34:
,*
%

-%
!'#
% 
-% %.
/
+

 
 
! 
%0,*
1 
 
 
%.%  
&
! 
2 ' 3 / % 
Übers.: The Chronicle of John Malalas. A Translation by E.Jeffreys, M.Jeffreys and R.Scott...
Melbourne (1986) 165 = XII 34.(Australian Association for Byzantine Studies. Byzantina
Australiensia.4.)
XII 34: He also began a campaign against the Persians; he advanced and captured Persian territory
as far as the city of Ktesiphon and returned. He constructed a walled fortress (303) on the limes and
made it into a city, giving it the status of a city; he called it Carrhae after himself.

Synkellos: Georgii Syncelli Ecloga chronographica. Ed. A.A.Mosshammer. Leipzig (1984) 441,8;
472,15-473,2.
441,8: $ %% 
45;
472,15-473,2:
  !- % % /
+

2 %

 6%
%
 
 % 
 0
 #%
. 
&&+#%

Übers.: The Chronography of George Synkellos. A Byzantine Chronicle of Universal History from the
Creation. Transl. with Introd. and Notes by W.Adler and P.Tuffin. Oxford (2002) 441,8; 472,11-13.
441,8: Ourarakes - 17 Jahre.
472,15-473,2: After also engaging the Persians in combat, he took control of Ktesiphon. As he was
bivouacking by the Tigris river, he was killed when a thunderbolt suddenly struck him and his tent.

Theophanes: Theophanis Chronographia. Recens. C. de Boor. Leipzig 1(1883) 6,4-7:
-%
 $ %% 1 
45
6
Übers.: Der König der Perser Ouarrach
s regierte 17 Jahre. - Repr. Hildesheim, New York 1980.

Zonaras: Ioannis Zonarae Annales ex recensione M.Pinderi. T. II. Bonnae (1844). XII, 30 = 610,20-
611,6; XII,31 = 616,8-10.
XII,30 = 610,20-611,6:
/ % 
   %
 
 ' /%(!7 %


 
!

-%
 8
%
. 
!7 %!
 1/
+

 
!" %59 


%
 
):

 % 
%
 

 2- %# 

 (%%% 

 ' 
( (
 
% + 

( - % %
/ % 
 1!

%


 ! 48
' ):

'1 

#! 
Übers.: The History of Zonaras. From Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great.
Transl. by Th.M.Banchich and E.N.Lane. Introd. and Commentary by Th.M.Banchich. London, New
York (2009) 62f. = XII, 30 = 610,20-611,6:
When he had come into control of the realm, Carus crowned his own two sons, Carinus und
Numerianus, with an imperial diadem. Together with one of the boys, Numerianus, he immediately
marched against the Persians, and captured Ctesiphon and Seleucia. But the army of the Romans
had a close brush with danger. For they were encamped in a gully, and the Persians, when they
observed this, by means of a trench diverted toward the gully the river flowing nearby. But Carus
charged the Persians, met with success, and routed them. He returned toward Rome leading a
multitude of captives and much booty.
XII,31 = 616,8-10:

...! 
5 ()$% ;
$ %% ! 


$ %% !# 
 $ %% ! !

 7% ...
Übers. ibid. (2009) 65 = XII,31: after him came Hormizdas, then Vararanes, and after him Vararakes,
and then another Vararanes, and finally, Narses....

Kedrenos: Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae Ope Ab Immanuele Bekkero suppletus et
emendatus. T. I. Bonnae (1838) 464,6-9. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.23.)
/ % !/%( !7 % 
5$.
 / % 
-%
!/
+

% 
Übers.: Carus und Carinus und Numerianus regierten zwei Jahre. Dieser Carus nahm Persia und
Ktesiphon ein.


Anonymus post Dionem: <7=7>?$>6<?*6<@A=7< In: FHG IV. Ed. C.Müller. Paris (1868)
198 (Fragment 12):
B$
. 
& % '% 
/ %.
 !-%
' 

#
Übers.: Man sagt, daß Carus zugleich mit der Ausrufung (zum Kaiser) erklärt habe, er sei wegen
des Sieges über die Perser zur Herrschaft gekommen.b) lateinische Quellen:


S. Aurelius Victor, Die römischen Kaiser. Liber de Caesaribus. Lateinisch-deutsch. Hrsg., übers.
und erläutert von K.Groß-Albenhausen u. M.Fuhrmann. Zürich, Düsseldorf (1997) 110-111 = 38,2-3:
Et quoniam cognita Probi morte barbarorum quique opportune invaserant, misso ad munimentum
Galliae maiore filio Numeriani comitatu in Mesopotamiam pergit protinus, quod ea Persarum quasi
sollemni bello subest. Ubi fusis hostibus, dum gloriae inconsulte avidior Thesiphonta urbem Parthiae
inclitam transgreditur, fulminis tactu conflagravit.
Übers.: Und da nach Bekanntwerden des Todes von Probus zahlreiche Barbaren die Gelegenheit zu
Einfällen benutzt hatten, entsandte er den älteren Sohn zur Sicherung Galliens und brach selbst un-
verzüglich, von Numerianus begleitet, nach Mesopotamien auf, das fast regelmäßig dem Angriff der
Perser ausgesetzt ist. Dort hat ihn nach Vertreibung der Feinde, während er, unbedacht allzu sehr auf
Ruhm erpicht, über Thesiphon, eine ansehnliche Stadt Parthiens, hinaus vordringt, ein Blitz getroffen
und verbrannt.


Eutropius: Eutropii Breviarium ab urbe condita. Recognovit C.Santini. Leipzig (1979) IX,18,1:
Sed dum bellum adversus Sarmatas gerit, nuntiato Persarum tumultu ad Orientem profectus res
contra Persas nobiles gessit. Ipsos proelio fudit, Cochen et Ctesiphontem, urbes nobilissimas, cepit.
Et cum castra super Tigridem haberet, vi divini fulminis periit.
Engl. Übers.: The Breviarium ab urbe condita of Eutropius. Transl. with an introduction and
commentary by H.W.Bird. Liverpool (1993) 60. (Translated Texts for Historians.14.): But while he was
7
waging a war against the Sarmatians news came that the Persians were causing a disturbance, so he
set out for the east and achieved some notable exploits against the Persians. He routed them in battle
and captured Coche and Ctesiphon, very famous cities. But while he was encamped on the Tigris he
was killed by a divinely inspired bolt of lightning.

Scriptores Historiae Augustae. Ed. E.Hohl. Vol. II. Editio stereotypa correctior addenda et corrigen-
da, adiecerunt Ch.Samberger et W.Seyfarth. Leipzig II(
31971) Car. VIII, S. 238f.: Ingenti apparatu et
toti[u]s viribus Probi profligato magna ex parte bello Sarmatico, quod gerebat, contra Persas
profectus nullo sibi occurrente Mesopotamia<m> Carus cepit et <C>tesifontem usque pervenit
occupatisque Persis domestica seditione imperatoris Persi<c>i nomen emeruit.
Übers.: The Roman Eastern Frontier and the Persian wars (AD 226-363). Comp. and ed. by
M.H.Dodgeon and S.N.C.Lieu. London, New York (1994) Car. 8 = S. 114,6-11:
With a vast array and all the forces of Probus he set out against the Persians after finishing the
greater part of the Sarmatian war, in which he had been engaged, and without opposition he
conquered Mesopotamia and advanced as far as Ctesiphon; and while the Persians were busied with
internal strife he won the name of Conqueror of Persia.

Festus: Abrégé des hauts faits du peuple romain. Texte établi et traduit par M.-P.Arnaud-
Lindet. Paris (1994) 32 = XXIV 2:
Cari imperatoris uictoria de Persis nimium potens superno numini uisa est. Nam ad inuidiam caelestis
indignationis pertinuisse credenda est. Is enim ingressus Persidam quasi nullo obsistente uastauit,
Cochen et Ctesiphontem, urbes Persarum nobilissimas, cepit. Cum uictor totius gentis castra supra
Tigridem haberet, ui fulminis ictus interiit.
Übers.: La victoire de l"empereur Carus sur les Perses parut trop puissante au Très-Haut. Il faut bien
croire qu"elle tendit à susciter la jalousie et l"indignation céleste. De fait, Carus, s"étant mis en
marche, ravagea la Perse sans pratiquement rencontrer de résistance; il prit Cochès et Ctésiphon,
les plus nobles villes des Perses. Alors que, vainqueur de la nation toute entière, il avait établi son
camp au delà du Tigre, il mourut frappé par un coup de foudre.

Hieronymus: Eusebius Werke, Band 7: Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon.
Hrsg. und in 3. Aufl. bearb. von R.Helm. Berlin (
31984) 224,23 - 225,1.(Die Griechischen Christlichen
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.7.):
Carus Narbonensis cum omni Parthorum regione uastata Cochem et Ctesifontem, nobilissimas
hostium urbes, cepisset, super Tigridem castra ponens fulmine ictus interiit.
Übers. in: The Roman Eastern Frontier and the Persian wars (AD 226-363). Comp. and ed. by
M.H.Dodgeon and S.N.C.Lieu. London, New York (1994) 113: Carus of Narbo, after laying waste to
the entire territory of the Parthians (sic), captured Coche and Ctesiphon, the most famous cities of the
enemy. After establishing camp on the Tigris, he was killed by a bolt of lightning.

Orosius: Pauli Orosii Historiarum adversum paganos Libri VII accedit eiusdem Liber
apologeticus. Recensuit et commentario critico instruxit C.Zangemeister. Wien 1882. VII
24,4(CSEL.V.) - Repr. Hildesheim (1967)
VII 24,4 = 487: Anno ab Vrbe condita MXXXVIIII Carus Narbonensis tricesimus secundus suscepit
imperium ac biennio tenuit. qui cum filios suos Carinum et Numerianum consortes regni effecisset,
bello Parthico postquam duas nobilissimas Parthorum urbes Cochem et Ctesiphontem cepit, super
Tigridem in castris fulmine ictus interiit. Numerianus, qui cum patre fuerat, rediens fraude Apri soceri
sui interfectus est.
Übers.: Orosius. Paulus Orosius, Seven Books of History against the Pagans. Transl. with an
Introduction and Notes by A.T.Fear. Liverpool (1988) 360 = VII 24,4.(Translated Texts for
Historians.54.):
VII 24,4: 1.039 years after the foundation of the City, Carus from Narbonensis became the 32
nd man
to rule the empire and held on to power for two years. After he had made his sons, Carinus und
Numerian, joint rulers, he fought a Parthian war in which, after capturing two of the Parthians" finest
cities, Coche and Ktesiphon, he was struck by lightning and killed in his camp by the Tigris.
Numerian, who was with his father, was treacherously killed by his father-in-law, Aper, while returning
to Rome.


Iordanes: Iordanis Romana et Getica. Recens. Th.Mommsen. Berlin (1882) 294, S. 38,6-9.
(Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum Tom.V, pars prior.):
38,6-9: Carus cum filiis Carino et Numeriano regnavit an. II, oriundus Narbona Galliae. hic
admirabiliter pene omnem Persidam vastatam novilissimas eorum urbes occupavit Cochem et
Ctesifontem. bellum Sarmaticum feliciter superavit. ipse quoque Carus super Tigridem amnem dum
castra metaret, fulmine ictus occubuit.
8
Übers. in: The Roman Eastern Frontier and the Persian wars (AD 226-363). Comp. and ed. by
M.H.Dodgeon and S.N.C.Lieu. London, New York (1994) 115.
115: Carus, who reigned with his sons Carinus and Numerianus, was a native of Gallia Narbonensis.
In an admirable fashion he occupied Coche and Ctesiphon, the most noble cities of the Persians,
after nearly the whole of Persia had been devastated. ...This same Carus, while laying out camp on
(the banks of the) Tigris river, was struck down by a bolt of lightning.

Ammianus Marcellinus: Römische Geschichte. Lateinisch und Deutsch. Mit einem Kommentar
versehen von W.Seyfarth. Teil 1, Buch 14-17. Darmstadt
31975.
XVII 5,1: Rex Persarum in confiniis agens adhuc gentium extimarum iamque cum Chionitis et
Gelanis, omnium acerrimis bellatoribus, pignore icto societatis rediturus ad sua Tamsaporis scripta
suscepit pacem Romanum principem nuntiantis poscere precatiuam.
Übers.: Der Perserkönig war damals immer noch in den Grenzgebieten der entferntesten Völker
beschäftigt, hatte aber bereits mit den schlimmsten von allen Kriegern, den Chioniten und Gelanen
ein Bündnis geschlossen und schickte sich an, in sein Land zurückzukehren. Da erhielt er den Brief
Tampsapors mit der Nachricht, der römische Kaiser bitte um Frieden.

Ammianus Marcellinus: Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui supersunt. Ed.
W.Seyfarth. Adivvantibus L.Jacob-Karau et Ilse Ulmann. Vol. 1: Libri XIV-XXV. Leipzig 1(1978) XXIV
5,3 (S. 342):
XXIV 5,3: quo loco pingui satis et cultu, qui ...bus Coche, quam Seleuciam nominant, haud longius
disparatur, ubi uallatis opere tumultuario castris et exercitu omni per aquarum et pabuli opportuna
biduo recreato antegressus cum procursatoribus princeps et ciuitatem desertam collustrans a Caro
principe quondam excisam, in qua perpetuus fons stagnum ingens eiectat in Tigridem defluens.
Übers.: Das römische Weltreich vor dem Untergang. Sämtliche erhaltenen Bücher übers. von O.Veh,
eingel. und erläutert von G.Wirth. München, Zürich (1974) 446f.: Der Landstrich ist sehr fruchtbar und
wohl bebaut und liegt von Koche, auch Seleukia genannt, nicht eben weit entfernt. Dort schlug man
nun in aller Eile ein befestigtes Lager auf, und das ganze Heer durfte mit Rücksicht auf die bequeme
Art, Wasser und Futter zu bekommen, eine zweitägige Ruhepause halten. Hierauf setzte sich der
Kaiser mit dem Vortrab an die Spitze und besichtigte die verlassene, einst von Kaiser Carus zerstörte
Stadt, wo eine nie vertrocknende Quelle einen mächtigen See mit Abfluß in den Tigris bildet.

Panegyricus X (2) 7,5-6 aus dem Jahre 289 n.Chr.: In: In Praise of later Roman emperors. The
Panegyrici Latini. Introduction, Translation, and Historical Commentary with the Latin Text of R.A.B.
Mynors, C.E.V.Nixon and Barbara Saylor Rodgers. Los Angeles, Oxford (1994) 527.
527: Credo, itidem opimam illam fertilemque Syriam uelut amplexu suo tegebat Eufrates, antequam
Diocletiano sponte se dederent regna Persarum. Verum hoc Iouis sui more nutu illo patrio, quo omnia
contremescunt, et maiestate uestri nominis consecutus est; tu autem, imperator inuicte, feras illas
indomitasque gentes uastatione, proeliis, caedibus, ferro ignique domuisti.
Übers.: In: ibid. (1994) 64f.: In just the same way, I believe, did the Euphrates shelter that rich and
fertile land of Syria in its embrace, so to speak, before the Persian realm voluntarily submitted itself to
Diocletian. But he accomplished this in the manner of his Jupiter, at whose paternal nod all things
tremble, and by the majesty of your name. You, however, invincible Emperor, have tamed those wild
and untamed nations by ravaging, battles, massacres, with fire and the sword.

Panegyricus X (2) 9,2. In: ibid. (1994) 528.
528: In quo uobis mutua praebuistis omnium exempla uirtutum atque inuicem uos, quod fieri iam
posse non uidebatur, auxistis, ille tibi ostendendo dona Persica, tu illi spolia Germanica.
Übers.: In: ibid. (1994) 66f.: How trusting and fraternal was that conference! At it you offered mutual
examples of all the virtues and magnified each other in turn, which did not before seem possible, he
by displaying to you gifts from the Persians, you by displaying to him spoils won from the Germans.

Panegyricus X (2) 10,6-7. In: ibid. (1994) 528.
528: Hoc eodem modo rex ille Persarum, numquam se ante dignatus hominem confiteri, fratri tuo
supplicat totumque, si ingredi ille dignetur, regnum suum pandit. Offert interim uaria miracula, eximiae
pulchritudinis feras mittit, amicitiae nomen impetrare contentus promeretur obsequio.
Übers.: In: ibid. (1994) 68f.: In the same manner the Great King of Persia, who has never before
deigned to confess that he is but a man, makes supplication to your brother and throws open the
whole of his Kingdom to him, if he should consider it worthy to enter. He offers him, besides,
marvellous things of various kinds and sends him wild beasts of extraordinary beauty. Content to
request the name of friend, he earns it by his submission.

Panegyricus XI (3) 17,2 aus dem Jahre 291 n.Chr. In: ibid. (1994) 101; 541.
9
541: Ipsos Persas ipsumque regem adscitis Sacis et Rufiis et Gelis petit frater Ormies nec respicit uel
pro maiestate quasi regem uel pro pietate quasi fratrem.
Übers.: ibid. 101: Ormies [Hormizd] with the Saci and Rufii and Geli as allies assaults the Persians
themselves and the king himself [Bahram II], and respects neither his king"s majesty nor his brother"s
claims on his loyalty.
c) syrische Quellen:


Elias von Nisibis: Eliae Metropolitae Nisibeni. Opus chronologicum. Pars prior. Ed. E.W.Brooks.
Lipsiae (1910) 95,20-22.(CSCO. Scriptores Syri. Textus. Series tertia, Tomus. VII.) - Réimpression
anastatique. Louvain 1962. (CSCO.62: Scriptores Syri.21.). - Eliae Metropolitae Nisibeni. Opus
chronologicum. Pars prior. Interpretatus est E.W.Brooks. Lipsiae (1910) 46,31-32. (CSCO. Scrip-
tores Syri, Versio. Series tertia, Tomus VII.) - Réimpression Louvain 1962.
S.95,20-22: šnat
mešm wa-tmnn w-tmn
 yubb[l] zabn
 [d-malk
 d-Prsy
 bh
amlek
WRHRN bar WRHRN malk d-Prsy
. - Übers. 46,31-32: Annus 588. - Series temporum
regum Persarum. Eo regnavit Warahran filius Warahran rex Persarum.

Die Chronik von Arbela. Hrsg. von P.Kawerau. Lovanii (1985) 37,20-40,3.(CSCO.467. Scriptores
Syri.199.).
Übers.: Die Chronik von Arbela. Übers. von P.Kawerau. Lovanii (1985) 60-62 [Auswahl].
(CSCO.468. Scriptores Syri.200.):
60-62: Zu seiner Zeit rebellierte G
prašnasp, der Mauhap von edajjab, gegen Warhrn den
Dritten [II.], den Großkönig der Pars
j
. Und er erbaute sich im Gebirge einen hohen Turm, damit er
in ihm Zuflucht nehmen könnte vor dem Einfall der Feinde. Und er nahm mit sich auch viele Leute,
ausgezeichnete Bogenschützen, an Zahl, wie überliefert ist die Sache von Jahr zu Jahr,
fünfhundertsechzig Mann. Und diese machten täglich Ausfälle, etwa fünfzig, sechzig von ihnen, und
plünderten und raubten auf den Straßen alles, was sie sahen. Und die Verbindung von Stadt zu Stadt
und Dorf zu Dorf war unterbrochen wegen ihrer Raubzüge....
Und die Reichen ohne Zahl zogen gemeinsam nach den Städten, damit sie darlegten die
Heimsuchung und den Plan dem Warh
rn, dem König der Könige. Und er hörte auf ihre Stimme und
sandte viele Soldaten, und sie kamen, daß sie zerstörten und ausradierten den Turm des
G
prašnasp. Aber auch nicht einmal aus der Ferne sich ihnen zu nähern, waren sie imstande, daß
sie herankamen wegen der vielen Pfeile, welche schossen mit großer Geschicklichkeit die Soldaten
des G
prašnasp. Und als sie sich dort geplagt hatten für die Dauer von zwei Monaten, wobei sie gar
nichts auszurichten vermochten, machten sie Meldung dem Warh
rn, und er schickte viele andere
Soldaten ohne Zahl mit einem tüchtigen und intelligenten Kommandeur, Zarhasp. Da aber auch
dieser nicht imstande war, daß er eroberte die Befestigung, denn sie leistete Widerstand, und die
vielen Soldaten, die in ihr waren, waren sehr tapfer, geübte Bogenschützen, und ließen nicht zu, daß
auch nur von fern sie herankamen, deshalb handelte listig darauf Zarhasp und spannte aus, daß mit
einer Schlinge er finge den G
prašnasp.
Und er sandte zu ihm seinen Sohn mit schönen und kostbaren Geschenken und ließ ihm sagen:
"Siehe, der König der Könige, seitdem er gehört hat von dieser Tapferkeit, die auf deiner Seite ist,
wünscht, daß er suche deine Freundschaft und dich mache zum Universaladministrator des
gesamten Königreiches. Es ist deshalb meine Aufgabe eine Verhandlung, die ich führe mit dir allein,
wobei auch kein Soldat bei uns sein darf.....Es glaubte nun G
prašnasp ihm, dem Kommandeur.
Auch er nämlich wollte und wünschte sehnlichst, daß er Frieden schließe.....Und er ging hinaus zu
einem abgelegenen Ort außerhalb des Turms und rief dem Zarhasp zu, daß er kommen solle zum
ihm und sie sich beide unterhalten könnten. Zarhasp aber hatte befohlen vielen beherzten
Leibgardisten, daß sie kommen und sich verstecken sollten in der Nähe von ihnen beiden. Und wenn
sie sie sähen, daß sie säßen und verhandelten, sollten sie hervorstürzen und packen den
G
prašnasp. Und als gefangen genommen war Gprašnasp durch diese Kriegslist, zerstörten sie
seinen Turm und brachten ihn nach der Residenz zu dem König der Könige Warh
rn. Und es freute
sich sehr Warh
rn über das, was gemacht hatte Zarhasp. Und er gab Befehl, und sie zogen ab die
Haut des G
prašnasp und hängten sie auf in seinem königlichen Palast, sodaß jeder, der sie sah,
sich fürchten und gut erkennen sollte, daß auf diese grausame Weise Rache nähme der König der
Könige und Genugtuung fordere von demjenigen, der ihm ungehorsam sei.

10
Märtyrertum der Candid, der Frau Wahrms II.5.: Manuskript (6.Jahrhundert) in der British Li-
brary Add. 12142, f. 104
a - 107b [Auswahl]: The martyrdom of the blessed Candida who was taken
captive from Roman territory and came to Persia where she became the wife of the King of kings
Vartran along with the other women her companions.
1. In the first persecution that took place in the country of the Persians for the sake of the teaching of
Jesus Christ, in the days of Vartran, grandfather of Shapur, King of kings of Persia, this blessed
Candida, who received her crown by the sword and was raised to the place of the angels, truly re-
nounced shame in (her) love for Jesus Christ of Nazareth and in her love for the cross of her Lord in
the midst of varied and harsh tortures....
2. This Candida belonged to those deported from Roman territory; she had been taken captive for (or
by) the Persian king, and because of her astonishing beauty the king, on seeing her, became
enamoured of her and gave orders that she should enter his bed-chamber; and he took her as a wife.
His love for her exceeded his love for all his other wives, so that they became jealous of the believing
Candida, but because of the king"s love for her they were afraid of her.
3. The blessed girl held on to her faith because she had been brought up by her parents as a
Christian....Even when she had the title of “king"s wife" she demonstrated her true faith in God all the
more, and she used to preach her Lord, our Lord Jesus Christ, openly to her companions and maids.
4. It was then that a pretext for her enemies was found, and they plotted to lay an accusation against
her on the grounds of her faith, ..... and spoke against her to the king, telling him: “The one whom you
love more than all the rest of us does not conform to your way of thinking but serves her own god and
invokes him". ...... and when the king learnt this, he gave orders that she should enter his bed-cham-
ber. Because of his love for her, he asked the believing girl in a wheedling way: “What is your
religion?"
5. She told him: “I learnt the truth and the faith from my parents; for I am a Christian, and I serve my
Lord Jesus Christ, and I confess God his Father. ....The king said to her in answer: “You see how I
love you above all my other wives, and you have honour in my kingdom, be obedient to me and
abandon your religion in favour of mine; worship the Sun and the Fire, and honour the Water, so that
my love for you may increase and I shall add to the honour you receive and make you chief queen in
my realm".
6. The blessed girl, because of the pure soul that she had and the loves he had imprinted in it for
Jesus (her) God, courageously and with joy told him: “Keep your honours, and give your position of
authority to your wives who conform to your religion; for I believe in the true God, and I will not aban-
don Jesus Christ" ...
7. Because the king"s love for Candida was so great, he was patient at her words, and kept on asking
her many times in case she might conform to his will. The more he used blandishments on her, the
greater courage did she acquire, astonishing the king with the living words of the scriptures.
8. When he saw that all his blandishments were unsuccessful and that he could not turn her from her
faith (in this way), he turned to terrible threats against her....
9. On hearing these words from the king, she put on against him the armour of the strength of Christ
and told the king: “Just as your blandishments were unable to bring me down from the truth of my
faith, neither will your threats lessen my intent ..."
10. Then the wicked man gave orders that she be put in irons, and he had her hands and feet put in
fetters; a collar was put round her neck, and he gave orders that she should be given just enough
bread and water to keep her alive... Each day the king asked about her, to see if her state of mind
had been weakened... He learnt, however, that she was increasing all the more in her service of
Christ... but was serving (God) in prison in prayer and fasting.
11. When the king heard this, he gave orders that she should enter his presence in irons, and when
the blessed Candida stood before him he said to her: “Aren"t you ashamed to prefer irons to gold, to
seek illtreatment in place of luxury, and to desire prison rather than the palace?" But the handmaid of
Christ told the king in a loud voice: “These irons that you see me in are more desirable than a neck-
lace of your pearls, because I have been thrown into them for the sake of Christ....
12. With these words she enflamed the king"s anger. He gave orders that she be stretched out. They
removed the irons and stripped the clothes from her body, and stood her stretched out naked in front
of him, while four men flayed her....the king gave orders that she be put in the collar and taken
around the city in chains,... When they had taken her around the city during the whole day, her
courage increased all the more.
13. The king then ordered (one of) her breasts to be cut off and placed in her hand ... the blessed girl
still gave thanks and praise to her Lord. .... When he [the king] saw her he said: “Aren"t you ashamed
at all this? Give in to me and I will give orders for you to be healed, and you shall have your (old)
position of honour". But the blessed girl told him: “You have no greater honour than this to give me,

5 In: S.Brock, A Martyr at the Sasanid Court under Vahran II: Candida. In: AnalBolland 96(1978) 173-
177 [syr. Text]; 178-181 [engl. Übers.].
11
for you have already honoured me with two different honours: first you have stripped me naked and
flayed me, and secondly you have given me this gift from my own body into the palm of my hand".
14. The king said to her: “If you rejoice in these gifts, I will give you another". At which he gave orders
that her other breast be cut off and placed in the palm of her other hand, after which she was to be
taken round the city.
15. When they had done this to her, and were taking her round the streets in the collar and chains,
the whole city gathered to see this wonder, and a great gasp took hold of them as they went around
the city with her in lamentation and tears. But the face of this dispciple of Christ was radiant with joy,
and her mouth was full of laughter and praise. She said with a loud voice: “I am going to (my)
wedding feast [..........] sing for me with songs of thanksgiving [.............] and with hymns [......] to-
day, but in the world which does not pass away I have been betrothed. Cease your lamentations and
tears for me lest..."


Barhebraeus: Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum. Ed. P.Bedjan. Paris (1890) 57,27-58,2:
b
tar PLWRYNWS QSR PRWBWS QSR šnayy šba. w-bh b-šatt [wa-b-hn zabn] amlek
b-p
res WRHRN šnayy tlt. w-btreh WRHRN breh šnayy šbasr
,
Übers.: E.A.W.Budge, The Chronography of Gregory Abû l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the
Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus. Vol. I: Engl. transl.; Vol. 2: Syriac texts.
London (1932) 57. - Repr. Amsterdam 1976: After Florianus Caesar, Probus Caesar [reigned] seven
years. And in that year WARHÂRÂN [reigned] in Persia three years, and after him his son reigned
seventeen years.
d) manichäische Quellen:


Manichaean Homilies (kopt.): Ed. by N.A.Pedersen. Turnhout (2006) 81,8-83,33: Tod des
Sisinnios. - 84,1-34; 85,1-13.
81, 8-31:
(9) [i]n the years of ki[ng] Ouarharan, [the son of]
(10) [Ouar]haran, have these things happened. Yet, he [and the] whole [assembly of the]
(11) [Ma]gi and the deni[er]s [---]
(12) the good ones and the givers of peac[e ---]
(13) [cruci]fixion of our lord. Then, af[ter these great]
(14) [tri]- bulations and these dangers, the [---]
(15) in this manner. While outwardly [---]
(16) yet in[wardly] he wears the [---]
(17) [---] his righteousness [---]
(18) [---] about whom he had preached th[at---]
(19) [---] crucify him. The wor[ld] was [filled with his]
(20) [gl]ory. It reached the ears of the kings of [---]
(21) [at] that [ti]me in wrath, they [---]
(22) [---] the righteousness, and they went [---]
(23) [---] and the deniers who have [---]
(24) [---] they wrote [lying (?) screeds [--- and they]
(25) [sh]owed them to the king, filled with in[iquity ---]
(26) [the] protection of the Magi [---]
(27) [--- th]ey denied his hope [---]
(28) [a]ll of them, the king and the nobles [---]
(29) and this quiet. These and these ot[her ---]
(30) one another. <The> iniquity dr[ew near ---]
(31) A great evil happened [---]

82,3-32:
(3) [---] and they brought him [Sisinnios] befo[re]
(4) king [Ouarharan], and he asked him about everything [---]
(5) [---as]ked him about every word. My lord Si[sinnios]
(6) [---] well, he persuaded hi[m]
(7) [---] in his place. Yet the king humiliated him
(8) [---lu]st, saying to him: “[---]
(9) [---]" [---] he constrained him, for [---]
(10) “[---] with her. Listen to me! Fear [---]
(11) [--- b]ut if you listen to me, I will [---]
(12) [---] you. You are a handsome man; why
12
(13) [---] you [--- yo]urself? Why will you kill yourself by
(14) [---]? [--- yo]urself that I might not destroy you"!" Spare yourse[lf!]
(15) [---] I kill you!“ Then he said to the king[:]
(16) “[---] your words and your works." [---]
(17) [---] his heart was firm, he did not waver before him at [all.]
(18) [---h]e brought swords and arranged th[em ---]
(19) [---] the king [sai]d to him: “Look and se[e them]
(20) [---] my word." However, my lord Sisin[nios]
(21) [said to him]: “I have one who is more exacting than you [---]
(22) [---] I fear him who [---]
(23) [---] your word." Then the king became angr[y and]
(24) [said to him: “Wh]o is he whom you fear more than I?" [My lord]
(25) said[: “I fear] God, for my heart is afr[a]i[d]!
(26) [---]" Then once, twice, even thrice [---]
(27) [---] him, he was not persuaded. He took a swor]d ---]
(28) [--- he said t]o him: “I will kill you now [---]"
(29) [---] the cross. In the manner of his [---]
(30) [---] from the king. He was not afr[aid]
(31) [---] time; the multitude of the other[s ---]
(32) [---] he did not fear. And the other b{rethren]83,2-33: Innaios wird Nachfolger des Sisinnios
(2) [---] the lordships that [--- he untied]
(3) his shoes and stripped him naked [---]
(4) [---] his own hair, and he [---]
(5) the king raised his hand and struck him with the swo[rd---]
(6) [his] blood flowed like a [---]
(7) [---] three prebyters [---]
(8) Apket and Abesira, the brethren [---]
(9) his crucifixion had happened. [---]
(10) the city. They crucif[i]ed him [---]
(11) at the ninth hour on the first day of the month [---]
(12) [---] the [h]ours. He went [---]
(13) the <s>outhern country (?). In the ten years wh[en he was]
(14) [lead]er, his heart did not waver at all [--- he drank]
(15) the cup of his fathe(r]"s crucifixio[n, and he came forth]
(16) after him. He received the crown of [--- and he]
(17) [wal]ked on the road of his saviour [---]
(18) [--- and] the peace. He rested [---]
(19) [---] he found the requital of his sufferi[ng ---]
(20) [---] and the other brethren who had been crucif[ied with him.]
(21) [They] assigned his word to Innaios. [---]
(22) [---] the leader of the community [--- he]
(23) [lis]tened to the prayer of the righteous [--- the]
(24) [pr]ayer and the weeping of those who call u[p ---]
(25) after this slaughter, this cruc[ifixion] then [---]
(26) in them all. Then it came do[wn ---]
(27) [o]vertook his children in their tribulatio[n ---]
(28) [---] for a danger overtook [---]
(29) [---] the king, as he was suffering greatly, like [---]
(30) all [the offi]cials and the physicians too [--- the disease]
(31) which had come on him. Those who belong to his la[w ---]
(32) running, wishing to heal him. They did not [---]
(33) in that hour when [---]

84,1-34
(1) [---] gentle [---]
(2) [---] He made up his mind [---]
(3) [---] before the king [---]
(4) [---] honest person. He noticed
(5) [---] cure. A cause, simply
(6) [---] God who had helped [him ---]
13
(7) [--- he sho]wed us with oaths: “I will make
(8) [---] remedy [---] you with a[ll] your heart
(9) [--- b]enefit and good of your doctrine.
(10) [Do not think that] I [have] killed your children and fe[ar]
(11) [me and] do not heal me! I never wanted it,
(12) [but these] evil [me]n accused th[em].
(13) [---] and that which is in you. Proclaim it [---]
(14) [---] do not fear! All these things have passed a[way]
(15) [---] from today." Then he healed him
(16) [--- g]od[s], and he was glorified. The gods and
(17) [the angels (?) help]ed him. He received (protective) letters fro[m]
(18) [the king] (to the nobles etc.) in every land, and he was fea[red ---]
(19) [--- be]fore the countenance of the whol[e] world [---]
(20) [---] hand, while they were led to the tab[le]
(21) [---] so that he should sit beside him at [---]
(22) [---] he gave him gold and silver, and he did not take (it) f[rom him].
(23) [He encou]rag[ed] him to receive power, and [he] did not [---]
(24) [---] only [G]od and his hope. He [---]
(25) [--- be]fore the king and the nobles. [---]
(26) [---] they honoured him. More and more was his
(27) [---] He received victory and gr[ace]
(28) [---] and his doctrine. Glory [---]
(29) [---th]e honoured and the despised. His [---]
(30) [--- the ele]ct and the catechumens [---]
(31) [---fr]om God. Righteousness [---]
(32) [---], and a great glory happened to it in [---]
(33) [---] they built, they set in order their [sheep]f[old]s (?)
(34) [---] from the plac[e]s85,1-13
(1) every place. They wrote letter[s on his behalf to the kings and]
(2) the nobles by every rive[r ---]
(3) [---] in the [king]" s palace [---]
(4) Quiet came down on [---]
(5) [---] on righ<t>eousness. They became f[riends ---]
(6) with the grandees and the ru[ler]s [---]
(7) before the good. In the three [years of]
(8) king [Ou]arharan these things came about. [---]
(9) in quiet at tha[t] time [---]
(10) it, and it was much glorified. Then [after these things]
(11) [he] came up to B
lapat and died, a[nd he rested]
(12) at that time from its [--- the]
(13) [wo]rld.

Turfanfragment M4579: W.Sundermann, Mitteliranische Texte kirchengeschichtlichen Inhalts. Berlin
(1981) 69f.[4a.12](Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Berliner Turfantexte.XI.):
wš hw pdn zmyg knd (2) wd ywšt qyrdbyd (c)[y] (3) hs myšwn š(h
) (4) wxybyh bw(t)[ 2-4].
- Übers.: Und er grub die Erde jenes Palastes aus und erschütterte wahrlich, w[as] früher des
M
šn-šh Eigentum gewesen war [ ]...

G.Wurst, Die Bema-Psalmen (kopt.). Turnhout (1996) 44,10 (S. 109). (Corpus Fontium Manichaeo-
rum. Series Coptica I. Liber Psalmorum Pars II, Fasc. 1): Du setztest Sisinnios ein als Archêgos über
Deine Söhne.
e) neupersische Quelle:


Firdaus
: Abou l-kasim Firdousi, Le Livre des rois. Publ., traduit et commenté par J.Mohl. Paris
V(1876) 405.
f) arabische Quellen:
14

ad-D
nawar
, Ab an
fa: ad-Dînaweri, Abû anîfa, Kitâb al-abâr a-iwâl. Vol. I. Text. Ed.
V.Guirgass. Leide 1(1888) 49,10 : t
umma malaka bnuh Bahrm b. Bahrm.
Übers.: Danach herrschte sein Sohn Bahr
m b. Bahrm.

Ibn Qutaiba, Ab
Muammad Abdallh: Ibn Qutayba, Kitâb al-maârif. Edition critique avec intro-
duction sur l"auteur par S.Okacha. Le Caire (1960) 655,4-7.
655,4-7: Bahr
m b. Bahrm. Tumma malaka badah bnuh Bahrm b. Bahrm; fa-asana s-
s
ra, wa-wdaa man yalhi min al-mulk wa-trakahum wa-kna mulkuh saba ašrata sana.
Übers.: Bahr
m b. Bahrm. Darauf herrschte nach ihm Bahrm b. Bahrm; er hatte einen guten
Lebenswandel, und er söhnte sich aus mit denjenigen, die ihm von den Königen folgten und stellte
die Feindseligkeiten ihnen gegenüber ein; und seine Herrschaft dauerte siebzehn Jahre.

al-Yaq
b
, Amad ibn WIbn-Wdhih qui dicitur Al-Jaqub
, Historiae. Pars prior. Historiam
ante-Islamicam continens. Edidit indicesque adjecit M.Th.Houtsma. Lugduni Batavorum (1883)
182,12: t
umma malaka Bahrm b. Bahrm wa-kna mulkuh saba ašrata sana.
Übers.: Dann herrschte Bahr
m b. Bahrm und seine Herrschaft dauerte siebzehn Jahre.

Eutychius von Alexandria: Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Pars prior. Ed. L.Cheikho.
Beryti, Parisiis, Lipsiae (1906) 111,12-17.(CSCO. Scriptores Arabici. Textus. Series tertia, tomus VI.).
111,12-17: wa-malaka badah
Bahrm b. Bahrm al l-Fars saba ašrata sana; wa-f ayymih
ahara ra
ul Fris yuqlu lah Mn; fa-ahara dn al-Mannya wa-zaama annah naby; fa-
a
adah Bahrm b. Bahrm malik al-Fars; fa-šaqqah nifain wa-aada min abih wa-
mimman yaq
lu bi-maqlatih miatai raul; fa-arasa rusahum f n munakkasn att mt
wa-q
la: qad amiltu bustnan wa-arastu f-hi nsan badala l-ašr; fa-summiya at-tbin li-
d
nih wa-l-qiln bi-maqlatih mannyn muštaqq min ism Mn; wa-f s-sana at-tlita min mulk
Bahr
m b. Bahrm mta urdiyns Qaiar malik ar-Rm.
Übers.: Und es herrschte nach ihm Bahr
m b. Bahrm über Fars siebzehn Jahre; und in seinen
Tagen trat auf ein Mann aus Fars mit Namen M
n; er offenbarte die Religion der Manichäer und gab
vor, ein Prophet zu sein; der König von Fars Bahr
m b. Bahrm nahm ihn gefangen und ließ ihn in
zwei Hälften teilen; ferner ließ er von seinen Anhängern und von denen, die sich zu seiner Lehre be-
kannten, zweihundert festnehmen; er pflanzte ihre Köpfe kopfüber in den Lehmboden, bis sie star-
ben, und sprach: "Ich habe einen Garten angelegt und ihn mit Menschen anstatt mit Bäumen be-
pflanzt“. Und die Anhänger seiner Religion und diejenigen, die sich zu seiner Religion bekannten,
wurden "Man
nyn“ genannt, abgeleitet vom Namen "Mn". Und im dritten Jahr der Herrschaft
Bahr
ms b. Bahrm starb Gordian, der Kaiser von Rom.

al-Maqdis
, Muahhar ibn hir: Motahhar ben âhir el-Maqdisî, Le Livre de la création et de
l"histoire. Publ. et traduit par M.Cl.Huart. T. III. Paris (1903) 158,14-159,12 [arab.].
Übers. ibid. S. 162f.: Son fils Behrâm lui succéda; c"est lui qui porta le surnom de stupide. Il était
inhumain et grossier. Il méprisait le peuple et le tenait pour peu de chose. Ses sujets eurent recours
au grand Mobed, qui leur dit: “Au matin, restez dans vos maisons et vos demeures, et que personne
n"en sorte sous aucun prétexte, quand même on verrait le roi debout à la porte". Le pontife ordonna
également aux pages et aux serviteurs de ne pas l"entourer et de ne pas lui répondre s"il appelait, de
ne pas obéir à ses ordres. C"est ainsi qu"on agit.
Le Lendemain, Behrâm, selon sa coutume, vint s"asseoir sur son trône et n"aperçut autour de lui
aucun page, aucun satrape; il jeta un regard vers la salle où se tenaient les ministres et les
secrétaires, et n"y vit personne. Il appela son chambellan, ses pages, qui ne lui répondirent pas. Cette
situation l"effraya et le remplit de terreur: il n"en savait pas la cause, et pendant que, tout étonné, il
réfléchissait à son sort, le grand Mobed entra, ce qui provoqua la joie du roi et dissipa sa terreur; il
interrogea le grand-prêtre: “Vous savez, lui répondit celui-ci, que vous êtes un roi à qui on n"obéit pas,
et à qui on n"obéira pas sans qu"il montre de la bienveillance". Behrâm réfléchit à ces paroles, rentra
en lui-même, et renonça à l"inhumanité pour adopter la bienveillance.


a-
abar
: at-Tabari, Annales. Cum aliis edidit M.J. de Goeje. Prima series. II. Recens. J.Barth et
Th.Nöldeke. Lugduni Batavorum I(1881) 834,19 - 835,4. - Dt. Übers.: Th.Nöldeke, Geschichte der
Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leyden (1879) 48f. - Engl. Übers.: The History of al-
abar (Tarkh al-rusul wal-mulk): The Ssnids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen.
Transl. and annotated by C.E.Bosworth. Albany, N.Y. (1999) 46.(The History of al-
abar.V.):
46: [Bahr
m II]. Then there succeeded him in the royal power his son Bahrm (II). [He was] the son of
Bahr
m (I), son of Hurmuz (I), son of Sbr (I), son of Ardashr (I). He is said to have been
15
knowledgeable about the affairs [of government]. When he was crowned, the great men of state
called down blessings on his head, just as they had done for his forefathers, and he returned to them
greetings in a handsome manner and behaved in a praiseworthy fashion toward them. He was wont
to say: “If fortune furthers our designs, we receive this with thankfulness; if the reverse, we are con-
tent with our share". There are varying reports about the duration of his reign. ‘Some say that he ruled
for eighteen years, others for seventeen years.


Balam
, Ab Al
M.: Abou - Ali M. Belami, Chronique de ... Tabari, traduite sur la version persane
d‘...Belami par M.H.Zotenberg. Repr. Paris 2(1958) 90, 5-15: Bahrâm [Wahr
m I.] régna trois ans et
trois mois; puis il mourut. Il eut pour successeur son fils, nommé Bahrâm fils de Bahrâm, qui exerça
la justice et l"équité, confirma les officiers de son père dans leurs charges et marcha dans les traces
de son père.
[Chapitre XV. Histoire du règne de Bahrâm, fils de Bahrâm, et de ses successeurs]. Lorsque Bahrâm,
fils de Bahrâm, monta sur le trône et mit la couronne sur sa tête, il prit le titre de roi des rois. Il exerça
la justice et l"équité, et régna quatre ans. Il n"avait pas de fils; mais il avait un frère nommé Narsî, fils
de Bahrâm, qui lui succéda, et qui régna sept ans. Celui-ci eut un fils nommé Hormuzd, fils de Narsî,
qui lui succéda...


a
lib
, Ab Man r: al-Thaâlibî, Histoire des rois des Perses. Texte arabe publié et traduit par
H.Zotenberg. Paris (1900) 503-507. - [Auszug]: Ce fut le Bahrâm qu"on appelait le Hautain, à cause
de son orgueil et de sa morgue. Il était brutal et dur, enivré par la jeunesse et le pouvoir, plein
d"arrogance et de présomption, ne faisant cas de personne, traitant avec dédain nobles et prolétaires
et ne connaissant d"autre manière de punir que la décapitation. Les grands étaient mécontents de lui
et le peuple le redoutait. Ils vinrent, les uns et les autres, se plaindre de lui auprès du grand Mobedh
et lui demandèrent conseil. Le Mobedh dit: "En vérité, vous apportez vos plaintes à quelqu"un qui se
plaint et vous venez vous lamenter auprès de quelqu"un qui se lamente. Cependant, si vous voulez
écouter mon conseil, suivre mes recommandations et ne point vous écarter de la ligne de conduite
que je vous indiquerai, je vous le corrigerai et vous le rendrai tel que vous désirez qu"il soit». Ils
s"engagèrent à se laisser guider par lui et se conformer exactement à ses ordres. Le grand Mobedh
dit: "Demain matin, vous devez rester dans vos maisons et vous n"irez pas chez lui; qu"aucun de
vous ne l"approche! Vous tous, ses vézirs, ses chambellans, ses marzebân, ses pages et gens de sa
suite, d"un commun accord, tenez-vous éloignés de sa cour, abstenez-vous de paraître devant lui, ne
vous rendez pas à son appel et laissez sa salle d"audience et sa salle de réception vides. Et gardez-
vous bien de vous trouver chez lui avant que je vous donne avis d"y retourner !» Ils s"engagèrent à
suivre religieusement ses recommandations ....
Le lendemain matin, quand Bahrâm se fut assis sur son trône et qu"il ne vit dans la salle aucun de
ses pages, ni aucune personne de sa suite, qu"il n"aperçut aucun de ses serviteurs, ni aucun
marzebân, et que, regardant les places des dignitaires, il les trouva plus vides que la paume de sa
main; lorsqu"à ses appels aucun page ne répondit et aucun chambellan ne se présenta, il fut inquiet,
effrayé, ahuri, et se laissa aller à toutes sortes de suppositions. Pendant qu"il réfléchissait et qu"il
considérait avec étonnement sa situation et alors que le jour fut déjà très avancé, il vit arriver à sa
grande joie le Mobedh. Il lui fit un gracieux accueil et lui demanda des explications. Le Mobedh dit:
"Ne sais-tu pas, ô roi, que tu dépend d"abord de Dieu, puis des hommes et que tu es roi seulement
tant que ceux-ci t"obéissent et te servent ? Mais si tu les rebutes par tes mauvais traitements, que tu
les effrayes par ta rudesse et que tu les terrorises par ta violence, attends-toi à être abandonné et
délaissé et représente-toi l"état de l"homme réduit à l"inaction !» Bahrâm comprit alors ce qui s"était
passé et promit de se départir de ses défauts. Le Mobedh se retira et fit retourner à la cour tous les
serviteurs. Ceux-ci se prosternèrent devant Bahrâm, qui fut gracieux envers eux et les traita avec
bienveillance.... Il remercia le Mobedh de l"avoir mis dans la bonne voie et de lui avoir donné un sa-
lutaire avertissement; il n"agissait désormais que d"après ses conseils et ne prenait aucune mesure
sans le consulter. Un jour, éprouvant un grand ressentiment contre la première de ses femmes, à
laquelle il reprochait d"avoir transgressé ses ordres, il voulut la faire mourir ; puis il hésita. Ayant fait
appeler le Mobedh, il lui dit: "Quel châtiment mérite la personne qui désobéit au roi ? - La mort, ré-
pondit le Mobedh, à moins que ce ne soit une femme, un enfant, un homme ivre ou un fou». Bahrâm
renonça à mettre à mort la femme.
Un des beaux traits qu"on rapporte de lui (certains l"attribuent à un autre prince) est le suivant: Un
jour, comme il se trouvait à table et que le chef de cuisine lui présenta un plat d"asfîdhebâdj, une
goutte en tomba sur le bras de Bahrâm, qui donna l"ordre de mettre à mort le cuisinier. Celui-ci dit:
"Que Dieu garde le roi de me faire mourir injustement, car je ne suis coupable d"aucune faute
commise intentionnellement. - Il faut que tu meures, répliqua Bahrâm, pour que d"autres, instruits
par cet exemple, ne soient pas négligents dans le service de leur souverain». Alors cet homme prit le
plat et le versa tout entier sur Bahrâm, en disant: "Je ne veux pas, ô roi, qu"on dise de toi que tu m"as
fait mourir injustement; ce que je viens de faire je l"ai fait pour mériter la mort, afin que tu ne sois pas
16
accusé ensuite d"être un tyran pour tes serviteurs. Maintenant fais ce que tu voudras! » Bahrâm se
mit à rire et dit: "Comme la vie se défend bien! Je te pardonne!»

Histoire Nestorienne (Chronique de Séert). Première Partie (I).Texte arabe avec traduction
française par A.Scher. Repr. Turnhout (1971) 237-239. (Patrologia Orientalis IV,3, 17(Kap. IX).
IX. - Histoire de Bahram [II] fils de Bahram [I
er] fils de Sapor: Lorsque cet homme régna en Perse, en
l"an 590 d"Alexandre, il fut bienveillant envers ses sujets; et ses soldats furent très contents de lui. Au
début de son règne, il vint dans la Susiane (Al-Ahwâz). Il examina la religion chrétienne, comme avait
fait son grand-père Sapor: il en possédait quelques éléments, car selon Milès ar-Razi, il avait été
élevé à Karka de Djoddan (Karkh Djoddân) et il y avait appris un peu de syriaque. Il fit venir quelques
Pères, les interrogea; et ils lui expliquèrent les doctrines. Il leur dit alors: "Je vois que vous regardez
comme grand cet être unique que vous reconnaissez et que vous exaltez, mais vous vous trompez
en défendant d"adorer les dieux». Puis il changea d"opinion. Voyant que les Manichéens se disaient
chrétiens, s"habillaient comme eux et méprisaient le mariage et la procréation des enfants comme le
métropolite et les évêques, il crut, à cause de ses mauvaises intentions, que les deux religions étaient
identiques. Il ordonna donc de tuer les Manichéens et de détruire leurs églises. Les mages persécu-
tèrent alors les Chrétiens sans distinction. Il fit tuer Qandirâ sa femme, qui était d"origine romaine,
parce qu"elle croyait à la religion chrétienne; il fit aussi tuer le bienheureux Qâribâ, fils d"Ananie. Les
mages opprimèrent alors les Chrétiens; et Papas endura de très grandes souffrances. Les Chrétiens
se plaignirent au roi Bahrâm de ce qui leur arrivait. Il désira savoir alors quelle différence il y avait
entre eux et les Manichéens. Il leur demanda pour quelle cause le métropolite et les évêques se pri-
vaient du mariage et de la procréation des enfants dans le monde. Il disait: "Si cela est mauvais et
défendu chez eux, ils méritent la mort, parce qu"ils veulent anéantir le monde; et si c"est bon et per-
mis, pourquoi leurs chefs s"en privent-ils et le méprisent?» Les Chrétiens répondirent que les Mani-
chéens croient en deux dieux anciens; qu"ils croient aussi que la terre est animée et possède une
âme, que les âmes se transportent d"un corps à l"autre, et que le mariage est mauvais. Les Chrétiens
croient en un seul Dieu, créateur de tout, éternel. Ils enseignent que le mariage est bon et ils
l"ordonnent dans leurs livres. Mais leurs chefs s"en privent afin que le mariage ne les empêche pas de
faire ce pour quoi ils ont été établis, à savoir: la direction de leurs ouailles, la prière et l"intercession
pour le monde et ses habitants, pour le roi et le royaume. Les Manichéens s"habillent comme les
Chrétiens pour se cacher. Le roi alors agréa leur réponse et ordonna de ne plus les persécuter. Il
changea donc de conduite et mourut après avoir régné dix-neuf ans et dix mois.

amza al-I
fahn
, Ab Al
b. al-asan: Hamzae Ispahanensis Annalium Libri X. Edidit I.M.E.
Gottwaldt. Tom. I. Textus Arabicus. Petropoli, Lipsiae (1844) 50,11-15: Bahr
m b. Bahrm. Širuh

mar muwašša wa-sarwluh ar wa-tuh al launi. 
Translatio Latina. Tom. II. Lipsiae (1848) 36,24-28. - Engl. Übers.: The Annals of
amzah al-
I
fahn
. Transl. from Arabic by U.M.Daudpota. In: JCOI 22(1932) 97: Bahrm b. Bahrm. His vest is
red and embroidered; his trousers are green; and his tiara is sky-blue between two crests and a
crescent of gold. He is seen sitting on his throne, with a strung bow in his right hand and three arrows
in his left. God knows best!


al-Mas
d
, Ab
l-asan l
b. al-usayn: Masd
, Les Prairies d"or. Ed. Barbier de Meynard et
Pavet de Courteille, revue et corrigée par Ch.Pellat. Beyrouth 1(1966) 292,11-294,23 (= §§ 595-599).
(Publications de l"Université Libanaise. Section des Études Historiques.XI.):
Franz. Übers.: Mas
d
, Les Prairies d"or. Traduction française de Barbier de Meynard et Pavet de
Courteille, revue et corrigée par Ch.Pellat. Paris 1(1962) 222, § 594.

T. 1, S. 222, § 595: Vahrâm [II], fils de Vahrâm [I
er], régna ensuite pendant 17 ans, mais on n"est pas
d"accord à cet égard. Dès le début de son règne, il s"adonna à la bonne chère et au plaisir, et consa-
cra à la chasse et aux divertissements le temps qu"auraient réclamé les affaires du royaume et les
intérêts de ses sujets. Il attribua des domaines à ses officiers, à ses serviteurs et à sa suite.
L"agriculture languit faute de bras; les courtisans s"étant emparés des principaux [II, 169] domaines,
la culture dépérit partout, excepté dans leurs terres, et la complaisance des ministres envers ces
familiers du roi les exempta de tout impôt foncier, car le gouvernement avait été entièrement laissé
aux ministres; le pays tomba en ruine, les cultures diminuèrent, les finances de l"État s"épuisèrent, les
éléments forts de l"armée s"affaiblirent et les faibles périrent.

T.1, S. 222f., § 596: Un jour, Vahrâm était allé chasser dans un de ses parcs de plaisance. La nuit
venue et tandis qu"à la clarté de la lune il se dirigeait vers Ctésiphon (al-Madâin), il appela le grand-
môbadh pour une affaire à laquelle il venait de songer. Le môbadh le rejoignit et chevaucha à côté de
lui, répondant aux questions qu"il lui adressait sur l"histoire de ses ancêtres. Sur leur route, ils
traversèrent les ruines de riches bourgades dont l"abandon était tout récent; elles n"avaient pour ha-
17
bitants que des hiboux dont les cris répondaient au milieu des décombres. Le roi dit alors au môbadh:
"Connais-tu un homme qui ait le pouvoir de comprendre le langage de cet oiseau qui ulule dans le
silence des nuits? - Sire, [II,170], "répondit le môbadh, je suis un de ceux à qui Dieu a accordé ce
don» et, sur une nouvelle question du roi, il ajouta: "Ce que dit cet oiseau est vrai. - Que dit-il donc,
demanda le roi, et que lui répond son compagnon? - Ce hibou, dit le môbadh, est un mâle qui,
s"adressant à une femelle, lui a dit: "Accepte-moi pour époux, afin que les petits qui naîtront de nous
bénissent Dieu et perpétuent notre souvenir. - "Ce que tu me proposes, a répondu la femelle, est le
plus cher de mes vœux et le sort le plus heureux que je puisse envier, pour le présent et l"avenir;
mais je n"accepterai ta demande qu"à certaines conditions. - Quelles sont donc ces conditions? a
demandé le mâle. - D"abord, si je me livre à toi et accepte ce que tu m"as demandé, tu me donneras
vingt villages choisis parmi les ruines des principaux domaines qui ont péri sous le règne de ce roi
fortuné». - Et qu"a répondu le mâle ? interrogea le roi. - Sire, reprit le môbadh, voici la réponse du
hibou: "Si le règne de ce roi - que son sort soit heureux - se prolonge, c"est bien mille villages que je
pourrai te donner sur les domaines en ruine; mais [II, 171] qu"en [veux-tu] faire ? - De notre union, a
dit la femelle, sortira une nombreuse lignée d"enfants, et nous pourrons doter chacun d"eux d"une
portion de ces ruines. ...

T.1, S. 223, § 597: Le récit du môbadh impressionna vivement le roi; il sortit du sommeil dans lequel il
était plongé et réfléchit à ce qu"il venait d"entendre. Il s"arrêta aussitôt, et son escorte mit pied à terre.
Puis, prenant le môbadh à part, il lui dit: "Gardien de la religion, et conseiller du roi, toi qui [dois]
appeler son attention sur les affaires de son gouvernement, de son pays et de ses sujets qu"il néglige
et abandonne, quel est donc le langage que tu viens de me tenir ? Tu as fait vibrer en moi une fibre
endormie, et tu m"as inspiré [le désir] de connaître ce dont je me désintéressais». Le môbadh
répondit: "J"ai trouvé auprès de Votre Majesté un instant favorable pour les hommes et le pays et,
[profitant] des questions du roi, j"ai caché un [II, 172] apologue et un avertissement dans le langage
de cet oiseau». "Fidèle conseiller, lui dit le roi, découvre-moi le but que tu te proposes, révèle-moi le
sens de tes paroles, [afin que j"en connaisse] le mobile et la portée. - Sire - que votre sort soit
heureux - continua le môbadh, la puissance d"un royaume repose sur la loi, sur l"obéissance à Dieu
et l"exécution de Sa volonté. La loi ne saurait être soutenue que par le roi, et le roi ne doit sa
puissance qu"à [ses] hommes; mais ce qui soutient les hommes, c"est l"argent, que seul procure l"état
florissant de l"agriculture; or la prospérité n"existe pas sans la justice, et la justice est comme une
balance placée par l"
tre Suprême au milieu des hommes et dont le gardien est le roi».

T.1, S. 223, § 598: Ton langage est celui de la vérité, dit Vahrâm, achève de m"éclairer sur ton
dessein, et parle-moi avec une entière évidence. - Eh bien ! Sire, ajouta le môbadh, vous avez spolié
les propriétaires et les fermiers, qui fournissent l"impôt et nourrissent le trésor, [II 173] pour fournir des
dotations à votre entourage, à vos serviteurs, à vos amuseurs, qui se sont empressés d"en tirer les
bénéfices les plus rapides; avides d"en jouir sans tarder, ils ont délaissé la culture, sans se soucier de
l"avenir, ni des soins que requiert la terre. La faveur que le roi [leur accorde] les a exemptés de
[payer] l"impôt. Les autres propriétaires assujettis à l"impôt foncier et les cultivateurs, réduits au dé-
nuement, ont abandonné leurs champs et déserté leurs maisons pour se réfugier et s"établir sur les
terres privilégiées. La culture a langui, les fermes ont été ruinées, les sources de la richesse ont tari
et la misère s"est étendue sur l"armée et sur le peuple; enfin, le royaume de Perse a excité la convoi-
tise des rois et des peuples voisins, encouragés par la chute des piliers qui en faisaient la force».

T.1, S. 223f., § 599: Le roi, frappé de ce discours, s"arrête pendant trois jours dans son campement; il
assembla ses ministres, ses secrétaires et les chefs des services de l"administration. Les registres
(djarîda) furent compulsés: on confisqua les propriétés abandonnés aux favoris et aux [II, 174] cour-
tisans pour les restituer à leurs [véritables] maîtres. Les anciennes coutumes furent restaurées;
l"agriculture reprit son essor et la richesse succéda à la misère. La terre redevint féconde et le pays,
prospère; l"impôt remplit [les caisses] des percepteurs, et l"armée reprit sa vigueur, déjoua les espé-
rances de l"ennemi et protégea les frontières. Vahrâm consacra personnellement tout son temps à
l"examen des affaires de ses sujets, petits et grands. Son règne fut si heureux, son administration si
sage, que cette brillante période reçut le nom de " fêtes » en souvenir de la prospérité, des bienfaits
et de la justice qu"il procura à son peuple.


al-Mas
d
, Ab
l-asan l
b. al-usayn: Kitâb at-tanbîh wa "l-ischrâf, auctore al-Masûddi. Edidit
M.J.de Goeje. Ed. secunda (Photomechanice iterata). Leiden (1967) 100,16-17. (Bibliotheca Geogra-
phorum Arabicorum.VIII.): al-
mis Bahrm b. Bahrâm malaka saba ašrata sana, wa-qla amniya
ašrata.
Übers.: Carra de Vaux, Le livre de l"avertissement et de la revision. Übersetzung des Kit
b al-Tanbh
wa"l-išr
f von al-Masd (gest. ca. 956 n.Chr.). Nachdruck der Ausgabe Paris 1896. Hrsg. von
F.Sezgin. Frankfurt a.M. (1986) 144,10-11. (Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte der Ara-
18
bisch-Islamischen Wissenschaften. Reihe B - Nachdrucke. Abteilung Geschichte.2.): Le cinquième
est Bahrâm fils de Bahrâm, qui régna dix-sept ans, dix-huit ans selon d"autres.

Ibn al-A
r, Izz ad-D
n: Ibn al-Athr, al-Kmil fi l-Tarkh. Vol. 1. Beyrouth (1965) 390,12-15. - Repr.
der Ausgabe C.J.Tornbergs. Leiden 1867: d
ikr mulk ibnih Bahrm b. Bahrm b. Hurmuz b. Sbr
b. Ardaš
r. Wa-kna mulkuh asanan; wa-kna liman bi-l-umr; fa-lamm uqida lah t-t
waadahum bi-
usn as-sra; wa-tulifa f sin mulkih; fa-qla tamniya ašrata sana, wa-qla
saba ašrata sana; wa-ll
h alam.
Übers.: Bericht über die Herrschaft seines Sohnes Bahr
m b. Bahrm b. Hurmuz b. Sbr b.Ardašr.
Und seine Herrschaft verlief gut. Und er war vertraut mit den Regierungsangelegenheiten. Als ihm die
Krone aufgesetzt wurde, da versprach er ihnen einen guten Lebenswandel. Und es gab abweichende
Angaben für die Jahre seiner Herrschaft. Die einen sprechen von achtzehn Jahren, die anderen von
siebzehn Jahren. Gott weiß es am besten.


Ibn an-Nad
m: Kitâb al-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von G.Flügel. Leipzig 1(1871) 337,14-16: wa-
k
na s-sabab fhi anna Mn lamma qatalah Kisr wa-alabahu wa-arrama al ahl mamlakatih
l-
adal f d-dn; aala yaqtulu ab Mn f ayy mauiwaadahum fa-lam yazl yahrubna
minhu il
 an abar nahr Bal
Übers.: The Fihrist of al-Nad
m. A tenth - Century Survey of Muslim Culture. B.Dodge, editor and
translator. New York, London 2(1970) 802.(Records of Civilization: Sources and Studies.LXXXIII.):
After Chosroes [actually, Bahram I] had executed and gibbeted Mani and forbidden the people of his
kingdom to dispute about the religion, he began to slay the followers of Mani wherever he found them.
So they did not stop fleeing from him until they had crossed the River of Balkh [= Amu Darya] and
entered the realm of the Khan, with whom they remained.
19Numismatische Quellen
:Abb. 1: Münzen Wahr
ms II. (Britisches Museum)6


6 Fotos des Kunsthistorischen Museums in Wien: Druck mit freundlicher Genehmigung M.Alrams.
20

P:
Als
Wahr
m I. nach dreijähriger Regierungszeit stirbt, folgt ihm sein Sohn
Wahr
m II. auf den Thron des S
s
nidenreiches. Ob dieser Thronwechsel wiederum
mit Unstimmigkeiten innerhalb der Adelsparteien und der zarathustrischen Geist-
lichkeit verbunden war, ist durch Quellen nicht zu belegen, aber durchaus
wahrscheinlich. R.Gyselen
7 zufolge zeigen die Münzen Wahr
ms II. während der
ersten Hälfte seiner Regierung deutliche Anspielungen auf die Münzen seines
Großvaters. Diese Tatsache wertete R.Gyselen als ein Zeichen der politischen
Unsicherheit: Wahr
m II. sorgte sich um den Fortbestand seiner Dynastie.
Wahr
m II. regierte 17 Jahre in der Zeit von 276-293 n.Chr.8 Er war der fünfte š
h
n
š
h des von Ardaš
r I. [ŠKZ I 8] gegründeten S
s
nidenreiches. Durch diese
Erbfolge verstärkte sich das Bestreben Wahr
ms I., der aus einer Nebenlinie des
s
s
nidischen Königshauses stammte, seiner Familie den Thron zu sichern. Die
Regierungszeit Wahr
ms II. war geprägt von außen- und innenpolitischen Schwie-
rigkeiten. Wichtige Gründe führten zu dieser Entwicklung: Die fast ein Jahrzehnt lang
dauernde Rebellion seines Bruders (oder seines Vetters ?)
9, des Prinzen Ormies
(Hormezd) und die ernsthaften Rückschläge gegenüber Rom10. Außerdem kam es
unter Wahr
m II. zur ersten größeren Christenverfolgung. Auch nach dem Tode
M
n
s setzte Wahr
m II. die Verfolgung der Manichäer fort. Die Innenpolitik
Wahr
ms II. erwies sich insgesamt als verhängnisvoll und führte letztlich zu einer
Schwächung des Reiches. Im Jahre 293 n.Chr., nach dem Sieg König
Narsehs
über den nur kurze Zeit regierenden
Wahr
m III. (ca. 4 Monate), gelangte dann
wieder mit Narseh ein Mitglied der großköniglichen Gründerfamilie auf den S
s
ni-
denthron.


Genealogie (s. Tabelle 1, S. 80)
Die einzige Primärquelle für die Genealogie Wahr
ms II. sind die Inschriften des
immer mächtiger werdenden mowbeds
Kerd
r [ŠKZ IV 51], die Wahr
m II. als
Sohn seines Vaters bezeugen
11. Auch die Texte der sekundären und tertiären


7 R.Gyselen, Les Wahramides (273-293 A.D.): Quelques aspects de leur langage monétaire. In: StIr
39(2010) 185-223; hier 195.
8 Die Angaben zur Regierungszeit Wahrms II. stimmen im Allgemeinen überein und geben eine
Dauer von 17 Jahren an; allein ad-D
nawar [ad-Dînaweri, Kitâb al-a
br a-iwâl 1(1888) 49,9-10. -
Repr. 1980] zählt 17 Jahre für dessen Vorgänger Wahr
m I. - Abweichende Jahresangaben finden
sich auch bei Belami, Chronique de ...Tabari 2(1958) 90 [4 Jahre] und in der Histoire Nestorienne
(Chronique de Séert) I ère partie. Repr. (1971) 239,1 [19 Jahre, 10 Monate], ferner bei Abou lkasim
Firdousi, Le Livre des rois V(1866) 413. - Repr. 1976 [19 Jahre]. -
Agathias, Historiarum Libri Quinque (1967) IV 24,6 = 154,10-11 [17 Jahre]. - Synkellos, Ecloga
Chronographica (1984) 678 = 441,8 [17 Jahre]. - Ibn Qutayba, Kitâb al-maârif (1960) 655,7 [17
Jahre]. - al-Jaq
b, Historiae 1(1883) 182,12 [17 Jahre]. - at-Tabari, Annales I (1881) 835,3 [18 bzw.
17 Jahre]; Th.Nöldeke, Tabari (1879) 49,4. - Repr. 1973; C.E.Bosworth, al-abar
 (1999) 46,12.). -
Mas
d, Les Prairies d"or 1(1966) 292,11 = § 595; Übers. 1(1962) 222 = § 595 [17 Jahre]. - al-
Masûdî, Kitâb at-tanbîh wa l-ischrâf (1967) 100,17 [17 bzw. 18 Jahre]. - Ibn al-Ath
r, al-Kmil fi l-
Tar
kh 1(1965) 390,14 [18 bzw. 17 Jahre]. - Eutychius von Alexandria, Annales (1906) 111,12 [17
Jahre]. - Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum (1890) 58,2 [17 Jahre].

9 s. die Tabelle 3, S. 25: die Söhne Šbuhrs I. und deren Nachkommen.
10 E.Winter, Die ssnidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n.Chr. (1988) 128-151.
- s. dazu auch die Rez. von E.Kettenhofen in: BiOr 47(1990) 163-178; hier 170-171.
11 KSM und KNRm § 9 [S. 41; 54; 58] s. D.N.MacKenzie, Kerdir"s Inscription. In: G.Herrmann, The
Sasanian Rock reliefs at Naqsh-i Rustam. Berlin (1989) 55-72. (Iranische Denkmäler, Lfg. 13, Reihe
II: Iranische Felsreliefs I.): "And after Bahram, king of kings, son of Shapur went to the place of the
gods and Bahram, king of kings, son of Bahram, who in the empire (is) generous and righteous and
21
Tradition12 bestätigen diese Genealogie13. Wahr
m II. konnte sich daher als legiti-
men Thronfolger des S
s
nidenreiches betrachten. Dennoch dürfte die Thronfolge
wohl nicht im Sinne der Söhne
Š
buhrs I. erfolgt sein.
Zum besseren Verständnis dieser Situation ist es notwendig, an die unterschiedliche
Stellung der Söhne Š
buhrs I. nach dem Tode ihres Vaters zu erinnern. Abgesehen
von Wahr
m [I.] werden die bevorzugten Söhne an zwei Stellen der Genealogie der
Š
buhr-Inschrift erwähnt: Zunächst entsprechend ihrem Rang, dann entsprechend
ihrem Lebensalter
14. Bei der ersten Erwähnung findet sich folgende Rangordnung:
im Anschluß an Š
buhr I. folgt seine Tochter dur-An
h
d [ŠKZ I 1], Königin der
Königinnen; dann werden überraschenderweise nur drei der vier bekannten Söhne
des Großkönigs erwähnt: der Thronerbe Ohrmezd-Ardaš
r, Großkönig der Armenier
(der spätere
Hormezd I.15 [ŠKZ I 2]), Š
buhr, König von M

n [ŠKZ I 3], und
Narseh, König von Hind(est
n), Sagest
n und Tr
n [ŠKZ I 4] bis ans Meeresufer
(der spätere König der Könige [293-302 n.Chr.]).
Wahr
m [I.], im Jahre 262 n.Chr. noch König von G
l
n, ist jedoch von dieser
Rangliste ausgeschlossen. Es ist aufschlußreich, daß Š
buhr I. in aller Deutlichkeit
von "Unserer Tochter“, bzw. jeweils von "Unserem Sohn“ spricht, um alle Zweifel an
ihrer Herkunft auszuschliessen. Obgleich Wahr
m I. durch die Kerd
r-Inschriften als
Sohn Š
buhrs I. bezeugt ist, erkennt ihn sein Vater nicht ausdrücklich als Sohn an.
Vermutlich ist Wahr
m I. aus einer Verbindung mit einer nicht standesgemäßen Frau
hervorgegangen, deren Name auch nicht bekannt ist.
Wie herausragend die Stellung der bevorzugten Nachkommen innerhalb der gewiß
zahlreichen Nachkommenschaft gewesen sein muß, beweisen Š
buhrs I. Feuerstif-
tungen zu ihren Gunsten. Š
buhr I. stiftete nicht nur für seine Seele16 und seinen
Nachruhm (mp. pad am
ruw
n ud pann
m/pa. pad am
arw
n ud p
šn
m) Na-
menfeuer
17 mit den dazugehörigen Feuertempeln, sondern in gleicher Intention auch
solche für die vier bevorzugten Nachkommen. Noch entscheidender für deren Be-
vorzugung aber war wohl die zweite Intention, nach der ein heiliges Feuer zu deren


kind and beneficent and altruistic, established himself in the kingdom...“. - KNRb Z. 29-30 [S. 36;
39]. - KKZ 7 [S. 58; 68] in: Ph.Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kird
r (1991).
12 s. die Textstellen unter B: Agathias IV 24,6. - Elias von Nisibis 95,20-22. - Manichaean Homilies
81,9-10. - ad-D
nawar 49,10. - Ibn Qutaiba 655,4-7. - al-Yaqb 182,12. - Eutychios von
Alexandria 111,12-17. - a
-abar 834,19f. - Balam 90,5ff. - at-alib 503. - Histoire Nestorienne
(Chronique de Séert) 237. -
amza al-I
fahn I 50,11. - al-Masd, Mur a-ahab wa-madin al-
awhar 291,16; id., Kitâb at-tanbîh wa "l-ischrâf 100,16. - Ibn al-Atr 390,12. - al-Maqdis 159,12f. -
Firdaus
 407; 411. - Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum 58,2.
13 Anzumerken ist, daß Wahrm I. vor allem in der arabischen Überlieferung fälschlicherweise als
Sohn Hormzeds I. auftritt und nicht als sein älterer Bruder. Eine Ausnahme innerhalb dieser tertiären
Tradition bilden die Chronik von Séert und Ibn an-Nad
m, die Wahrm I. zu Recht als Sohn Šbuhrs I.
nennen.- Dazu s.
Wahrm I. S. 14f. in: U.Weber, Prosopographie (2002ff.) [überarb. 2018].
14 W.B.Henning, Notes on the Great Inscription of Špr I (1954) 44 Anm. 6: “I am now convinced that
the second list of the sons (line 24) represents the order of the sons according to age". - id., The
Great Inscription of Š
pr I (1939) 847f.; 848 Anm. 1. - s. auch M.Sprengling, Shahpuhr I, the Great
on the Kaabah of Zoroaster (KZ) (1940) 392. - M.-L.Chaumont, Les grands rois sassanides
d"Arménie (III
e siècle ap. J.-C.) (1968) 81 Anm. 3.
15 U.Weber, Hormezd I., König der Könige von rn und An
rn. In: IrAnt 42(2007) 387-418. - Über-
arb. 2018
in U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
16 J.-P. de Menasce, Feux et fondations pieuses dans le droit sassanide (1964) 46; 59ff.; 14ff.:
M
takdn i hazr datistn: Kap. 18. Übers. J. de Menasce. - [M.Macuch], Das sasanidsche Rechts-
buch "M
takdn i hazr dtistn“ (Teil II). Vorgelegt von M.Macuch (1981) 163ff. - M.Macuch,
Charitable Foundations. I.In the Sasanian Period. In: EncIr V,4(1992) 380-382. - ead., Die
sasanidische Stiftung "für die Seele“ - Vorbild für den islamischen waqf? (1994) 174f.
17 Der Name eines solchen Feuers setzte sich zusammen aus dem Namen des Geehrten und dem
Wort Husraw:
dur 1 Husraw-dur-Anhd = 1 Feuerheiligtum Husraw-dur-Anhd ("Ruhmreich ist
dur-Anhd“).
22
Nachruhm entzündet werden sollte, wodurch die Geehrten "als ruhmeswürdig und
ewig ruhmreich gekennzeichnet“
18 werden. Von diesen herausragenden Ehrungen
war Wahr
m, König von G
l
n, jedoch ausgeschlossen. Im Gegensatz zu diesen
vier Geehrten wurden die anderen Familienmitglieder - unter ihnen auch Wahr
m
auf dem protokollarisch niederen 11. Rang - nur durch ein tägliches Opfer geehrt.
Bei der zweiten Erwähnung der Nachkommen Š
buhrs I. findet sich eine abwei-
chende Rangfolge; sie beruht auf der Grundlage des Lebensalters:
Wahr
m,
König von G
l
n [ŠKZ I 11], der in der ersten Aufstellung fehlt, führt hier die Reihe
der Söhne Š
buhrs I. an und verdrängt Ohrmezd-Ardaš
r vom ersten auf den
dritten Platz; an zweiter Stelle steht
Š
buhr, König von M

n, auf dem vierten
Rang folgt
Narseh, der König von Sagest
n.
Vergleicht man beide Listen miteinander, so wird klar, daß Š
buhr I. zunächst sich
selbst und seine vier Kinder nach der protokollarischen Rangfolge aufzählte. In
dieser ersten Liste sollte die großkönigliche Herrscherfamilie vorgestellt werden, um
den Herrschaftsanspruch der S
s
nidendynastie zum Ausdruck zu bringen. Sie alle
sind durch die Feuerstiftungen Š
buhrs I. aus der großen Zahl der weiteren
königlichen Familienmitglieder herausgehoben und besitzen unsterblichen Rang.
Daher kann man davon ausgehen, daß die Söhne Š
buhr, König von M

n, und
Narseh, König von Sagest
n, im Todesfalle Ohrmezd-Ardaš
rs für eine Thronfolge
durchaus prädestiniert waren
19.
Ein Mittel königlicher Propaganda der noch jungen Dynastie bestand für Š
buhr I.
auch darin, die Genealogie seiner Familie vor der Präsentation der Würdenträger im
Hofstaat seines Großvaters, seines Vaters und seines eigenen in die Š
buhr-
Inschrift einzuordnen.
Aus welchen Gründen Š
buhr I. seinen ältesten Sohn Wahr
m nicht neben den be-
vorzugten Nachkommen bei der ersten Erwähnung auftreten ließ und für ihn auch
keine Feuerstiftung vorgesehen hatte, läßt sich nicht mehr vollständig klären
20.
Ebenso geht aus den Quellen nicht hervor, wie Wahr
m I. angesichts seiner
benachteiligten Stellung innerhalb der großköniglichen Familie zum š
h
n š
h des
S
s
nidenreiches aufsteigen konnte. Die Thronfolge wird gewiß nicht ohne
Auseinandersetzungen der Thronprätendenten vor sich gegangen sein. Das beweist
die Tatsache, daß Narseh nach seiner Thronbesteigung (293 n.Chr.) eine "damnatio
memoriae“ an der Inschrift Wahr
ms I. in B

buhr21 vornahm und seinen eigenen


18 K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen
Religion (1982) 57f.
19 M.Sprengling, Shahpuhr I, the Great on the Kaabah of Zoroaster (KZ) (1940) 384: "Of those who
seem to form here a line of succession, as the aging Shahpuhr sees it, we know little or nothing of the
fate of the Meshanshah Shahpuhr. Narseh, however, is signally distinguished by special epithets, and
it is worthy of note that it was he who put an end to the succession of Varahrans favored and probably
managed by Kart
r. That throws a very different light on Narseh"s seizure of the throne and on his
attempt to cancel the name Varahran from the dynasty and to substitute for it his own name, ...“
20 s. hier S. 20. - Die bisher geäußerten Gründe helfen nicht weiter. W.B.Henning [The Great
Inscription of Š
pr I (1939) 847.] vermutete, daß Wahrm, der wohl zum Schutz der nord-östlichen
Grenze eingesetzt war, sich nicht durch einen Einsatz in den römisch-persischen Kriegen
hervorgetan hat. Es habe daher kein Grund bestanden, ihn durch eine Feuerstiftung zu ehren. -
K.Mosig-Walburg [Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen
Religion (1982) 58 Anm. 2.] dagegen gibt zu Bedenken, daß bei einer derartigen Begründung auch
dur-Anhd nicht für eine Feuerstiftung in Frage gekommen wäre. - R.N.Frye [The Political History
of Iran under the Sasanians. In: CHI 3.1(1983) 127f.; - id., The History of ancient Iran (1984) 303.] da-
gegen sah in der vermutlich niedrigen Herkunft seiner Mutter, über die keine Quellen vorliegen, einen
Grund, Wahr
m zu übergehen. - Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß Wahrm durch persönliches
Fehlverhalten oder durch mangelndes politisches oder militärisches Geschick in der ihm übertrage-
nen Provinz G
ln bei Šbuhr I. in Ungnade gefallen war.
21 s. v. “Wahrm I." (S. 29-31) in U.Weber, Prosopographie (2002ff.) - E.Herzfeld, Paikuli. Monument
and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire 2(1924) 120. - D.N.MacKenzie, 2.The
23
Namen an die Stelle seines Bruders setzte. Es bleibt die Frage, ob Narseh schon im
Jahre 270/272 n.Chr. von seinem Bruder Hormezd I. zu seinem Nachfolger als
Großkönig von Armenien
22 ernannt worden und damit als designierter Thronfolger
vorgesehen war, oder ob er dieses Amt erst von seinem Bruder Wahr
m I. als
Entschädigung erhalten haben könnte. Diese Frage wird weiter unten beantwortet
werden. Zweifellos dürfte sich Narseh beim Regierungsantritt Wahr
ms I. übergan-
gen gefühlt und seinen Bruder als Usurpator angesehen haben.

Innenpolitisch
gesehen dürfte der Thronfolgestreit, der nach dem plötzlichen Tode
Hormezds I. (273 n.Chr.) entbrannt war, eine unübersehbare Belastung für das
Reich gewesen sein. Die Auseinandersetzungen um die Erbfolge zogen sich noch
bis zur Thronbesteigung des Narseh im Jahre 293 n.Chr. hin.
Wie aber war es zu diesem Streit um die Thronfolge gekommen? Bisher lag der
Ausgangspunkt für den Streit zweifellos in der Thronfolgeregelung Š
buhrs I. Nach
der Eroberung Armeniens im Jahre 252 n.Chr.
23, an der Š
buhrs Sohn Ohrmezd-
Ardaš
r maßgeblich beteiligt war24, stellte Š
buhr I. Armenien wegen seiner
geopolitischen und strategischen Bedeutung über alle anderen Vasallenkönigtümer
des S
s
nidenreiches. Er ernannte Ohrmezd-Ardaš
r, seinen drittältesten Sohn,
zum wuzurg š
h Armin
n (Großkönig der Armenier) [ŠKZ I 2], der durch diese
Maßnahme den ersten Rang unter den anderen Vasallenkönigen einnahm und
dadurch gleichzeitig für die Thronfolge prädestiniert war.


Inscription [NVŠ]. In: G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Part 2. Berlin (1981) 14-
17. (Iranische Denkmäler, Lfg. 10, Reihe II: Iranische Felsreliefs F.): ‚This (is) the image of the
Mazda-worshipping god Bahram <Narseh>, king of kings of Eran and Non-Eran, whose seed [or,
origin] (is) from the gods, son of the Mazda-worshipping god Shapur, king of kings of Eran and Non-
Eran, whose seed (is) from the gods, grandson of the god Ardashir, king of kings‘. - E.Herzfeld, La
sculpture rupestre de la Perse sassanide. In: RAA 5(1928) 136. - R.N.Frye, The History of ancient
Iran (1984) 305: “Narseh must have blamed Bahram I for the usurpation of the throne which was his
right, for Narseh put his name in the place of the name of Bahram I on an inscription and relief of
Bahram I at Bishapur, although he acquiesced in the rule of Bahram I and II". -
Bestätigt wird diese Annahme durch die Entdeckung einer liegenden Figur unter den Hufen des
königlichen Pferdes, die A.A.Sarfaraz im Jahre 1974/75 entdeckte (A.A.Sarfaraz, A new Discovery at
Bishapur. In: Iran 13(1975) 171, Taf. III-IV. - id., The Discovery of Important Sasanian Rock Reliefs in
the Tang-i Chogan. In: Proceedings of the IV
th Annual Symposium on Archaeological Research in
Iran, 3-8 November 1975. Teheran (1976) 28-33.]). Aus stilistischen Gründen muß diese Figur zu
einem späteren Zeitpunkt, nachdem Narseh das Relief für sich beansprucht hatte, eingemeißelt
worden sein. Die Deutung der liegenden Figur, die mit Sicherheit einen Erzfeind des Großkönigs
Narseh darstellt, blieb in der wissenschaftlichen Diskussion umstritten. - R.Ghirshman hielt sie für
den Religionsstifter M
n, R.N.Frye, G.Herrmann, W.G.Lukonin und L. Vanden Berghe glaubten in ihr
den besiegten Wahr
m III. zu sehen (R.Ghirshman, Rez. zu R.Göbl, Der Triumph des Ssniden
Šahpuhr. Wien 1974. (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist.
Kl. 116.) In: ArtAs 37(1975) 318. - R.N.Frye, The Tang-i Qandil and Barm-i Dilak Reliefs. In: Bulletin
of the Institute of Pahlavi University 1-4(1976) 43. - G.Herrmann, The Iranian Revival (1977) 87-95;
Abb. S. 90. - V.G.Lukonin, Iran v III veke. Novye materialy i opyt istori
eskoj rekonstrukcii (1979) 59-
73; fig. 12-19 [russ.]; 125-133 [engl. Rés.]: hier 132. - L.Vanden Berghe, Lumière nouvelle sur
l"interprétation des reliefs sassanides. In: IrAnt 15(1980) 269-282; Pl. II-III.
22 Zu Recht erinnert E.Kettenhofen [Tirdd und die Inschrift von Paikuli (1995) 44f. mit ausführlicher
Diskussion] an die unterschiedliche Titulatur des Herrschers von Armenien, auf den schon
P.O.Skjaervø aufmerksam gemacht hatte [H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.1(1983) 28 = A 3,02;
3.2(1983) 10f.]: Danach trug Ohrmezd-Ardaš
r in der Šbuhr-Inschrift (262 n.Chr.) den Titel eines
Großkönigs der Armenier, Narseh aber 30 Jahre später einen herabgestuften Titel als König von Ar-
menien. - Die Tragweite dieser Herabstufung ist bislang in der wissenschaftlichen Diskussion nicht
beachtet worden.

23 E. Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n.Chr. nach der Inschrift
Š
hpuhrs I. an der Kabe-ye Zartošt (ŠKZ) [1982] 41; 38-43.
24 E. Kettenhofen, ibid. (1982) 61. - Bericht des Ps.- Trebellius Pollio in der Historia Augusta: SHA T
2,2.
24
Mit Recht macht R.Gyselen auf den bisher nicht beachteten Aufstieg König
Wahr
ms von G
l
n25, der sich abseits der politischen Bühne im Osten des Reiches
anbahnte und sich von daher nicht in den Quellen widerspiegelte, aufmerksam. Von
daher ergibt sich ein neue Situation im Thronfolgestreit nach dem frühen Tode
Hormezds I. Ausschlaggebend war die neue Erkenntnis Ph. Huyses und R.
Gyselens, dass es sich bei Wahr
ms Herrschaftsbereich G
l
n nicht um das wenig
bedeutende Gebiet am Kaspischen Meer handelte, sondern um ein Gebiet im
Westen von K

nšahr26. Aus seiner Position als Vizekönig von G
l
n ergriff der
vom Vater deutlich zurückgesetzte Wahr
m die Chance, sich in dem gewiss noch
politisch unsicheren Herrschaftsbereich eine eigene Machtbasis zu schaffen. Der
Š
buhr-Inschrift zufolge herrschte Wahr
m hier mindestens seit 262, als die Inschrift
gesetzt wurde. Vergleich man den Aufstieg Ohrmezd-Ardaš
rs mit dem seines
Bruders Wahr
m, so ergeben sich auch zeitlich einige Parallelen: Während
Ohrmezd-Ardaš
r wohl bald nach der Eroberung Armeniens im Jahre 252 zum
Großkönig dieses Vizekönigtums ernannt wurde, dürfte Wahr
m ebenfalls schon vor
262 an der Spitze seines Herrschaftsgebietes G
l
n gestanden haben.
Aus der unten stehenden Tabelle dürfte hervorgehen, dass Narseh nach der
Thronbesteigung Hormezd I. sein riesiges Vizekönigtum von Hind(est
n) etc. verließ
und als Großkönig nach Armenien wechselte. An Narsehs Stelle könnte Wahr
m I.
seinen Sohn Ormies (oder Vetter?) in Hind(est
n) etc. eingesetzt haben, der sich
später in den achtziger Jahren gegen seinen Bruder Wahr
m II. erhob. Wer aber im
Vizekönigtum G
l
n Wahr
m [I.] ersetzte, muss offen bleiben27.Ormezd-Ardaš
r, Großkönig von Armenien vor 262
Wahrm von Gln, Vizekönig vor 262
Narseh, Vizekönig von Hind(estn), Sagestn,
T
rn bis ans Meeresufer vor 262

Ormezd-Ardašr = Hormezd I. 270/72 - 273 Vakanz im Vizekönigtum Armenien: Hormezd I. ernennt Narseh zu seinem
Nachfolger

Wahrm I. 273-276 Vakanz im Vizekönigtum G
ln:
Wahr
m I. ernennt Ormies ? = Hormezd zu s.
Nachfolger


Tabelle 2: Vakanzen in den Vizekönigtümern von Armenien und Gln

Als Hormezd I. jedoch schon nach einjähriger Regierungszeit starb, gelangte mit
Wahr
m I. (273-276 n.Chr.) ein Mitglied aus einer Nebenlinie des Herrscherhauses
auf den S
s
nidenthron, das nach dem Zeugnis der Š
buhr-Inschrift weder durch
eine Feuerstiftung geehrt noch ausdrücklich von Š
buhr I. als Sohn bezeichnet
worden war. Es muss überraschen, dass sowohl Hormezds I. Sohn Hormezdag


25 s. v. Wahrm I. in U.Weber, Prosopographie 2002ff. S. 23-25 [überarb. Januar 2018].
26 Auf diese Tatsache machte zuerst Ph.Huyse aufmerksam, s. ŠKZ 2(1999) 118 Anm. 199: “Die
Gelani in Amm. Marc. XVII 5,1 haben nichts mit der Bevölkerung an der Südwestküste des
Kaspischen Meeres zu tun, sondern sind wahrscheinlich an der Westgrenze des Kuš
nreiches zu
lokalisieren“. R.Gyselen schloss sich dieser Meinung an.
27 Der aus der Persepolis-Inschrift [ŠPs-I] bekannte Šbuhr, Vizekönig von Hind(estn), Sagestn
und T
rn bis ans Meeresufer, dürfte eher Sohn Hormezds I. als Hormezds II. sein: s. M.Azarnoush,
Šâpûr II, Ardašîr II, and Šâpûr III: Another Perspective. In: AMI N.F. 19(1986) 219-247. - Vizekönig
Š
buhr lässt sich in die zeitliche Konstellation um Hormezd I. nur schwer einfügen. - s. auch
N.Schindel, Sylloge Nummorum Sasanidarum III,1(2004) 240.
25
[ŠKZ I 21], ferner Š
buhr von M

n als auch Narseh von Sagest
n nach dem Tode
Hormezds I. in der Thronfolge unberücksichtigt geblieben sind. Man darf hingegen
annehmen, daß nach Hormezds Tod die Autorität Š
buhrs I. nicht mehr nachwirkte
und infolgedessen seine bevorzugten Söhne kein so hohes Ansehen mehr besaßen
wie zu Lebzeiten ihres Vaters. Die Gewichtung der Adelsparteien am s
s
nidischen
Königshofe dürfte sich verändert haben. Hinzu kommt, dass sich Wahr
ms Position
im Kronrat bis 273 durch den Rückhalt seines Vizekönigtums in Verbindung mit den
Stämmen der Chioniten und Rufi deutlich gestärkt haben dürfte. Daraus ergibt sich,
daß Wahr
m I. sich wohl mit Hilfe eines Teils des Adels und mit Unterstützung der
zarathustrischen Geistlichkeit gegen seine Brüder bei der Königswahl durchgesetzt
haben könnte. Ferner kam Wahr
m zugute, daß er sich auf das Prinzip der Primo-
genitur bei der Königswahl stützen konnte. Sein Anliegen war es fortan, für seine
Nachkommen die Rechte an der Erbfolge zu sichern und seine Brüder von der
Regierungsgewalt fern zu halten. Die Regentschaft seines Sohnes Wahr
m II. (276-
293 n.Chr.) dauerte ungeachtet großer innen- und außenpolitischer Schwierigkeiten
17 Jahre. Mit dessen Sohn, Wahr
m III., der von einem Teil des Adels und der
zarathustrischen Priesterschaft abgelehnt wurde und sich nur vier Monate an der
Macht halten konnte, endete die Regentschaft der drei aus einer Nebenlinie des
Königshauses stammenden Herrscher. Nach Auseinandersetzungen
28, in denen
Wahr
m III. und Narseh um die Thronfolge kämpften, gelangte mit König Narseh
(293-302 n.Chr.) dann wieder ein Mitglied der königlichen Gründerfamilie auf den
Thron des Reiches.
Es bleibt die Frage, wie Š
buhr von M

n und Narseh von Sagest
n auf den drei-
maligen Thronwechsel reagiert haben. Während Š
buhr im Jahre 262 noch als Kö-
nig von M

n inschriftlich bezeugt ist [ŠKZ I 3], erwähnt die P
ikl
-Inschrift (293
n.Chr.)
dur-Farr
bay [NPi II b 3] als neuen König von M

n. Aufhorchen läßt
eine Nachricht des Turfanfragments M4579, dass Mani im Jahre 276 n.Chr., kurz vor
seinem Tod in B
l
p
, den zerstörten Palast des Königs von M

n gesehen
habe
29. Wie es zu dieser Zerstörung kommen konnte, darüber schweigt das Frag-
ment. Festzuhalten ist aber, dass dieses Ereignis in die Jahre nach dem Tode
Hormezds I. zwischen 273 und 276 n.Chr. zu datieren ist und auf Thronstreitigkeiten
um die Erbfolge im Reich zurückzuführen sein könnte.
Nicht auszuschließen ist ferner, daß nicht der Bruder Wahr
ms II. mit Namen
Hormezd (Panegyr. III 17,2: Ormies = Hormezd), sondern sein Vetter gleichen
Namens [ŠKZ I 22] (Tabelle 1, S. 80; und 3, S. 25), der älteste Sohn Š
buhrs von
M

n, in den achtziger Jahren des 3. Jahrhunderts den Versuch gemacht haben


28 H.Humbach/P.O.Skjaervø, The Sassanian Inscription of Paikuli. 3 Parts. Wiesbaden 1978-1983.
29 S.N.C.Lieu, Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China (1985) 79f.: “However,
according to a Parthian Manichaean fragment which has recently come to light, Mani was shocked to
discover that the palace of the Mesun-Š
h [Parth.: myšwn šh = myšwn xwdy(?)] had been
destroyed". - W.Sundermann, Mitteliranische manichäische Texte kirchengeschichtlichen Inhalts
(1981) 69f: “Und er grub die Erde jenes Palastes aus und erschütterte wahrlich, w[as] früher des
M
šn-šh Eigentum gewesen war [................] ...“].
W. Sundermann führt an anderer Stelle die Zerstörung des Palastes auf erste anti-manichäische
Maßnahmen durch Wahr
m I. zurück. Dazu s. id., Iranische Lebensbeschreibungen Manis. In: ActOr
36(1974) 125-49; hier 140f.: "Interessanterweise scheint der Anfang des hier behandelten parth.
Fragments zu berichten, daß jemand den Palast des M
šn-Šh bis auf den Grund zerstörte.
Bekanntlich wird in einem parth. Blattbruchstück von der Bekehrung eines M
šn-Xvady namens
Mihrš
h durch Mani berichtet. Darf man also annehmen, daß damals eine erste antimanichäische
Aktion das Andenken oder den Nachfolger eines vornehmen Anhängers Manis traf?“ - Zur Historizität
des Mihrš
h s. "Mihršh*“ in: U. Weber, Prosopographie (2002ff.): "Das Turfanfragment M47 I
überliefert eine hagiographisch gefärbte Bekehrungsgeschichte des Mihrš
h*, deren historischer
Wahrheitsgehalt im Hinblick auf die Existenz Mihrš
hs* doch angezweifelt werden muߓ.
26
könnte, Wahr
m II. durch seine Rebellion in Sagest
n vom Thron zu stürzen, um die
Rechte seiner Familie durchzusetzen.


27Tabelle 3: Söhne Šbuhrs I. mit ihren Nachkommen
(ŠKZ: Genealogie)

Wahrm I. (273-276) Šbuhr von Mšn Hormezd I. (270/72-273) Narseh (293-302)

Wahr
m II. (276-293) Hormezdag Ohrmezd(d)uxtag
Ormies [Hormezd
], Š
buhr, Sakenkönig, Hormezd II. (302-309)
Bruder Wahr
ms II. ? König von Hindus-
oder ? Vetter Wahr
ms II.


Hormezd,
Hormezdag
,
d
baxt,
Wahr
m,
Š
buhr und
P
r
z, den 6 Söhnen des
Königs von M

n
t
n, Sakien und T
r
n...
Š
buhrduxtag, Tochter
des Königs von M

nWie aber verhielt sich Narseh nach dem Tode Hormezds I.? Nach der Š
buhr-In-
schrift steht fest, daß Narseh im Jahre 262 n.Chr. (ŠKZ I 4) noch den Titel eines Kö-
nigs von Sagest
n führte. Weiterhin ist durch die P
ikl
-Inschrift gesichert, dass
Narseh im Jahre 293 n.Chr. nicht als Großkönig, sondern überraschenderweise nur
mit dem herabgestuften Titel eines Königs von Armenien figuriert
30. Diese Aussage
wiegt umso schwerer, als dieser Titel in einem Selbstzeugnis des Narseh überliefert
ist, an dessen Authentizität nicht gezweifelt werden kann. Es sei daran erinnert, dass
Narsehs Vorgänger in Armenien, sein Bruder Ohrmezd-Ardaš
r (= Hormezd I.) noch
den Titel eines Großkönigs der Armenier trug
31. Die Änderung dieser Titulatur wird
nicht auf einem Versehen des Schreibers der P
ikl
-Inschrift beruhen, sondern muß
auf königliche Anweisung erfolgt sein. Außerdem weist E. Kettenhofen daraufhin,
dass eine Ergänzung zu "wuzurg š
h Armin
n“ trotz des lückenhaften Textes der
P
ikl
-Inschrift nicht möglich ist32.
Ungewiß bleibt aber, zu welchem genauen Zeitpunkt Narseh zum Herrscher von
Armenien, dem wichtigsten Vasallenkönigtum im S
s
nidenreich, aufgestiegen ist.
Mehrere Möglichkeiten lassen sich denken. Hormezd I. könnte seinen jüngeren Bru-
der Narseh bei seinem Regierungsantritt 270/272 n.Chr. zu seinem Nachfolger als


30 E. Kettenhofen, Tirdd und die Inschrift von Paikuli (1995) 43: "Gern verweist man auf die Inschrift
Š
hpuhrs I. an der Kabe-ye Zartošt, wo beim Titel Hormizd Ardašrs noch LB" bzw. RB" zu MLK"
hinzugefügt ist (Anm. 295). Diese Wortfolge scheidet in NPK aus. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, daß einerseits NPK, pa. c 3,04 - 4,04 (... "YK LN MN "rmny
L "ry"nhštr) keinen
Zusatz zu "rmny bietet [Anm. 296: H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.1(1983) 43], andererseits D 7,02
- 8,02 den ‚einfachen" Titel König von Armenien belegt (...
D "lmn"n MLK" LHYK "nd [ .. ]n) [Anm.
297: H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.1(1983) 45. In Parthisch ist nur HN "rmnyn [ ] noch erhalten (c
7,05 - 8,05)].
31 E.Kettenhofen erinnert mit vollem Recht [ibid. (1995) 44f. mit ausführlicher Diskussion] an die
unterschiedliche Titulatur des Herrschers von Armenien, auf die schon P.O.Skjaervø aufmerksam
gemacht hatte [H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.1(1983) 28 = A 3,02; 3.2(1983) 10f.]: Danach trug
Ohrmezd-Ardaš
r in der Šbuhr-Inschrift (262 n.Chr.) den Titel eines Großkönigs der Armenier,
Narseh aber 30 Jahre später den herabgestuften Titel eines Königs von Armenien. - Die Tragweite
dieser Herabstufung ist bislang in der wissenschaftlichen Diskussion nicht hinreichend beachtet
worden.
32 E. Kettenhofen s. hier Anm. 23.
28
Großkönig von Armenien ernannt haben33. Dass Hormezd I. aber die Herabstufung
des armenischen Königstitels vornahm, ist undenkbar. Weiterhin ist es möglich, dass
Wahr
m I. nach seiner Krönung im Jahre 273 n.Chr. seinen Bruder Narseh als Ent-
schädigung für fehlgeschlagene Thronansprüche zum Herrscher von Armenien er-
nannt hat. Gleichzeitig verfolgte Wahr
m I. im Zuge dieses Verfahrens vermutlich
den Plan, durch Herabstufung des Titels Narsehs Anspruch auf die Stellung des
Thronfolgers abzuerkennen und ihm dadurch den ersten Rang unter den Vasallen-
königen zu nehmen. Narses herausragende Stellung in der königlichen Familie und
am Hofe stellte ein Hindernis für Wahr
m II. dar, die Erbfolge für seine Familie zu
sichern. Auf diesem feindlichen Verhalten Wahr
ms I. beruhte m. E. Narsehs "dam-
natio memoriae“ an dessen Inschrift von B

buhr. Von daher ist es wenig wahr-
scheinlich, dass Wahr
m II. erst 276 n.Chr., zu Beginn seiner Herrschaft, Narseh mit
Armenien entschädigt haben könnte.


Name
Der Thronname Wahr
ms II. geht auf einen der höchsten Götter des Zarathustrimus
zurück. Sein Name leitet sich ab von altiran. *v
#ragna-, entwickelte sich weiter zu
mpI wlhl
n34 und später zu np. Bahr
m. In den zahlreichen Quellen ist der Name des
Großkönigs auf unterschiedliche Weise überliefert
35.
Der Kult des Gottes Wahr
m war in Iran und den angrenzenden, iranisch beeinfluß-
ten Ländern weit verbreitet. Verehrt als Kriegsgott und Gott des Sieges war Wahr
m
Schutzherr seines kriegsführenden Volkes und hoch geachtet von der kriegsbereiten
Aristokratie des Reiches. Unter dem Einfluß des Hellenismus wurde der Gott
Wahr
m mit dem griechischen Kriegsgott Ares in Verbindung gebracht und in
Gestalt des Herakles dargestellt
36. Mit Sicherheit darf man annehmen, dass Wahr
m
II. diesem Gott in Verehrung zugetan war, da nach dem Zeugnis der Kerd
r-Inschrif-
ten sein Kult sehr gefördert und die Zahl der Wahr
m-Feuer im ganzen Reich stetig
vermehrt wurde. Wie stark die Verbindung Wahr
ms II. zu diesem Gott war, zeigt
ferner das kennzeichnende Emblem seiner Krone: die Flügel des v
ragna Vogels,
Symbol des Gottes Wahr
m.
Den gleichen Thronnamen wird Wahr
m I. offenbar nicht ohne Grund für seinen
Sohn gewählt haben. Auf diese Weise wollte Wahr
m I. die Eigenständigkeit und


33 H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.2(1983) 11: “On his accession [Hormezd I.] the title was obviously
passed on and in 293 Narseh held the title. Possibly he received it from Ohrmazd I". - s. auch M. - L.
Chaumont, Recherches sur l"histoire d"Arménie de l"avènement des Sassanides à la conversion du
royaume (1969) 91.
34 Zum Namen Wahrm s. u.a. M.Back, SSI (1978) 270, Nr. 359a. - Ph.Gignoux, Noms propres
sassanides en moyen-perse épigraphique (1986) 171, Nr. 926. - G.Gnoli, Bahr
m. I.In Old and
Middle Iranian Texts. In: EncIr III(1989) 510-513; hier 512f. - Ph.Huyse, ŠKZ 2(1999) 103 mit
ausführlicher Diskussion und zahlreichen Literaturangaben. - R.Schmitt, Byzantinoiranica: Zum
Beispiel Prokop (2004) 673.
35 s. KSM § 7, KNRm § 7, KKZ 5-7, KNRb 27-31. - gr.: Während Agathias (Historiarum Quinque Libri
IV 24,5-6) eine einzige gräzisierte Namensform $ %% für Wahr
m I-III angibt, finden sich bei
Synkellos (Ecloga Chronographica 678,13-15 = 441,7-9) zwei unterschiedliche Namensfor-
men:$ %% $ %% $ %% .
Zonaras (Annales XII 31,9-10) nennt sie dagegen $ %% $ %% $ %% .
Theophanes (Chronographia II 6,6) zitiert Wahr
m II. dagegen als $ %% 1 - syr. WRHRN:
Elias von Nisibis I(1910) 95,13-15. - WRTRN: S.Brock, A Martyr at the Sasanid Court under Vahran
II: Candida. In: AnalBolland 96(1978) 173-177. [syr.Text passim]. - kopt. Ouarharan: G.Wurst, Die
Bema-Psalmen (1996) 106f. = p.43,5-9. - Barharan: S.Giversen, The Manichaean Coptic Papyri in the
Chester Beatty Library. Vol.1: Kephalaia (1986) 312,3; 309,24 = W.-P.Funk 2 Ke 444,3; 2 Ke 445,24.
- arab. Bahr
m: arabisch-sprachige Autoren s. unter B. - daneben auch Warhrn: Histoire
Nestorienne (Chronique de Séert). Première partie (I) (1981) 233, 8.
36 G.Gnoli, Bahrm. I.In Old and Middle Iranian Texts. In: EncIr III(1989) 510-513. - P.Jamzadeh,
Bahr
m. II.Representation in Iranian art. In: EncIr III(1989) 513-514.
29
den Fortbestand seiner aus einer Nebenlinie des s
s
nidischen Königshauses
stammenden Familie
37 betonen.

Kronprinz
Über die Zeit vor Wahr
ms Krönung zum š
h
n š
h im Jahre 276 n.Chr. gibt uns
nur eine Quelle Auskunft. Nach dem Zeugnis der Histoire Netorienne (Chronik von
Seert)
38, die sich auf den Märtyrerbischof Mil
s ar-Raz
39 von Susa († ca. 340
n.Chr.) beruft, soll Wahr
m in der Stadt Kar
udd
n40 erzogen worden sein und
sich Grundkenntnisse in der syrischen Sprache erworben haben. Y
qt41 beschreibt
Kar

udd
n als "kleine Stadt am äußersten Ende des Wil
yat von al-Ir
q, welche

niq
n von Fern gegenüberliegt“. Für G.Hoffmann42 ist Kar
udd
n, am rechten
Ufer des Diy
la gelegen, eine der wichtigen Städte der Diözese von B
t Garmai. Die
Lokalisierung dieser Stadt, deren iranischer Name nicht bekannt ist, konnte jedoch
bisher nicht präzise festgelegt werden
43. Zwei Deutungsvorschläge sollen aber
erwähnt werden. J.M.Fiey
44 war der Meinung, dass es plausibler sei, diese Stadt
eher in Kar

l
n im Süden des Kaspischen Meeres zu vermuten. Kar
l
n war
J.M.Fiey zufolge die Hauptstadt des šahr G
l
n und gleichzeitig die Residenz König
Wahr
ms I. In dieser Stadt könnte auch sein Sohn seine Jugendjahre verbracht
haben. M.-L.Chaumont glaubt dagegen, daß Wahr
m I. seinen Sohn ganz bewußt
nach Kar

udd
n geschickt habe, um sich mit den Wissenschaften des Westens
auseinanderzusetzen
45. Seine syrischen Sprachkenntnisse und sein Interesse an


37 Es fällt auf, daß gleich drei aufeinander folgende Großkönige im 3. Jahrhundert n.Chr. diesen
Namen trugen. Der nächste Herrscher, der denselben Thronnamen führt, ist erst Wahr
m IV. (388-
399 n.Chr.) am Ende des 4. Jahrhunderts n.Chr. - vgl. auch die Namensgebung bei Narsehs
Thronfolger Hormezds II. (302-309 n.Chr.): Dass Narseh bewußt diesen Namen für seinen
Nachfolger ausgesucht hat, darf als sicher gelten. Er sollte an den letzten Herrscher der
großköniglichen Gründerfamilie auf dem S
snidenthron vor der Regierungszeit Wahrms I. und
seiner beiden gleichnamigen Nachfolger erinnern.
38 Histoire Nestorienne (Chronique de Séert). Première Partie (I). Publ. par A.Scher. Paris 1908. -
Repr. Turnhout (1971) 237-239. (Patrologia Orientalis T. IV, Fasc. 3.).

39 M.-L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien (1988) 104 Anm. 22.
40 syr.: Kark d-uddn; arab.: Karuddn. - G.Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten
persischer Märtyrer (1880) 275f. und Anm. 2169. - Histoire Nestorienne (Chronique de Séert), ibid.
(1971) 237-239.
E.Honigmann, " (4). In: RE II A 1(1921) 1203. - M.-L.Chaumont, Les Sassanides et la
christianisation de l"empire iranien au III
e siècle de notre ère. In: RHR 165(1964) 165-202; hier 189. -
J.-M.Fiey, Assyrie chrétienne 3(1968) 71-74. - id., Jalons pour une histoire de l"église en Iraq (1970)
53f. - F.Decret, Les conséquences sur le christianisme en Perse de l"affrontement des empires
romain et sassanide (1979) 91-152; hier 127. - M.-L.Chaumont, Recherches sur quelques villes
helléniques de l"Iran occidental (1982) 147-173; 161f. - M.G.Morony, Continuity and Change in the
Administrative Geography of Late Sasanian and Early Islamic al-Ir
q (1982) 1-49; hier 15. -
J.Duchesne-Guillemin, Religion and Politics under the Sasanians. In: CHI III,2(1983) 881. -
M.G.Morony, Iraq after the Muslim Conquest (1984) 133; 344f. - M.-L.Chaumont, La christianisation
de l"empire iranien des origines aux grandes persécutions du IV
e siècle (1988) 22 Anm. 82; 104 Anm.
25; 105: neuer Lesungsvorschlag: Kar

dn (syr. Kark d-L
dn in der Nähe von Susa) an Stelle
von Kar
uddn). - M.Streck-[J.Lassner], Al-Karkh. In: EI2 IV(1997) 652-653.
41 Yaqt, Muam al-buldn. T. IV (ohne Jahr) 449.
42 Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer (1880) 275f.
43 E.Kettenhofen, dem ich wichtige Hinweise zu Karuddn verdanke, teilte mir brieflich mit, daß an
Ausgrabungen zwecks einer präzisen Lokalisierung nicht zu denken ist.
44 J.M.Fiey, Assyrie chrétienne. T. III(1968) 71-74. - id., Jalons pour une histoire de l"église en Iraq
(1970) 53f.
45 M.-L.Chaumont, Les Sassanides et la christianisation de l"empire iranien (1964) 189f. - ead.,
Recherches sur quelques villes helléniques de l"Iran occidental (1982) 161f.
30
Christentum und Manichäismus wird Wahr
m II. daher wohl eher in B
t Garmai als
in G
l
n erworben haben. Für die These von M.-L.Chaumont spricht vor allem, dass
es im Iran üblich war, Prinzen und Söhne adeliger Familien weit ab von ihrer Heimat
zur Erziehung in namhafte, befreundete Familien zu entsenden
46.
Nicht unerwähnt bleiben soll E.Herzfelds These
47 über eine eventuelle Statthalter-
schaft Wahr
ms II. in ur
s
n vor seiner Krönung zum š
h
n š
h. E.Herzfeld war
der Ansicht, daß Wahr
m als Kronprinz in der Funktion eines Vizekönigs in ur
s
n
den Titel eines K

n š
h geführt habe. Dieser These schlossen sich A.Christensen,
W.Enßlin
48 und A.D.H.Bivar an49. Herzfeld stützte sich dabei vornehmlich auf
"skytho-sasanidische Münzen“
50. Ihre Zuordnung zu Königen des 3. Jahrhunderts
n.Chr. muß aber wegen der heute fallengelassenen Datierung der s
s
nidisch-
k

nischen Münzprägung ins 3. Jahrhundert n.Chr. aufgegeben werden51.
V.G.Lukonin vertritt dagegen eine andere These. Danach habe Wahr
m II. vor sei-
ner Thronbesteigung in Sagest
n als König geherrscht52. Ausgangspunkt für
V.G.Lukonins Überlegungen ist die bekannte Szene im Turfantext M3
53. Der Text
berichtet von der letzten Begegnung M
n
s mit Wahr
m I., der von Kerd
r, Sohn
des Ardaw
n [ŠKZ IV 61]54, und einer anonymen gebliebenen Königin der Saken


46 s. Ssn, Prinz, der im Hause Farragn Erzogene [ŠKZ IV 6] mit Literaturangaben.
47 E.Herzfeld, Paikuli. Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire. Berlin
1(1924) 41-47. - id., New Light on Persian History from Pahlavi Inscriptions. In: JCOI (1926) 103-114;
hier 110. - id., Kushano-Sasanian Coins. Calcutta 1930. (Memoirs of the Archaeological Survey of
India.38.)
48 A.Christensen, L"Iran sous les Sassanides. Copenhague (21944) 102: “Parmi les rois sassanides,
Sh
hpuhr I, Hormizd I, Vahrm I et Vahrm II, avant leur avènement au trône, ont été gouverneurs du
Khorassan et rois des K
shns". - W.Enßlin, Wahram I. In: RE VII A 2 (1948) 2078-2079: “Vor seiner
Thronbesteigung war er wie seine beiden Vorgänger Statthalter von Chorassan und Herr der
Kuschan, Kuschanschah".
49 A.D.H.Bivar, The History of Eastern Iran. In: CHI III,1(1983) 181-231; hier 209ff.
50 E.Herzfeld, New Light on Persian History from Pahlavi Inscriptions. In: JCOI(1926) 110: “There is a
class of coins .... called Scytho-Sasanian coins. ...they are nothing else but the coinage issued by the
Sasanian viceroys of Khurâsân during the third century". - Als Beispiel führt Herzfeld u.a. den aus
dem Fihrist des Ibn an-Nad
m bekannten Prinz P
rz [ŠKZ I 15], einen Bruder Šbuhrs I. an. Die
Identifizierung dieses Prinzen P
rz mit dem gleichnamigen Großkönig der Kšn ist nach heutigem
Forschungsstand nicht aufrecht zu halten. - s. "P
rz [ŠKZ I 15] in: U.Weber, Prosopographie
(2002ff.). - Auch die Beweisführung an Hand von literarischen Quellen ist nicht überzeugend. Was
Hormezd I. betrifft, so stützte sich Herzfeld dabei allein auf eine Nachricht bei abar
 (I 833,4-5;
Th.Nöldeke, Tabari 45; C.E.Bosworth, al-
abar 42, 15-17) eine Quelle der dritten Tradition. Für
Wahr
m I. zieht Herzfeld Masd (Prairies d"or I 291,16f; § 594; S.222,1-2, § 594) als Beweis heran,
der sehr ungenau von Kriegen gegen Könige des Ostens berichtet. Wahr
ms II. militärische
Aktivitäten im Osten beschäftigen sich vornehmlich mit der Niederschlagung einer Rebellion seines
Bruders (oder seines Vetters?) Ormies [Hormezd]. Über diese Ereignisse informieren Agathias (IV
24,8; S. 127,8) und der Panegyricus XI (3) 17,2.
51 s. die zahlreichen Veröffentlichungen R.Göbls zu diesem Thema; hier u.a.: Die Münzprägung der
Kuš
n von Vima Kadphises bis Bahrm IV. In: F.Altheim/R.Stiehl, Finanzgeschichte der Spätantike
(1957) 173-256. - id., Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien
I(1967) 15-21; II(1967) 291-301. - id., System und Chronologie der Münzprägung des Kuš
nreiches.
Wien 1984.(Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission. Sonderband.) - id., Donum Burns.
Die Kuš
nmünzen im Münzkabinett Bern und die Chronologie. Wien 1953.
52 V.G.Lukonin, Varachran II i Narse (Iran, 70-90-e gody III.v.). In: VDI [1964(3)] 51. - id., Iran v III
veke (1979) 50ff.
53 Zur einer neuen Deutung der Personen im Fragment M3 s. I.Gardner, Excursus on the Middle
Persian Text M3. In: Mani at the Court of the Persian Kings by I.Gardner, J.BeDuhn and P.Dilley
(2015) 177-179.
54 Es handelt sich hier nicht um den mowbed Kerdr, sondern um den hohen Würdenträger Kerdr,
Sohn des Ardawn.
31
begleitet wird55. Wie nahe sich diese drei Personen stehen und wie vertraut sie
miteinander umgehen, geht auf Wahr
m I. zurück, der seine Hand sowohl auf
Kerd
rs als auch der Königin Arm legt. In dieser Königin glaubte V.G.Lukonin
Š
buhrduxtag56, die Frau Wahr
ms II., zu sehen, deren Name durch Münzen belegt
sei. Diese Š
buhrduxtag [ŠKZ I 28] sei nach der Meinung des russischen Gelehrten
die Tochter des Königs Š
buhr von M

n. Allein aus der Tatsache, daß die
Königin des Turfantextes M3 den Titel Königin der Saken trägt, wollte V.G.Lukonin
den Schluß ziehen, daß Wahr
m II. noch vor seinem Herrschaftsantritt Vizekönig
von Sagest
n war.
Über die Identität der Königin im Turfantext M3 ist in der wissenschaftlichen Diskus-
sion viel gerätselt worden, so daß auch heute noch keine übereinstimmende Mei-
nung besteht. W.B.Henning
57 hielt sie gar für die Ehefrau Wahr
ms III., der vor sei-
ner Thronbesteigung in Sagest
n selbständig regiert hatte. Dieser Meinung schlos-
sen sich H.-C.Puech, G.Widengren und M.-L.Chaumont an
58. W.Hinz59 verwarf aber
diese Identifizierung aus Gründen der Altersdifferenz. Für eine Gleichsetzung der
anonymen Königin der Saken mit Š
buhrduxtag, der Frau des Sakenkönigs Narseh,
entschieden sich O.Klíma,
W.Hinz60 und A.Böhlig61. W.Sundermann62 zweifelte
diese Identifizierung jedoch zunächst an; er ging davon aus, daß zwischen Narseh
und Wahr
m III. weitere unbekannte Sakenkönige regiert haben könnten. Letztend-
lich hielt W.Sundermann den von O.Klíma, W.Hinz und A.Böhlig in die Diskussion
geworfenen Vorschlag - die Gleichsetzung der anonymen Königin der Saken mit
Š
buhrduxtag, der Frau des Narseh, - für die "gegenwärtig am wenigsten problema-
tische Lösung“
63.55 s. den Artikel Anonyma, Königin der Saken in U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
56 V.G.Lukonin, Iran v III veke (1979) 10ff. - s. den Artikel in U.Weber, ibid. Anonyma, Königin der
Königinnen, Frau Wahrms II. [nicht Šbuhrduxtag!]: m. E. gibt es bislang keine Quelle, die den
Namen der Š
buhrduxtag, der Frau Wahrms II. erwähnt. Von daher kann auch nicht mit Sicherheit
angenommen werden, dass die Tochter des Königs von M
šn, Šbuhrduxtag, deren Namen aber
durch die Š
buhr-Inschrift belegt ist, mit der Ehefrau Wahrms II. identisch sei. - s. Šbuhrduxtag,
Tochter Šbuhrs, des Königs von M
šn: in U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
57 W.B.Henning, Mani"s last Journey. In: BSOAS 10(1942) 952f.
58 H.-C.Puech, Le Manichéisme. Son fondateur - sa doctrine (1949) 51. - G.Widengren, Mani und der
Manichäismus (1961) 47 und M.-L.Chaumont, A propos de quelques personnages féminins figurant
dans l"inscription trilingue de Š
hpuhr Ier à la "Kaba de Zoroastre“ (1963) 199.
59 W.Hinz, Mani und Kard
r (1971) 489 Anm. 29: "She could never have been the wife of the later
king Bahr
m III (who reigned four months in 293), as W.B.Henning had surmised (<BSOAS> 10, p.
953) and M.-L.Chaumont accepted (<JNES>, 22, 1963, p. 199), because in 276 Bahr
m II was only
about 16 years old and Bahr
m III not yet born".
60 Die Ansicht von W.Hinz [Mani und Kard
r, ibid. (1971) 489], dass Šbuhrduxtag die Schwester
Wahr
ms I. gewesen sei und seinen jüngeren Bruder Narseh geheiratet habe, ist abzulehnen; diese
These lässt sich durch die Genealogie der Š
buhr-Inschrift oder durch andere Quellen nicht belegen.
61 O.Klíma, Iranische Miszellen II. In: ArOr 28(1960) 464f. - W.Hinz, ibid. (1971) 489. - A.Böhlig/J.P.
Asmussen, Der Manichäismus (1980) 319 Anm. 61.
62 W.Sundermann, Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer III. In:
AltorF 14(1987) 41-107; hier 60 und Anm. 141.
63 W.Sundermann, AltorF 14(1987) 60.
32


Karte: Kar

uddn in Bt Garmï
Aus: J.M. Fiey, Assyrie chrétienne III(1968) 16.

Wahr
m II., šhn šh (276-293 n.Chr.)64
Nach einer kurzen dreijährigen Regierungszeit Wahr
ms I. wurde sein Sohn
Wahr
m II. im Jahre 276 n.Chr. zum š
h
n š
h des S
s
nidenreiches gekrönt. In
welchem Alter Wahr
m II. Großkönig wurde, muß wegen fehlender Quellen offen
bleiben. Daß Wahr
m II. jedoch bei seiner Thronbesteigung "nicht älter als siebzehn,
höchstens achtzehn Jahre“
65 gewesen sein könnte, wie W. Hinz annimmt, ist
abzulehnen. Der Gelehrte begründet seine Meinung mit der fehlenden Erwähnung
seiner Nachkommen in der Š
buhr-Inschrift aus dem Jahre 262 n.Chr. und nimmt
an, dass er zu diesem Zeitpunkt wohl noch ein Kleinkind war. Dieser Meinung
schlossen sich in der Folge weitere Gelehrte an
66. Dabei übersah W.Hinz die
eindeutige Zurücksetzung Wahr
ms I. unter den Nachkommen Š
buhrs I. In der
Genealogie der Š
buhr-Inschrift bezeichnet Š
buhr I. allein Š
buhr von M

n,
Hormezd-Ardaš
r von Armenien und Narseh von Sagest
n als seine Söhne und hält
auch deren Nachkommen unter seinen Enkel und Enkelinnen für erwähnenswert.
Von dieser Bevorzugung ist Wahr
m I. jedoch ausgeschlossen und muß auch einen
niedrigeren protokollarischen Rang hinnehmen [ŠKZ I 11]. Von daher dürfte sich
auch die fehlende Erwähnung Wahr
ms II. unter den Enkeln Š
buhrs I. erklären.
Bei seinem Regierungsantritt sah sich Wahr
m II. zunächst mit keinen außenpoliti-
schen Schwierigkeiten konfrontiert. Seine beiden Vorgänger Hormezd I. (270/72 -
273 n.Chr.) und Wahr
m I. (273-276 n.Chr.) hatten wegen ihrer kurzen Herrschafts-
zeit keine kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Römischen Reich zu beste-


64 s. die unterschiedlichen Datierungen: W.Enßlin, Wahram II. In: RE VII A 2(1948) 2079-2081 (Datie-
rung: 276-293, die auch hier vertreten wird.). - A.Sh.Shahbazi, Bahr
m. II.Bahrm II. In: EncIr
III(1989) 516-517 (Datierung: 274-291 n.Chr.) - M.G.Morony, S
snids. In: EI2 IX(1997) 72-73
(Datierung: 276-293 n.Chr.).
65 W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 189. - Abzulehnen sind des weiteren W. Hinz"
präzise Altersangaben der s
snidischen Könige, die schnell zu Fehlinterpretationen führen. -
Die von V.G.Lukonin [Varachran II i Narse (Iran, 70-90-e gody III.v.). In: VDI [1964(3)] 52; - id., Iran v
III veke (1979) 13.] vertretene Ansicht, dass Wahr
m II. vor seinem Regierungsantritt bereits als
Thronfolger im Königreich Sagest
n geherrscht habe, ist nicht nachweisbar.
66 V.G.Lukonin, Iran v III veke (1979) 5. - M.-L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien
(1988) 102 und Anm. 11. - K.Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches
(1990) 28. - J.Rist, Die Verfolgung der Christen im spätantiken Sasanidenreich: Ursachen, Verlauf
und Folgen. In: OrChr 80(1996) 28.
33
hen67. Die Angabe der Historia Augusta, Kaiser Aurelian (270-275 n.Chr.) habe im
Jahre 275 n.Chr. einen Feldzug gegen die S
s
niden vorbereitet, darf "als Erfindung
gelten“
68.
Ein Jahr später, im Jahre 276 n.Chr., gelangte Kaiser Probus
69 (276-282 n.Chr.) zeit-
gleich mit Wahr
m II. an die Regierung. Die Frage allerdings, ob es unter Kaiser
Probus zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Rom und dem S
s
niden-
reich gekommen ist, lässt sich wegen der dürftigen Quellenlage nur schwer beant-
worten. Drei Quellen sind zu nennen, die in der wissenschaftlichen Diskussion erör-
tert werden: Die Vita Probi in der Historia Augusta, der griechische Historiker Zosi-
mos und der Papyrus Oxyrhynchus XIV 1713. Das Zeugnis der von zahlreichen
Gelehrten als unzuverlässig angesehenen Vita Probi in der Historia Augusta muss
wegen chronologischer und sachlicher Ungenauigkeiten abgelehnt werden
70.
Während Zosimos, die Hauptquelle für die Zeit des Kaisers Probus, eingehend über
dessen Aktivitäten im Römischen Reich berichtet, findet sich bei ihm keine
Erwähnung von außenpolitischen Divergenzen oder Kontakten zum S
s
nidenreich.
Andererseits erfahren wir aus dem untrüglichen Zeugnis des Papyrus Oxyrhynchus
XIV 1713 vom 20. Oktober 279 n.Chr.
71, dass Kaiser Probus den Titel eines
-%  
 getragen hat, der jedoch mit den zur Verfügung stehenden
Quellen schwerlich zu vereinbaren sein dürfte. Aufschlußreich ist dagegen, dass
dieser Siegestitel in den Inschriften des Probus
72 fehlt. Außerdem gibt es auch keine
numismatischen Zeugnisse für Kriegszüge des Probus an der Grenze zum S
s
ni-
denreich. Nach K.Pink "ist eine Unternehmung des Probus gegen Persien
unwahrscheinlich“
73. Auch liegen keine Prägungen der östlichen Münzstätten, die
auf Probus bezogen werden könnten, für diesen Zeitraum vor. Desungeachtet muss
aber ein nur schwer zu bestimmender Erfolg für das Römische Reich vor dem
Herbst des Jahres 279 n.Chr. angenommen werden. Ein Friedensabkommen mit


67 Nicht aufrecht zu erhalten ist ferner die Nachricht über ein römisch-persisches Friedensabkommen
zwischen Kaiser Aurelian und Š
buhr I. Obwohl Aurelian in zwei Papyri des Jahres 275 n.Chr. den
Titel eines Persicos Megistosführt, kann von einem Krieg der Römer mit dem Perserreich nicht
gesprochen werden. Durch welche militärischen Ereignisse Aurelian sich aber den Siegestitel
erworben haben könnte, ist nicht sicher zu ermitteln. Die häufig erwähnten persischen Hilfstruppen
auf Seiten der palmyrenischen Königin Zenobia, die nach dem Zeugnis des ‚Pseudo-Vopiscus" in der
Historia Augusta für eine s
snidischen Beteiligung am Kampf gegen Aurelian genannt werden,
können nicht als Beweis für einen Krieg gegen das Römische Reich herangezogen werden.
68 SHA A 35,4. - G.Kreucher, Beiträge zur Geschichte Kaiser Aurelians (1998) 111f. [Magisterarbeit
Trier 1998: Maschinenschriftl.]. - W.Felix, Antike literarische Quellen zur Außenpolitik des S
sni-
denstaates I(1985) 94f.
69 Zur Situation an der römisch-persischen Grenze s. A.Luther, Roms mesopotamische Provinzen
nach der Gefangennahme Valerians (260)[2006] 203-219; hier 210-217.
70 Es ist hier nicht der Ort, auf die vielen kontroversen Beiträge zur Beurteilung der Vita Probi (SHA
Pr. 17, 4-6; 20,1) in der Historia Augusta einzugehen. Die in dieser Vita angeführten Ereignisse wer-
den von anderen Quellen nicht bestätigt: Gesandtschaften der Parther mit Geschenken an den Kaiser
Probus, Brief des Kaiser Probus an Narseus (!), Friedensabkommen mit den Persern und Vorberei-
tungen für einen neuen Perserfeldzug. - Zur Bewertung der Quellen s. E.Kettenhofen, Rez. zu
E.Winter, [Die s
snidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n.Chr. Frankfurt a.M.
1988. (EHS. Reihe III, 350.] in: BiOr 47(1990) 163-178; hier 170. - s. auch die ausführliche
Diskussion bei E. Kettenhofen, Tird
d und die Inschrift von Paikuli (1995) 62-64 und ebenfalls bei
G.Kreucher, Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit (2003) 158-161:
Auseinandersetzungen mit dem Sasanidenreich (vor Mitte 279 n.Chr.).
71 E.Kettenhofen, Tirdd und die Inschrift von Paikuli (1995) 63. - id., Zur Siegestitulatur des Kaisers
Probus. In: iva Antika 36(1986) 39-43. - M.Peachin, Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D.
235-284 (1990) 47; 94-98; 423-441.
72 E.Kettenhofen, Zur Siegestitulatur des Kaisers Probus, ibid. (1986) 43. - A.Luther, Roms mesopo-
tamische Provinzen nach der Gefangennahme Valerians (260) [2006] 211 und Anm. 50.
73 K.Pink, Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit VI/1 Probus. In: NumZ 73(1949)
13-74.
34
Wahr
m II., wie ihn die Historia Augusta in der unzuverlässigen Vita Probi74 erwähnt,
findet keine Entsprechung in anderen Quellen. Die Ermordung des Kaisers Probus
im Jahre 282 n.Chr. setzte seinen Unternehmungen ein Ende. -
Eindeutiger stellt sich die Quellenlage für Probus" Nachfolger Kaiser Carus (282-283
n.Chr.) und sein Wirken an der Grenze
75 zum S
s
nidenreich dar. Zahlreiche Quel-
len
76 bezeugen Carus" Feldzug des Jahres 283 n.Chr. gegen das S
s
nidenreich,
etwa sein Einfall nach Mesopotamien, vor allem aber sein überraschendes Vordrin-
gen auf s
s
nidisches Reichsgebiet77 bis nach Coche (Seleukeia am Tigris)78 und
die Aufsehen erregende Einnahme der persischen Hauptstadt Kt
siph
n. Für diesen
militärischen Erfolg erhielt Kaiser Carus
79 den Titel -%  
 . Dass Carus"
Kriegszug ohne erkennbaren Widerstand geblieben ist, scheint kaum glaubhaft,
deutet aber mit Sicherheit auf eine schwere innenpolitische Schwäche der Regie-
rung Wahr
ms II. und der militärischen Abwehr im Westen des S
s
nidenreiches
hin. Festus berichtet neben der Historia Augusta und Eutropius
80 über den Grund
des fehlenden persischen Widerstandes
81. Eutropius und die Historia Augusta spre-
chen lapidar von Persarum tumultus und domestica seditio. Tatsächlich waren im
Osten des S
s
nidenreiches Unruhen82 ausgebrochen: Ormies (Hormezd), nach
dem Panegyricus III 17,2
83 wohl Bruder (oder Vetter?)84 Wahr
ms II., ein Prinz aus


74 SHA, Prob. 18,1: facta igitur pace cum Persis. - s. auch W.Enßlin, Wahram II. In: RE VII A 2(1948)
2079-2081. - E.Winter, Die s
snidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n.Chr.
(1988) 128 Anm. 6. - Dazu die Rez. von E.Kettenhofen in: BiOr 47(1990) 163-178; hier 170.
75 A.Luther, ibid. (2006) 211-213; 217.
76 Aurelius Victor 38,2f. - Eutropius IX 18,1f. - Festus 24,5-10. - Hieronymus 284, S. 224,22-225,1 -
Paulus Orosius VII 24,4. - Epitome de Caesaribus 38,1. - Iordanes 294, S. 38,6-9. - Malalas 302,20-
303,4. - Synkellos 472,11-12. - SHA Car. 8,1-6. - Kedrenos 464,6-9. - Zonaras XII 30, S. 610,20-
611,6.
77 Eutropius IX 18,1. - Festus 24,8-10. - SHA, Car. 8,1. - Hieronymus 284, S. 224,22-225,1. - Paulus
Orosius VII 24,4 - Iordanes 294, S.38,6-9. - Aurelius Victor 38,3. - Ammianus Marcellinus XXIV 5,3.
- Synkellos 472,11-12.
78 Ammianus Marcellinus XXIV 5,3: Der Landstrich ist sehr fruchtbar und wohlbebaut und liegt von
Koche, auch Seleukia genannt, nicht eben weit entfernt. ... Hierauf setzte sich der Kaiser mit dem
Vortrab an die Spitze und besichtigte die verlassene einst von Kaiser Carus zerstörte Stadt...
79 M.Peachin, Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235 - 284 (1990) 48-50; 98-99; 444-
471.
80 Eutropius IX 18,1: sed dum bellum adversus Sarmatas gerit, nuntiato Persarum tumultu ad
Orientem profectus res contra Persas nobiles gessit. - Auch die Historia Augusta hat Kenntnis von
innenpolitischen Schwierigkeiten: SHA, Car. 8,1.
81 Aurelius Victor, Caes. 38,2f. - Eutropius IX 18,1. - Eusebius Hieronymus 284f. - Festus XXIV 5-10.
- SHA, Car.8,1-2: Ingenti apparatu et toti[u]s viribus Probi profligato magna ex parte bello Sarmatico,
quod gerebat, contra Persas profectus nullo sibi occurrente Mesopotamia<m> Carus cepit et
<C>tesiphontem usque pervenit occupatisque Persis domestica seditione imperatoris Persi<c>i
nomen emeruit.
82 Dass es noch weitere Aufstände gegen Wahrm II. gegeben haben könnte, ist nicht völlig auszu-
schliessen. So berichtet allein die Chronik von Arbela (Hrsg. von P.Kawerau [1985] 37,20-40,3) von
der Rebellion des G
prašnasp, des mauhpa
 der Adiab
n
 (Oberhaupt der Magier). Allerdings
bleiben sowohl die genauere Datierung während der Regierungszeit Wahr
ms II. wie auch die
Gründe für diese Rebellion unbekannt. Gegen die Historizität dieser Rebellion spricht aber vor allem
der legendenhafte Stil des Berichts.
83 In Praise of later Roman Emperors. The Panegyrici Latini. Introd., Transl., and Historical Commen-
tary with the Latin Text of R.A.B.Mynors, C.E.V.Nixon and B.Saylor Rodgers (1994) 541 [Text]; 101
[Übers.]: Ipsos Persas ipsumque regem adscitis Sacis et Rufiis et Gelis petit frater Ormies nec
respicit uel pro maiestate quasi regem uel pro pietate quasi fratrem. - U.Weber/J.Wiesehöfer, Der
Aufstand des Ormies und die Thronfolge im frühen S
snidenreich (2008) 217-225.
84 s. hier Tabelle 2 auf S. 23. - V.G.Lukonin [Iran v III veke (1979) 13: genealogische Tafel 1, 123] und
R.N.Frye [The History of Ancient Iran (1984) 304f.] vermuteten, daß es sich bei Ormies wohl eher um
Hormezd, einen Vetter Wahr
ms II. handeln müsse. Dieser Hormezd [ŠKZ I 22] war der älteste Sohn
König Š
buhrs von M
šn. - s. Tabelle 1, S. 80: Genealogie der Šbuhr-Inschrift.
35
dem regierenden Königshaus, hatte sich mit Hilfe der Saci, der Rufii und der Geli85
gegen den Großkönig erhoben. Ausgangspunkt für Ormies" (Hormezds) Rebellion
gegen Wahr
m II. war das Vizekönigtum Sagest
n, das schon Narseh der Š
buhr-
Inschrift (262 n. Chr.) zufolge neben T
r
n und Hind(est
n) selbständig verwaltet
hatte. Die Quellenlage zu diesem Aufstand bleibt aber äußerst dürftig. Primärquellen
zu diesen Ereignissen existieren nicht, noch geben die arabisch-persischen Quellen
irgendwelche Hinweise auf die sehr bedrohliche Lage im S
s
nidenreich während
der achtziger Jahre des 3. Jahrhunderts n.Chr. Jedoch erwähnen drei
Sekundärquellen, der Panegyricus III 17,2, Eutropius und die Historia Augusta
86
diese innerpersischen Machtkämpfe. Dass es sich um einen dynastischen Kampf
innerhalb der s
s
nidischen Königsfamilie gehandelt haben muß, darf vorausgesetzt
werden. Über Beginn und Länge des Aufstandes machen die Sekundärquellen
allerdings keine Angaben. Dass diese Unruhen schon länger andauerten, beweist
Eutropius" Nachricht von einer Erhebung im S
s
nidenreich. Danach soll Kaiser
Carus schon während der Vorbereitungen seines Sarmatenfeldzuges im Jahre
282/283 n.Chr. über die innerpersischen Unruhen informiert gewesen sein. Wahr
m
II. sah sich gezwungen, alle militärischen Kräfte im Osten des Reiches zu bündeln,
um den Aufstand niederzuschlagen. Nach annähernd zehnjährigen Auseinander-
setzungen, nahezu gegen Ende seiner Regierungszeit, gelang es Wahr
m II., den
Aufstand des Ormies niederzuschlagen. Zum Ausdruck des Sieges in diesem langen
dynastischen Kampf ernannte
87 Wahr
m II. seinen gleichnamigen Sohn zum sag
n
š
h. Ormies (Hormezd) selbst, dessen Name in der P
ikl
-Inschrift (293 n.Chr.)
unter den Parteigenossen des Narseh fehlt und über den keine weiteren Nachrichten
mehr vorliegen, dürfte in diesen Kämpfen umgekommen sein.
Durch den Einfall der römischen Truppen auf das westliche s
s
nidische Reichs-
gebiet, verbunden mit der Eroberung der Hauptstadt Kt
siph
n, und durch die Be-
kämpfung des fast zehn Jahre dauernden Aufstandes des Ormies im Osten
r
ns,
waren Wahr
ms II. politische Abwehrmaßnahmen stark eingeschränkt. Außen- und
innenpolitisch war das S
s
nidenreich in große Bedrängnis geraten. So kam der


85 Die Identifizierung und Lokalisierung dieser Volksstämme, der Rufii und Geli - ausgenommen der
Saci (Saken) - bleibt ungeklärt, obwohl J.Marquart [
rnšahr nach der Geographie des Ps. Moses
Xorenaci (1901) 36] eine neue Lesung versucht hat: danach sei der Name Rufi in Cussi (Kuš
n) zu
verbessern: "Für Ruffis ist zu lesen Cussis“. - Diese Lesung vertrat auch A.Herrmann [Sakastane. In:
RE I A 2(1920) 1807-1812; hier 1812], E.Herzfeld [Paikuli 1(1924) 42.] und M.L.Chaumont
[Recherches sur l"histoire d"Arménie (1969) 100 Anm. 5: "Il n"est guère contestable que dans ce texte
Rufiis soit à corriger en Cusiis (Kushans)“.]. -
Weiterhin ist zu fragen, ob es sich bei den Geli [Gaeli] tatsächlich um die Bevölkerung des
Königreiches G
ln im Süden des Kaspischen Meeres handelt, in dem Wahrm I. vor seiner
Thronbesteigung als König herrschte. Dieses Gebiet dürfte zu weit von der eigentlichen Region des
Ormies (Hormezd) - Aufstandes entfernt gelegen haben, als dass man in den Bewohnern von G
ln
die hier genannten Geli sehen könnte. - Eher könnte es sich bei diesen Gelani um westliche
Grenzstämme von Kuš
nšahr handeln, wie J.Harmatta vermutete [Chionitae, Euseni, Gelani. In:
AAntHung 31(1985-1988) 43-51; hier 46: “In fact, we have reliable evidence for the existence of a
land G
ln lying southeast of Marv-i rd and laqn ... They [Gelani] might have been one of the
western frontier-guard tribes of K
šnšahr and the later Chionite kingdom"].). -
s. Ph.Huyse, hier S. 23, Anm. 26. - s. auch J.Harmatta, ibid. (1985-88) 46) und vielleicht mit baktr.
CCidentisch [G.J.Davary, Baktrisch. Ein Wörterbuch auf Grund der Inschriften,
Handschriften, Münzen und Siegelsteine. Heidelberg (1982) 197: "... während der Ausdruck Gilani
bei Ammianus zum Titel des Königs von G
ln in Marw ar-Rd gehört, wie aus den Angaben von Ibn
Xurd
dbih (al-maslik wa "l-mamlik, ed. de Goeje 39) hervorgeht. Danach führte der König von
Marw ar-R
d den Titel kln (lies: gln), der als gln šh bzw. als Appellativum zu deuten wäre“.
86 Paneg. III 17,2. - Eutropius IX 18,1. - SHA Car. 8,1.
87 Agathias IV 24,6-8: "Wahrm, sagn šh“. Diesen Titel trägt Wahrm III. auch in der Pikl-In-
schrift: passim [H.Humbach/P.O.Skjaervø, The Sasanian Inscription of Paikuli. 3 Parts. Wiesbaden
1978-1983.].- Vgl. auch V.G.Lukonin, Varachran II i Narse (Iran, 70-90-e gody III.v.). In: VDI [1964(3)]
57.
36
plötzliche Tod des Kaisers Carus im Jahre 283 n.Chr. und die baldige Beendigung88
des römischen Angriffskrieges durch seinen Nachfolger Numerian Wahr
m II. sehr
gelegen und verhinderten die Eroberung weiterer Gebiete des S
s
nidenreiches
durch die Römer. Über einen Friedensabschluß oder Gebietsabtretungen finden sich
bei Aurelius Victor
89 und in anderen Quellen keine Hinweise. Der anfangs siegreiche
Feldzug des Kaisers Carus blieb für das S
s
nidenreich außen- und innenpolitisch
somit ohne Folgen
90. Auch das Problem einer Grenzregulierung oder gar eines
Friedensabschlusses blieb aber zunächst ungelöst. Erst als Kaiser Diokletian
286/287 n.Chr. in den Osten zurückkehrte, um Maßnahmen zur Konsolidierung der
Grenze vorzubereiten, schickte Wahr
m II. 287 n.Chr., vermutlich beunruhigt durch
die Präsenz des Kaisers, Gesandte mit kostbaren Geschenken an Diokletian
91, um
dessen Freundschaft zu gewinnen und ein Friedensabkommen auszuhandeln. Für
Wahr
m II. war eine friedliche Einigung mit Rom unerläßlich, da der dynastische
Kampf gegen seinen Bruder Ormies (Hormezd) (oder Vetter?) in Sagest
n immer
noch andauerte und wohl den Großteil seiner Streitkräfte in Anspruch nahm. Ein
Zweifrontenkrieg hätte für Wahr
m II. in dieser schwierigen Situation wahrscheinlich
den Verlust der Herrschaft bedeutet. Dass Wahr
m II. jedoch nach Aussage des
Panegyrikers Mamertinus (289 n.Chr.) sich völlig dem römischen Kaiser Diokletian
unterworfen habe, muß als typischer Stil eines Panegyrikers gewertet werden. Es
kam wohl im Jahre 288 n.Chr. zu einer Friedensregelung, die eher auf einem
"mündlichen Übereinkommen“
92 als auf einem exakt formuliertem Friedensvertrag
beruhte. Mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass es zu Gebietsabtretungen
auf Seiten der S
s
niden nicht gekommen ist, da derartige Annexionen in den
Panegyrici zum Ruhme des Kaisers erwähnt worden wären. Als Beweis für diese
noch im Jahre 293/294 n.Chr. gültige Friedensregelung kann die Aussage des
Großkönigs Narseh auf seiner Inschrift von P
ikl
 gewertet werden: "And Caesar
and the Romans were in gratitude (?) and peace and friendship with Us“
93.
Aus dem Text eines neuen Inschriftenblocks
94 in der Umgebung des P
ikl
-
Monuments in
Ir
qi-Kurdist
n geht hervor, dass Wahr
m II. in
zist
n verstorben
ist. Diese Nachricht bestätigen auch die manichäischen Homilien (N.A.Pedersen,
2006: 85,11) und geben sogar den Namen der Stadt B
l
p
 (syr.) in
zist
n an,
die 260 von Š
buhr I. gegründet wurde und in der sich auch eine königliche
Residenz befand. Auch hier starb der Religionsstifter M
n
 (276). Š
buhr I. gab
seiner Neugründung den Namen Weh-Andiy
k-Š
buhr; unter dem Namen
undaiš
buhr wurde die Stadt wegen ihrer von Christen gegründeten
medizinischen Akademie bekannt.


Persönlichkeit Wahr
ms II.


88 F.Kolb, Diocletian und die Erste Tetrarchie (1987) 13.
89 Aurelius Victor, Caes. 38,6.
90 W.Enßlin, Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian (1942,1) 7ff. - U.Asche, Roms Weltherrschaftsidee
und Aussenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici Latini (1983) 71. - E.Winter, Die s
s-
nidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n.Chr. (1988) 134. - zu E.Winter s. auch die
Rez. von E.Kettenhofen, In: BiOr 47(1990) 163-178; hier 171. - s. auch K.Altmayer, Die Herrschaft
des Carus, Numerianus und Carinus als Vorläufer der Tetrarchie. Stuttgart 2014. (Historia.
Einzelschriften.230.)
91 Panegyrici Latini, ed. by R.A.B.Mynors/C.E.V.Nixon/B.S.Rodgers (1994) X (2) 9,2; X (2) 10,6; X (2)
10,7; X (2) 7,5, ed..
92 E.Winter, ibid. (1988) 141.
93 Zu Recht macht E.Kettenhofen auf diesen komplexen Zusammenhang aufmerksam in: Rez. zu
E.Winter, ibid. (1988) 171. -
H.Humbach/P.O.Skjaervø, NPi 3.1(1983) 70 = § 91.
94 C.G.Cereti/G.Terribili, The Middle Persian and Parthian Inscriptions on the Paikuli Tower. New
Blocks and preliminary Studies. In: IrAnt XLIX(2014) 347412; hier 358, § 3.
37
Die Persönlichkeit Wahr
ms II. an Hand der zahlreichen Quellen zu beschreiben,
bleibt wegen der gegensätzlichen Aussagen eine schwierige Aufgabe. Die einzigen
Primärquellen, die Wahr
ms II. Charakter, seine Einstellung zum Zarathustrismus
und seine Religionspolitik widerspiegeln, sind die Inschriften des mowbed Kerd
r.
Nahezu enthusiastisch preist Kerd
r Wahr
m II. als einen großzügigen, recht-
schaffenen, freundlichen, wohltätigen und altruistischen Herrscher. Den Inschriften
zufolge habe Wahr
m II. allein aus Liebe zu Ahura Mazda und den Göttern mit der
Unterstützung Kerd
rs die Kulthandlungen gefördert und die Irrlehren Ahremans und
der Daewas bekämpft. Wahr
m II. war in der Tat ein eifriger Förderer des
Zarathustrismus
95, indem er unter Mitwirkung Kerd
rs und der zarathustrischen
Geistlichkeit die anderen Religionen des S
s
nidenreiches, die der Juden,
Buddhisten, Bramanen, Mandäer, Christen, Jainas und der Manichäer harten Ver-
folgungen aussetzte
96. Kerd
rs sehr positives Urteil über Wahr
m II. darf nicht als
objektiv bewertet werden, sondern erklärt sich verständlicherweise aus dem engen
Verhältnis zu Wahr
m I. und seinem Sohn Wahr
m II. Während ihrer Regierungszeit
stieg Kerd
r zu höchsten Ehren im S
s
nidenreich auf.
Weitere Beurteilungen der Herrschaft Wahr
ms II. finden sich nur in den arabischen
Quellen der dritten Tradition. Auch diese Quellen zeichnen ein sehr unterschiedli-
ches Bild von Wahr
m II. abar
97 bescheinigt ihm vorzügliche Kenntnisse in den
Regierungsgeschäften. Dieser Beurteilung schließt sich auch
abar
s persischer
Übersetzer Bal
am
98 an, der die Gerechtigkeit Wahr
ms II. gegenüber seinen Unter-
gebenen hervorhebt. Eine ähnliche Äußerung findet sich in der Histoire Nesto-
rienne
99, in der die Fürsorge des Großkönigs gegenüber seinen Soldaten erwähnt
wird.
Kraß gegensätzliche Äußerungen lassen sich auf das Oberhaupt der zarathustri-
schen Geistlichkeit zurückführen, dessen Name jedoch nicht überliefert ist. At
-
T
a
lib
100 unterstellt Wahr
m II. Überheblichkeit, Arroganz und Brutalität. Al-
Maqdis
101 kommt zu einem ähnlichen Urteil und bescheinigt dem Großkönig Dumm-
heit, Verachtung des Volkes und eine allgemeine inhumane Verhaltensweise.
Al-Mas
d
102 wirft Wahr
m II. einen leichtfertigen Lebenswandel vor, seine aus-
schließliche Vorliebe für Zerstreuungen, seine Jagdleidenschaft und die Vernach-
lässigung der Regierungsgeschäfte. Zusätzlich fasst Mas
d
 seine Vorwürfe zu-
sammen in ungerechtfertigter Begünstigung der Höflinge und des Adels, einer
Clique, die mit Landbesitz und Steuerermäßigung bevorzugt wurde. Folge dieser
Politik seien der Ruin der Staatsfinanzen, der Niedergang der Landwirtschaft und die
Ineffizienz der Armee gewesen.
Eine Religionspolitik, die den Zarathustrismus einseitig begünstigte, wird man
Wahr
m II. bescheinigen müssen. Es bleibt aber das Urteil des Masd
 bestehen,
der den allgemeinen Niedergang des S
s
nidenreiches unter Wahr
m II. feststellt.95 K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen
Religion (1982) passim.
96 M.Back, SSI (1978) 414-416.
97 At-Tabari, Annales I(1881) 834,20. - Th.Nöldeke, Tabari (1879) 48. - C.E.Bosworth, al-abar
(1999) 46.
98 Belami, Chronique de Tabari 2(1958) 90.
99 Histoire Nestorienne (Chronique de Séert) Ie partie (1971) 237.
100 al-Thaâlibî, Histoire des rois des Perses (1900) 503-507.
101 el-Maqdisî, Le Livre de la création et de l"histoire de ...(1903) 158,14-159,12; 162.
102 Masd, Les prairies d"or 1(1966) 292,11-294,23 (= § 595-599); 1(1962) 222 = § 595 : " ...le pays
tomba en ruine, les cultures diminuèrent, les finances de l"État s"épuisèrent, les éléments forts de
l"armée s"affaiblirent et les faibles périrent ».
38
Familie Wahrms II.
Aus der großen Zahl der Familienmitglieder Wahr
ms II. ragen vier Persönlichkeiten
heraus, deren Existenz durch Quellen belegt ist: Zunächst sein Bruder (oder Vetter?)
Ormies (Hormezd), ferner zwei Ehefrauen, an erster Stelle Anonyma, die
Königin der Königinnen103, in der wissenschaftlichen Literatur bislang Š
buhrduxtag
ge- nannt, dann seine Nebenfrau
Qand
d
und des weiteren Wahr
ms Sohn und
Nachfolger
Wahr
m III.
Die Persönlichkeit der "Š
buhrduxtag“ an Hand der Quellen zu beschreiben, bleibt
ein schwieriges Unterfangen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung einiger
Gelehrter ist ihr Name m. E. weder durch Inschriften und Münzen belegt, noch durch
literarische Quellen bekannt geworden. Der russische Gelehrte V.G.Lukonin glaubte
sich auf eine einzige Münze stützen zu können, die nach seiner Meinung neben dem
Namen und Titel Wahr
ms II. auch Name und Titel seiner Frau überliefert: MLKTn
MLKT
šhypwhrdwhtky104, Š
buhrduxtag, Königin der Königinnen105. R.Gyselen, die
sich eingehend mit den Münzen Wahr
ms II. befaßt hat, ist der Ansicht, daß auf kei-
ner seiner Münzen, auch nicht auf der von Lukonin herangezogenen, der Name
Š
buhrduxtag eingraviert sei106. Nur der Titel MLKTn MLKTsei auf diesereinen
Münze zu erkennen. Auch M.Alram "zweifelt grundsätzlich an der Existenz“ einer
solchen Münze
107 mit dem Namenszug Š
buhrduxtag.
Der Name Š
buhrduxtag ist in der Genealogie der Š
buhr-Inschrift nicht ungewöhn-
lich und von zwei Mitgliedern der s
s
nidischen Königsfamilie bekannt: So von
Š
buhrduxtag, der Königin der Saken [ŠKZ I 12] und Ehefrau des Sakenkönigs
Narseh, des späteren Großkönigs, und von Š
buhrduxtag [ŠKZ I 28], der Tochter
des Königs Š
buhr von M

n, der Cousine Wahr
ms II. Letztere wurde in der wis-
senschaftlichen Diskussion vorschnell als Beweis für Lukonins Lesung der Münzle-
gende herangezogen. Obgleich eine eheliche Verbindung Wahr
ms II. mit seiner
Cousine Š
buhrduxtag nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, darf ihre
Identifizierung mit der Königin der Königinnen nicht zwingend vorausgesetzt werden.
Daher halte ich es für sinnvoll, die Ehefrau Wahr
ms II. als Anonyma108 zu
bezeichnen. Für diese These spricht, wie dargelegt, dass Hinweise zu ihrem Namen
in den Quellen fehlen.
Wenn es auch nicht gelingt, den Namen dieser Königin der Königinnen aufzuspüren,
so geben jedoch die archäologischen Zeugnisse, wie Münzen, Felsreliefs und das
Silbergefäß aus Sargveši (Georgien), immerhin Kenntnis vom Erscheinungsbild der
Ehefrau Wahr
ms II. und von ihren königlichen Insignien. Bemerkenswert ist, dass


103 In dieser Prosopographie als Anonyma, Königin der Königinnen, gekennzeichnet.
104 Diese Münze befindet sich im Historischen Museum in Moskau unter der Inventarnummer GIM
47987. - V.G.Lukonin, Varachran II i Narse. In: VDI [1964(3)], Beilage Nr. 8]. - Sowohl die
voneinander abweichende Nummerierung der zitierten Münzen als auch die unterschiedliche Lesung
von Namen und Titel der <Š
buhrduxtag> sorgen für Verwirrung. - Vgl. V.G.Lukonin, ibid. [1964,3)]
48-63; hier 61, Nr. 2; 62, Nr. 8: šhpwhrdwhtky MLKT"n MLKT". - id., Kul"tura Sasanidskogo Irana: Iran
v III-V vv.(1969) 44; 116: GIM 899-902; 174: šypwrdwtky ZY MLKTn MLKT; Taf. VIII, 901; 903.-
id., Iran v III veke (1979) 44: šhypwhrdwhtky MLKT" [sic] MLKT"; 102 [russ.]; 116: MLKT"n MLKT"
[engl. Übers.]; Tab. 5, Nr. 2 (GIM 902).
105 Nach W.Hinz [Altiranische Funde und Forschungen (1969) 194] habe V.G.Lukonin diese Münze
während des 5. Kongresses für iranische Kunst und Archäologie in Teheran 1968 vorgestellt
[M.A.Dandamaev, V Medunarodnyj kongress iranskogo iskusstva i archeologii. In: VDI [1969(3)]
205-208]. Angaben zu V.G.Lukonins Vortrag liefert der Kongreßbericht Dandamaevs jedoch nicht.
106 Briefliche Mitteilung vom 11.6.2007.
107 Briefliche Mitteilung vom 6.3.2007. - Auch konnte M.Alram in seinem Buch "Nomina Propria
Iranica in Nummis“. Wien 1986, keine Münze mit dem Namen der Š
buhrduxtag, die neben der Büste
Wahr
ms II. abgebildet ist, anführen.
108 s. die Verweisung von Šbuhrduxtag, Königin der Königinnen, auf den Artikel Anonyma, Königin
der Königinnen, Ehefrau Wahr
ms II., der diese Person ausführlich (mit Abbildungen) behandelt.
39
Wahr
m II. der erste S
s
nidenkönig war, der sich auf der Vorderseite seiner
Münzen zusammen mit seiner Frau und mit einem Prinzen oder dem Thronfolger
verewigen ließ
109. Auf den verschiedenen Münzen trägt die Königin oft eine hohe
Kronenhaube mit Diadem. Die Haube selbst kann mit Perlen oder einem
Wellenband verziert sein. Zum königlichen Schmuck gehört ferner eine aus dicken
runden Perlen bestehende Halskette. Neben der Kronenhaube trägt die Königin oft
auch eine kul
f, die in einem Tierkopf endet, der häufig nur schwer zu deuten ist: es
kommen Tierkopfhauben vor, die mit dem Kopf eines Pferdes, mit einem Tierkopf
und Hörnern (?) oder mit dem eines Vogels geschmückt sein können
110.

a) Königin: Kronenhaube mit Wellenband b) Königin: Kulf mit Pferdekopf

c) Königin: Kulf mit Tierkopf
und Hörnern (?) d) Königin: Kulf mit Pferdekopf e) Königin: Kulf mit Vogelkopf

109 Wahrm II. hat sich wohl von römischen Emissionen der Kaiser Philippus Arabs und Valerianus
inspirieren lassen. - s. R.Gyselen, SNS 2(2012) 205; Pl. 69: E 9; E 12.
110 R.Göbl, Sasanidische Numismatik (1968) 44. - id., Sasanian Coins. In: CHI III,1(1983) 326-327. -
J.K.Choksy, A S
snian Monarch, his Queen, Crown Prince, and Deities: the Coinage of Wahrm II.
In: AJN, 2nd series 1(1989) 117-135; Pl. 10-11; hier 122. - R.Gyselen, Wahrm II. in:
M.Alram/R.Gyselen, SNS 2(2012) 207f.; 243-252.
40

Abb. 2 a-e. Verschiedene Kopfhauben der Anonyma, der Königin der Königinnen, der Frau
Wahr
ms II.111Das einzige vollständige Abbild dieser Königin zeigt das Felsrelief von Sar Mašhad
(Abb. 4-6)
112. Es ist der Moment festgehalten, in dem Wahr
m II. sich schützend vor
die Königin und die beiden nachfolgenden Personen stellt. Sie trägt ein bodenlan-
ges, weites Gewand mit langen Ärmeln, das in der Taille gegürtet ist. Zwei
Schließen halten den lang über die Schultern herabfallenden Überwurf. Die
Verhüllung ihres linken Armes weist darauf hin, daß es sich bei dieser Figur um die
Königin und nicht um die Göttin An
hit
handeln kann. Ihre hohe diademierte
Kronenhaube ist in dieser Szene durch ein senkrecht verlaufendes, aufgesetztes
Band gekennzeichnet. Deutlich sichtbar sind die langen vor und hinter ihrem Ohr
herabhängenden Haarflechten. Zu den königlichen Insignien gehört die aus großen
Perlen gefaßte Halskette
113.
Auf dem Felsrelief von Naqš-i Rustam (II) (Abb. 12-15: S. 56ff.)
ist die Frau
Wahr
ms II. aber wieder nur als Brustbild zu sehen. Sie trägt die bekannte
Kronenhaube mit umgebundenem Diadem, hier jedoch ergänzt durch einen
Wangen- und Nackenschutz.
Das Silbergefäß von Sargveši
114 (s. S. 64-66) in Form einer Kylix überliefert ein
eindrucksvolles Brustbild der Frau Wahr
ms II., das in einem der vier vorhandenen
Medaillons zu sehen ist. Die Darstellung der königlichen Kronenhaube auf dem
Silbergefäß von Sargveši zeigt - abgesehen von dem Wellenband - große
Ähnlichkeit mit der Haube auf dem Relief von Naqš-i Rustam II. Beide Kronen-
hauben zeichnen sich durch einen Wangen- und Nackenschutz aus, der von den
Kronen der Großkönige her bekannt ist. Unterhalb dieses Schutzes sind zwei
Haarflechten zu erkennen. Das von den Münzen her bekannte Wellenband der
königlichen Haube ist auch auf dem Silbergefäß von Sargveši zu sehen. Es verläuft
oberhalb der Stirn und schmückt gleichzeitig die Konturen der Haube. Zum festen
Bestandteil der königlichen Insignien gehört ferner die aus dicken runden Perlen
bestehende Halskette. Kennzeichnend für die Darstellung der Königin an dieser
Kylix ist ihre rechte erhobene Hand, die eine Blüte hält und diese offenbar dem
König überreichen will.
An
Qand
d
115, die zweite Frau Wahr
ms II., erinnern zwei Quellen, ein syrisches
Manuskript der British Library (Add. 12142, ff. 104
a-107b) aus dem 6. Jahrhundert n.
Chr.
116 und die Histoire Nestorienne in arabischer Sprache117 aus dem 11.
Jahrhundert n.Chr. Als Hauptquelle darf die syrisch-sprachige Märtyrerakte der


111 a) und b) Münzen Wahrms II. aus dem Kunsthistorischen Museum, Wien. Mit freundlicher Er-
laubnis M.Alrams. - c) - e) Zeichnungen in: R.Gyselen, Wahr
m II. in: M.Alram/R.Gyselen, SNS
2(2012) 243-252.
112 L.Trümpelmann, Das sasanidische Felsrelief von Sar Mašhad. Berlin (1975) Taf. 1. Iranische
Denkmäler. Liefg. 5, Reihe II: Iranische Felsreliefs A.)
113 Zu den Interpretationen dieses Reliefs s. den Abschnitt: Felsreliefs Wahrms II. S. 44-63; inbes. S.
47-51; 56-57; 61-63.
114 P.O.Harper, Sasanian Medallion Bowls with Human Busts (1974) 61-80; hier 63f.; 70; Fig. 2. -
Ebenf. abgedr. in: P.O.Harper/P.Meyers, Silver Vessels of the Sasanian Period 1(1981) 24-39; hier
25; 30f.; 165; Pl. 2 (S. 203).
115 s. “Qandd" in: U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
116 S.Brock, A Martyr at the Sasanid Court under Vahran II: Candida. In: AnalBolland 96(1978) 167-
181. - F.Nau, Résumé de monographies syriaques: X. - Martyre de Qandida (1). In: Revue de
l"Orient chrétien, 2
e série, X(XX) [1915-1917] 23-24.
117 Histoire Nestorienne (Chronique de Séert). Première Partie (I). Publ. par A.Scher. Paris 1908. -
Repr. Turnhout (1971) 237-239. (Patrologia Orientalis IV,3).
41
Qand
d
gelten, während die Histoire Nestorienne nur sehr knapp über Qand
d
,
jedoch mehr über das Verhältnis Wahr
ms II. zu Manichäern und Christen berichtet.
Qand
d
dürfte nicht aus dem S
s
nidenreich stammen, wie schon ihr Name nahe
legt. Vermutlich gehörten sie oder sogar schon ihre Eltern zu den Bewohnern der
römischen Provinzen Syrien, Kilikien oder Kappadokien, die Š
buhr I. während
seiner Kriegszüge gegen das Römische Reich plündernd durchzogen hatte. Aus
dem Tatenbericht Š
buhrs I. [ŠKZ]118 und aus der Histoire Nestorienne119 geht
hervor, dass der Großkönig viele römische Kriegsgefangene, darunter auch viele
Christen, deportiert
120 und in Mesopotamien, in der Persis und in Parthien
angesiedelt hatte.
In den beiden genannten Quellen und in der wissenschaftlichen Diskussion tritt ihr
Name in drei Versionen auf: Candida, Qand
d
und Qand
r
. Wegen ihrer Herkunft
aus dem römischen Reich dürfte ihr ursprünglicher Name Candida gewesen sein,
der später auf Grund ihrer syrisch-sprachigen Umgebung in Qandid
umgeformt
wurde. Die in der arabischen Chronik von Se
ert zu findende Version Qandir
beruht
auf einer falschen Lesung des syrischen Namens Qandid
, da die Buchstaben d
lat
und r
š im Syrischen leicht verwechselt werden können121.
Die Märtyrerakte der Qand
d
des syrischen Manuskripts der British Library trägt le-
gendenhafte Züge. Sie schildert die Beziehung zwischen Wahr
m II. und seiner
Frau Qand
d
, berichtet von ihrer Schönheit, aber auch von den grausamen
Folterungen, die sie wegen ihres standhaften Glaubens erleiden mußte. Wahr
m II.
habe Qand
d
zunächst zu seiner Frau gemacht, att
t malk
, und habe ihr
versprochen, wenn sie ihrem christlichen Glauben abschwöre und zum Zarathustris-
mus überträte, ihr den Titel einer r

d malk
t
... b-malkt(y) [syr.], d.h. einer
"chief queen of my realm“
122, zu verleihen. Wie aber könnte der entsprechende Titel
im Mittelpersischen geheißen haben? Die Š
buhr-Inschrift erwähnt zwei Titel, den
einer b
mbišn
n b
mbišn, einer Königin der Königinnen, und den nur einmal
verwendeten, protokollarisch tiefer rangierenden Titel einer šahr b
mbišn, einer
Königin des Reiches
123. S. Brock nimmt an124, daß das mittelpersische Äquivalent
zum syrischen Titel "r

d malk
t
“, ‚chief queen of the realm", šahr b
mbišn
heißen könnte. Dass jedoch Wahr
m II. einer Frau, die weder persischer Herkunft
war, noch aus königlicher Familie stammte, sondern zu den deportierten Kriegs-
gefangenen gehört haben dürfte, den zweithöchsten Titel, der für Frauen im
S
s
nidenreich vorbehaltenen war, verliehen hätte, muß recht zweifelhaft erschei-
nen
125. Es ist eher anzunehmen, daß Qand
d
als Nebenfrau Wahr
ms II. in
herausragender Position in seinem Harem gelebt hat
126.


118 Ph.Huyse, ŠKZ 1(1999) 43f. = mpI 20-21; paI 15-16; grI 34-35.
119 Histoire Nestorienne, ibid. (1971) 220-223.
120 S.N.C.Lieu, Captives, Refugees and Exiles: A Study of Cross-Frontier Civilian Movements and
Contacts between Rome and Persia from Valerian to Jovian (1986) 475-505; hier 483f. -
E.Kettenhofen, Deportations. II. In the Parthian and Sasanian Periods. In: EncIr VII,3(1994) 297-308;
hier 298-299.
121 M.-L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien des origines aux grandes persécutions du
IV
e siècle (1988) 109 Anm. 46.
122 S.Brock, ibid.174,5: attat malk; 174,28-29: r
š d malkt ... b-malkt(y).
123 s. " Xwar(r)nz
m, Königin des Reiches " [ŠKZ I 9] in: U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
124 S.Brock, ibid. (1978) 169-170.
125 M.-L.Chaumont, ibid. (1988) 110.
126 F.Nau, ibid. (1915-1917) 23: " Le roi de Perse la prend au nombre de ses femmes et la chérit tout
particulièrement ». - M.-L.Chaumont, ibid. (1988) 110: " ...car il est peu douteux que ce sommet de
la hiérarchie féminine ait été réservé à une princesse d"origine sassanide ou, à tout le moins,
d"extraction royale. Assurément, nous avons ici l"une de ces exagérations propres au récit
hagiographique ». - J.Wiesehöfer, Das antike Persien (
52004) 269: " Martyrien wie das besonders
42
Es ist jedoch zu fragen, welche Ereignisse dazugeführt haben, daß die Christin
Qand
d
, ein Mitglied des königlichen Harems, zur Märtyrerin wurde. Unter Wahr
m
I. und seinem Sohn Wahr
m II. verschlechterte sich das Verhältnis zu den nicht-
zarathustrischen religiösen Gruppen. Ihre Förderung des machtbewußten mowbed
Kerd
r bildete die Grundlage für den Wechsel in der s
s
nidischen Religionspolitik.
Desungeachtet lebte Qand
d
als Christin im Har
m Wahr
ms I. Kerd
rs Inschrift an
der Ka
ba-i Zardušt127, die allein den vollständigen Text der vier Parallelinschriften
enthält, überliefert das religionspolitische Programm seiner Maßnahmen als Ober-
haupt der Magier.
Titulatur Wahr
ms II.
Die Titulatur Wahr
ms II. ist durch Primärquellen, nämlich durch eigene Münzen und
durch die Inschriften des mowbed Kerd
r, hinreichend belegt. Es sind jedoch bisher
keine von Wahr
m II. verfaßte Inschriften bekannt geworden.
Nach dem Zeugnis der Münzen hat Wahr
m II. die schon bekannte Titulatur seiner
Vorgänger übernommen. Auf der Vorderseite seiner Münzen steht folgender
Königstitel: "mzdysn bgy wrhr
n MRKAn MRKA yrn (W- nyrn) MNW ctry MN
yzd
n“/mazd
sn bay Warhr
n š
h
n š
h r
n ud An
r
n k
 ihr az yazd
n/“der
Mazd
-verehrende ‚Gott" Wahr
m, König der Könige von r
n und nicht-r
n,
dessen Abstammung von den Göttern ist“
128. Die Legende auf der Rückseite ist
dagegen sehr kurz gehalten: NWRA ZY wrhr
n/
dur
 Warhr
n/“Feuer des Wahr
m“.
- Kennzeichnend für diese Titulatur sind drei Epitheta. Mit dem Hinweis "der Mazda-
verehrende Gott Wahr
m“ bekennt sich Wahr
m II. wie seine Vorgänger eindeutig
zum Zarathustrismus. Sein Epitheton bay, mp. Gott, mit dem Wahr
m II. sich selbst
kennzeichnet, besagt, daß er sich als König mit göttlichen Eigenschaften, als
Gottmensch, sieht. Der Zusatz "k
 ihr az yazd
n“/dessen Abstammung von den
Göttern ist, weist auf die göttlichen Ahnen hin, als deren Abkömmling und Werkzeug
er sich empfindet. Der Titel š
h
n š
h/ 
/König der Könige, schon
von früheren iranischen Dynastien bekannt, erhält nun durch den Zusatz
r
n /
<%
 eine tiefere Bedeutung. Hinter diesem Begriff verbirgt sich von nun an "das
politisch-religiöse und kulturelle Konzept von
r
nšahr“129, das auf die beiden ersten
S
s
nidenkönige zurückgeht und ein hoch offizielles Medium der Propaganda in
r
n und An
r
n darstellte. Der zweite Zusatz An
r
n / <%
 ist seit Š
buhr
I. inschriftlich nachgewiesen, aber - wie man jüngst annahm - erst seit Hormezd I.
auch numismatisch belegt. Der Neufund einer Münze Š
buhrs, der von M.Alram,
M.Blet-Lemarquand und P.O.Skjaervø veröffentlicht wurde
130, liefert nun den Beweis,
dass bereits Š
buhr I. auf seinen Münzen in seinem Titel den Zusatz “An
r

führte. Auf der Vorderseite dieser Goldmünze ist die bisher von Š
buhr I. bekannte
Titulatur durch den Zusatz "King of Kings of Iranians and non-Iranians“ erweitert:


gut bezeugte der Vahrmnebenfrau Candida waren allerdings bis in die vierziger Jahre des 4.
Jahrhunderts die Ausnahme ».
127 M.Back, SSI (1978) 414-416: Und die (Irr-)Lehren Ahreman"s und der Daewas verschwanden aus
dem Reich und wurden unglaubwürdig gemacht. Und die Yah
d (= Juden), Š(r)amn (= Buddhisten),
Br
mn (= Hindus), Na
ur (= Mandäer), Kristiyn (= Christen), Muktak (?) (= Jainas) und Zandk (=
Manichäer) wurden im Reich zerschlagen, ihre Götzenbilder wurden zerstört und die Behausungen
der Daewas wurden vernichtet und zu Stätten und Sitzen der Götter gemacht...“
128 Zuletzt Ph.Huyse, Die sasanidische Königstitulatur: Eine Gegenüberstellung der Quellen. In: rn
ud An
rn (2006) 181-201; hier 184. - A.Panaino, The King and the Gods in the Sasanian Royal
Ideology. In: Res Orientales XVIII(2009) 209-256.
129 J.Wiesehöfer, Das antike Persien (42005) 220f. - Ph.Huyse, ŠKZ 2(1999) 2-5; 9-12.
130 M.Alram/M.Blet-Lemarquand/P.O.Skjaervø, Shapur, King of kings of Iranians and non-Iranians. In:
Des Indo-Grecs aux sassanides: données pour l"histoire (2007) 11-40; hier 12; 23.
43
mzdysn bgy šhpwhry MRKAn MRKA "yr"n W "nyr"n MNW ctry MN yzd"n = mazd
sn
bay š
buhr (š
pr) š
h
n š
h
r
n ud an
r
n k
 ihr az yazd
n.
Hinter diesem Zusatz verbirgt sich jedoch nicht ein Besitzanspruch auf weit-
reichende Territorien außerhalb
r
ns, sondern er soll wohl eher die von seinem
Vater Ardaš
r und ihm selbst eroberten Gebiete, die über das von den Arsakiden
ererbte Reich hinausgehen, bezeichnen
131.
Das auf der Rückseite der Münzen erwähnte Feuer Wahr
ms II. versinnbildlicht
jenes Feuer, das jeweils bei der Thronbesteigung des Königs entzündet wurde
132.
Im Gegensatz zu der offiziellen Titulatur Wahr
ms II. auf seinen Münzen findet sich
in den Inschriften des mowbed Kerd
r nur eine sehr verkürzte Version. Kerd
r
erwähnt Wahr
m II. in seinen Inschriften als "den König der Könige, den Sohn
Wahr
ms, den König der Könige“133.


Religionspolitik Wahr
ms II.
Während die drei
134 ersten Herrscher des S
s
nidenreiches sich im Allgemeinen
durch eine tolerante Politik gegenüber den Anhängern der nichtzoroastrischen
Religionen, der Juden, Buddhisten, Hindus, Mandäer, Christen
135, Jainas und
Manichäer
136 auszeichneten, begann sich diese Einstellung schon während der
dreijährigen Regierungszeit Wahr
ms I. zu ändern. Der zarathustrischen Priester-
schaft unter der Führung des machtbewußten Kerd
r gelang es, den Religionsstifter
M
n
 bei Wahr
m I. anzuklagen137. Nach dem Zeugnis al-B
rn
s stellte M
n
 für die
Anhänger des Zarathustrismus eine Gefahr für den inneren Frieden des Reiches
dar
138. M
n
s sehr erfolgreiche Missionstätigkeit im Iran war der zarathustrischen
Priesterschaft ein Stein des Anstoßes und ein Hindernis für den Konsolidierungs-
prozeß ihrer Religion
139. Auch stand M
n
 mit seiner Lehre dem sinnenfreudigen
Lebensstil der feudalistischen Gesellschaft im S
s
nidenreich, ihren kriegerischen
Auseinandersetzungen und auch ihrer Jagdleidenschaft, ablehnend gegenüber. Vor


131 Ph.Huyse, ŠKZ 2(1999) 9-11. - R.Gyselen, Shapur Ier. In: M.Alram/R.Gyselen, SNS 1(2003) 186-
190. - Zum Begriff An
rn s. E.Kettenhofen, Rez. zu rn ud An
rn. Beiträge des Intern.
Colloquiums in Eutin (2000[2006]). In: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-4-135

= Historische Literatur 4,2006 (4),97-102.
132 Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die Inschrift von Bšbuhr, die der Schreiber Afs
[ŠVŠ] an einem aufwendigen Monument zu Ehren Š
buhrs I. angebracht hatte. Die Entdeckung
dieser Inschrift ist von herausragender Bedeutung, da sie auf Grund der Jahresangaben in
Verbindung mit der Gründung der königlichen Feuer wichtige Daten für die Chronologie der ersten
S
snidenkönige liefert. - s. Afs in: U.Weber, Prosopographie (2002ff.).
133 M.Back, SSI (1978) 406; 418.
134 Zu König Hormezd I. s. I.Gardner, New Readings in the Coptic Manichaean Homilies Codex. In:
ZPE 205(2018) 118-126; hier 119f.
135 Zur Diskussion der Übersetzung ‘Christen" s. J.M.Fiey, Jalons pour une histoire de l"église en Iraq
(1970) 54 Anm. 44. - M.-L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien (1988) 113f. und Anm.
61.
136 Ph.Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kirdr. Paris 1991. - dazu die Rez. von P.O.Skjaervø
in: BiOr 50(1993) 690-700.
137 G.Wurst, Die Bema-Psalmen (1996) 49 (p. 15,21-16,3). - Manichaean Homilies. Ed. by
N.A.Pedersen (2006) 45,9-23; 48,1-22. - Turfantext M6031: W.B.Henning, Mani"s last Journey. In:
BSOAS 10(1942) 948. - M.Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian (1975)
44,1ff. - J.P.Asmussen, Manichaean Literature (1975) 55.
138 Albêrûnî, Chronologie orientalischer Völker. Hrsg. von C.E.Sachau (1878) 208,16f. [arab.]. - ibid.,
191,12 [engl.].
139 Manichaean Homilies, ibid. (2006) 46,12-15. - Dt. Übers. in: Die Gnosis III: Der Manichäismus.
Unter Mitw. von J.P.Asmussen eingel., übers. und erläutert von A.Böhlig (1980) 96. - M.Hutter,
Manichäismus oder Zoroastrismus. Das Ringen zwischen Mani und Kird
r um die Staatsreligion. In:
Akten des Melzer-Symposiums. Hrsg von W.Slaje und C.Zinko (1991[1992]) 152-169.
44
allem aber mißachtete M
n
, der das Gottkönigtum der S
s
nidenkönige leugnete,
ihren Obrigkeitsanspruch
140. Die Auseinandersetzungen zwischen M
n
 und Kerd
r
endeten mit M
n
s Ergreifung, seinem Gefängnisaufenthalt und Tod im Jahre 276
n.Chr. in B
l
p
.
Nach der Überlieferung der Homilien
141 setzte nach dem Tode M
n
s jedoch keine
allgemeine Verfolgung der Manichäer ein, sondern es folgte eine “Schonfrist" von
drei Jahren
142. Jedoch überliefert Ibn an-Nad
m, dass die Manichäer auch nach dem
Tode M
n
s weiterhin schweren Verfolgungen ausgesetzt waren. Nach dieser Quelle
wären die Manichäer vor den Nachstellungen Wahr
ms I. geflohen und hätten erst
jenseits des “Flusses von Bal
", des Amudar"ja, Zuflucht gefunden143.
Wahr
m II. war wie seine Vorgänger überzeugter Vertreter und Förderer des Za-
rathustrismus
144, eine Haltung, die in seiner Titulatur, seinen Münzen und Felsbil-
dern zum Ausdruck kommt. Von entscheidender Bedeutung für seine Religionspolitik
war die Förderung des mowbed Kerd
r, den er mit außergewöhnlichen Ehrungen
überhäufte, die einer Person seiner Herkunft wohl kaum gemäß waren. Durch die
Inschriften gibt uns Kerd
r Kenntnis von seinem cursus honorum, erwähnt seine pri-
vaten religiösen Stiftungen und ermahnt die Anhänger des Zarathustrismus "um der
Götter, der Fürsten und der eigenen Seele (willen?), freigebig und gerecht zu wer-
den“
145. Während Kerd
r unter Ardaš
r I. und Š
buhr I. noch die Stellung eines Kerdr
 hrbed [ŠKZ I 51] innehatte, verlieh ihm Hormezd I. neben äußeren Zeichen seiner
Würde wie "Hut und Gürtel“ auch den Titel Kerd
r Ohrmezd mowbed (mowbed des
Gottes Ohrmezd). Wahr
m I. bestätigte Kerd
r nur in seiner Stellung und verlieh ihm
keine weiteren Ehrentitel. Erst unter Wahr
m II. errang Kerd
r die höchsten Würden
im S
s
nidenreich. Wahr
m II. erhob Kerd
r in den Hochadel, ernannte ihn zum
mowbed ud d
dwar (Richter146) des ganzen Reiches, zum ynbed (Zeremonien-
meister
147) des Feuers der An
hit
-Ardaš
r und der Herrin An
hit
in Eaxr148. Er
verlieh ihm zusätzlich den Titel Kerd
r bxt ruwn- Wahrm Ohrmazd mowbed
(Kerd
r, soul-saver of Bahram, Mobed of Ohrmezd)149. Durch diese hohen Ämter


140 G.Wurst, Die Bema-Psalmen (1996) 49 (= p. 15,27,3-16,4). - Manichaean Homilies, ed. by
N.A.Pedersen (2006) 47,1-2; 6-11; 22-25
141 Manichaean Homilies, ibid. (2006) 76-78.
142 J.Wiesehöfer, Geteilte Loyalitäten. Religiöse Minderheiten des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr.
(1993) 372 und Anm. 48.
143 Ibn an-Nadm, Kitâb al-Fihrist, ed. G.Flügel 1(1871) 337,14-16. - Übers. Fihrist of al-Nadm.
B.Dodge, editor and translator 2(1970) 802.
144 K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zara-
thustrischen Religion (1982) 70-73. - Die Aussagen des Autors der Nih
yatu "l-irab, dass Wahrm II.
wegen seiner Ablehnung der Verwandtenehe zum Christentum übertreten wollte, entbehrt jeder
Grundlage [Ms. Qq 225, Cambridge f. 106-107; engl.Übers. von E.G.Browne in JRAS (1900) 221:
"Bahrám II is here stated to have conceived a dislike to the Zoroastrian religion because of the
incestuous marriages sanctioned by it, and to have sent to India for Christian teachers. Seven
missionaries are sent. He becomes a Christian, attempts to convert his people, is threatened with
deposition, and conceals his faith (cf. Ardashír, p. 219, supra)"]. - M.-L.Chaumont, La christianisation
de l"empire iranien (1988) 103. - J.Wiesehöfer, “Geteilte Loyalitäten", ibid. (1993) 369.
145 M.Back, SSI (1978) 477-478.
146 M.Shaki, Ddwar, ddwarh. In: EncIr VI,5(1993) 557-559.
147 Ph.Gignoux,
w
nbed. In: EncIr IX,1(1999) 87-88.
148 M.-L.Chaumont, Le culte d"Anhit à Staxr et les premiers Sassanides. In: RHR 153(1958) 154-
175.
149 D.N.MacKenzie, Kerdir"s Inscription [hier: KNRm]. In: G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at
Naqsh-i Rustam. Berlin (1989) 35-72; hier 54, § 10, 26f.; 58,10. (Iranische Denkmäler, Lfg. 13, Reihe
II: Iranische Felsreliefs I.). -
Die Deutung und Übersetzung des letzten Titels bleibt weiterhin umstritten. s. u.a. M.-L.Chaumont,
L"Inscription de Kartir à la ‚Ka
bah de Zoroastre". In: JA 248(1960) 339-380; hier 347; 357. -
Ph.Gignoux, L"Inscription de Kartir à Sar Mašhad. In: JA 256(1968) 413 Anm. 25. - id., L"Inscription
45
verschaffte Wahr
m II. dem mowbed Kerd
r entscheidende Freiräume für eine
intensive Förderung des Zarathustrismus, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, alle
nichtzoroastrischen Religionen, so auch die der Christen und Manichäer zu verfol-
gen
150.
Als Grund für die unbegrenzte Machtfülle Kerd
rs auf dem Gebiet der Religion und
auch der Justiz (mowbed ud d
dwar des Reiches) glaubte W. Hinz das jugendliche
Alter Wahr
ms II. bei seinem Regierungsantritt151 berücksichtigen zu müssen. Kerd
r
habe die Unerfahrenheit Wahr
ms II. ausnutzen können; er habe die Rolle eines
Mentors übernommen und auf diese Weise großen Einfluß auf ihn ausgeübt. So
wäre es Kerd
r gelungen, seine eigenen weitreichenden religionspolitischen Pläne
zu verwirklichen. Zum Dank für Kerd
rs große Aktivitäten zur Konsolidierung des
Zarathustrismus habe Wahr
m II. ihn mit herausragenden Ehrentiteln und hohen
Stellungen im S
s
nidenreich belohnt.
Die von W.Hinz vertretene These, Wahr
m II. habe schon im jugendlichen Alter die
Regierungsgeschäfte übernommen, kann durch Quellen nicht belegt werden und ist
abzulehnen. W. Hinz begründete seine Meinung mit der fehlenden Erwähnung
seiner Nachkommen in der Š
buhr-Inschrift. Diese Tatsache erklärt sich jedoch eher
daraus, daß der Vater, Wahr
m I., in der Š
buhr-Inschrift im Vergleich zu seinen
Brüdern deutlich zurückgesetzt worden ist. Daher erscheinen auch seine
Nachkommen nicht unter den Enkeln Š
buhrs I.
Die erstaunliche Machtfülle Kerd
rs dürfte sich eher aus der oben schon erwähnten
Vernachlässigung der Regierungsgeschäfte durch Wahr
m II. erklären, auf die
Autoren der dritten Tradition wie al-Maqdis
, at-Ta
lib
 und al-Masd
152 hingewie-
sen haben. Nicht verwunderlich ist die starke Position der zarathustrischen
Geistlichkeit in diesen drei Quellen. Angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs
hätte sich das Volk an den mowbed des Reiches gewandt, um Abhilfe in seiner Not
zu erreichen. Da das Königtum aber versagt hätte, hätte es allein der Priesterschaft
obgelegen, für Hilfe zu sorgen. Nach der arabischen Tradition zeigt sich der mowbed
des Reiches als höchste moralische Instanz und bringt den König wieder auf den
rechten Weg. Die besonders kritische Beurteilung al-Mas
d
s entspricht dem von
inneren und äußeren Krisen geschüttelten S
s
nidenreich zur Zeit Wahr
ms II.
Dass der Großkönig beispielsweise das wichtige Amt eines "mowbed ud d
dwar des
ganzen Reiches“ mit seinen weitreichenden Kompetenzen auf dem Gebiet der Reli-
gion und auch der Justiz an Kerd
r abgab, läßt auf mangelnde politische Urteilskraft
Wahr
ms II. schließen. Mit Recht hebt M.-L.Chaumont hervor, daß der Verzicht auf
dieses Amt die Autorität Wahr
ms II. zerstört haben dürfte153. Die zarathustrische
Priesterschaft unter dem mächtigen Kerd
r hatte es verstanden, sich eine breite


de Kirdr à Naqš-i Rustam. In: StIr 1(1972) 177-205; hier 187 Anm. 1. - id., Les quatre inscriptions du
mage Kird
r (1991) 18f.; 39 und Anm. 113. - Vgl. dazu die Rezension von P.O.Skjaervø in BiOr
50(1993) 695f. - C.Brunner, The Middle Persian Inscription of the Priest Kird
r at Naqš-i Rustam
(1974) 97-113; hier 98; 105. - M.Back, SSI (1978) 203, Nr. 94b; 411; 509 Anm. 263. - Zu M.Back s.
die Rezension von D.N.MacKenzie in: IF 87(1982) 280-297; hier 286. - F.Grenet, Observations sur
les titres de Kird
r. In: StIr 19(1990) 87-94; 91. - J.R.Russell, Kartr and Mn: a Shamanistic Model of
their Conflict. In: Acta Iranica. Liège, Téhéran 30(1990) 180-193; hier 187. - P.O.Skjaervø, Counter-
Manichean Elements in Kerd
r"s Inscriptions. In: Irano-Manichaica II(1993[1997]) 313-342; hier 316. -
Ph.Huyse, Kerd
r and the first Sasanians (1995[1998]) 109-120; hier 116-118. - M.Stausberg, Die
Religion Zarathustras 1(2002) 256.
150 M.Back, SSI (1978) 414-416. - W.Schwaigert, Das Christentum in zistn im Rahmen der frühen
Kirchengeschichte Persiens bis zur Synode von Seleukeia-Ktesiphon im Jahre 410 (1989) 43.
151 W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 189. - M.-L.Chaumont, La christianisation de
l"empire iranien (1988) 102. - Zur Stellung Wahr
ms II. unter seinen Brüdern s. hier S. 30.
152 s. hier in diesem Artikel Anm. 100-102. - Histoire Nestorienne, ibid. (1908[1971]) 237.
153 M.-L.Chaumont, ibid. (1988) 43.
46
Machtbasis im S
s
nidenreich zu verschaffen und sich gegenüber Königtum und
Adel zu einem dritten politischen Machtfaktor zu entwickeln.
Kerd
rs Maßnahmen gegen die nichtzoroastrischen Religionen beruhten auf dem
religionspolitischen Konzept, das er in seinen vier Inschriften bekannt gemacht hatte.
Es ist ein "authentischer Bericht über die erste, systematische Verfolgung nicht-
zoroastrischer religiöser Gruppen“
154 im S
s
nidenreich, die auch durch die Mär-
tyrerakte der Qand
d
bestätigt wird. Dass es tatsächlich zu einer ersten Christen-
verfolgung unter Wahr
m II. kam, ergibt sich auch aus der Erwähnung weiterer
Märtyrer wie des Q
r
b
, des Sohnes des anany
, und des P
p
, des Bischofs
von Seleukeia-Kt
siph
n155.
Es bleibt aber die Frage, wie es unter Wahr
m II. zur ersten Christenverfolgung im
S
s
nidenreich gekommen ist. Wahr
m II. hatte sich bereits als Kronprinz in der
Stadt Kar

udd
n (vermutlich in B
t Garma
)156 nach dem Zeugnis der Chronik
von Séert
157 Grundkenntnisse in der syrischen Sprache angeeignet und sich mit
dem Christentum auseinandergesetzt. Dieser Quelle zufolge war er aber nicht in der
Lage, die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Manichäismus und den christ-
lichen Glaubensvorstellungen zu erkennen. Als Wahr
m II. sah, dass "die Manichäer
sich Christen nannten, sich wie diese kleideten, die Ehe wie auch die Zeugung von
Kindern verachteten ..., da glaubte er, daß beide Religionen identisch seien“. Dieses
Missverständnis führte so zur Bekämpfung der manichäischen und christlichen
Religion. Erst nachdem Wahr
m II. die Unterschiede beider Religionen erkannt
hatte, ließ er von der Verfolgung der Christen ab
158.
J.Wiesehöfer macht mit Recht darauf aufmerksam, dass die von Kerd
r erwähnten
Verfolgungen nicht die Ausmaße späterer Verfolgungen gehabt haben können
159.
Bekanntester Märtyrer der Manichäer unter Wahr
m II. war Sisinnios160, der nach
dem Tode des Religionsstifters M
n
 (276 n.Chr.), als erster %1 an dessen
Stelle getreten war
161. Nach zehnjähriger Leitung der manichäischen Religionsge-
meinschaft starb Sisinnios wohl im Jahre 291/292 n. Chr., gegen Ende der Herr-
schaft Wahr
ms II., zusammen mit weiteren drei Presbytern den Märtyrertod162.


154 W.Schwaigert, ibid. (1989) 43.
155 Histoire Nestorienne (Chronik de Séert). Ie partie [1]. Publ. par A.Scher (1908[1971]) 238. (Patrolo-
gia Orientalis.IV,3) - Während über Q
rb, Sohn des anany, keine weiteren Nachrichten
vorliegen, beschreibt das Martyrologium der Qand
d ihre Rolle als Nebenfrau Wahrms II. und ihre
schweren Folterungen [Acta S. Candidae: Manuskript des British Museums Add. 12142, ff. 104-107].
156 s. hier in diesem Artikel Anm. 39-41.
157 Histoire Nestorienne (Chronik de Séert), ibid.(1908[1971]) 237-239.
158 Histoire Nestorienne (Chronik de Séert), ibid. (1908[1971]) 237f.
159 J.Wiesehöfer, Geteilte Loyalitäten. Religiöse Minderheiten des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr. im
Spannungsfeld zwischen Rom und dem s
snidischen Iran. In: Klio 75(1993) 362-382; hier 369f.
Anm. 26.
160 S.Giversen, The Manichaean Coptic Papyri in the Chester Beatty Library. Fasimile Edition. I:
Kephalaia II: Homilies and Varia. Génève (1986) 212,10-15. - Manichaean Homilies. Ed. by
N.A.Pedersen (2006) 81,8-83,17: Tod des Sisinnios. - W.Sundermann, Studien zur kirchengeschicht-
lichen Literatur der iranischen Manichäer I(1986) 52.
161 G.Wurst, Die Bema-Psalmen (1996) 109 = p. 44,10: "Du setztest Sisinnios ein als Archêgos über
Deine Söhne“.
162 Es handelt sich um die Brüder Apket, Abesira und einen weiteren Märtyrer, dessen Name in der
Handschrift nicht erhalten ist. - O.Klíma, Manis Zeit und Leben (1962) 439 Anm. 157. - M.Boyce, A
Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian (1975) 3. - R.Merkelbach, Wann wurde die Mani-
Biographie abgfasst, und welches waren ihre Quellen? In: Studia Manichaica. II. Intern. Kongreß zum
Manichäismus (1989[1992]) 160f. - J.Tubach, Die Namen von Mani"s Jüngern und ihre Herkunft
(1993[1997]) 387-390 (mit umfangreichen Literaturangaben).
47
Dass sich die Lage der Manichäer unter Sisinnios" Nachfolger Innaios163
entscheidend verbesserte, dürfte ihrer eigenen Wahrnehmung geschuldet sein.
Nach der Überlieferung der Manichäischen Homilien
164 war der Grund für die
Sinnesänderung Wahr
ms II. die Heilung des schwer erkrankten Großkönigs durch
Innaios. Dieser Quelle zufolge ließ Wahr
m II. für Innaios sogar Schutzbriefe
ausstellen, um dessen Missionsarbeit im Reiche zu erleichtern. In den letzten drei
Jahren der Regierung Wahr
ms II. konnten die Manichäer - so die parteiische Sicht
der manichäischen Autoren - ihrer Religionsausübung ohne Furcht vor
Verfolgungen nachgehen. Überraschenderweise kam es zu engen Kontakten und
sogar zu Freundschaften der Manichäer mit s
s
nidischen Würdenträgern165.Felsreliefs Wahr
ms II.166
Von den mehr als 30 Felsreliefs, die die s
s
nidischen Könige hinterlassen haben,
werden von einigen Wissenschaftlern zehn
167, von anderen jedoch weniger Reliefs,
Wahr
m II. zugeschrieben. Durch das Fehlen von Inschriften und die oftmals starke
Verwitterung ist die Deutung dieser Reliefs in der wissenschaftlichen Diskussion
stark umstritten. Wahr
m II. hat sich dieser Kunstgattung in besonderem Maße be-
dient, um seinen Anspruch auf den s
s
nidischen Königsthron auch bildlich darzu-
stellen. Seine Reliefs finden sich in der Provinz F
rs, oft jedoch an abgelegenen
Orten wie G
ym, Naqš-i Bahr
m, Sar Mašhad und Barm-e Dilak168. Auffallend ist,
dass Wahr
m II. sich gern im Kreise seiner Familie und zusammen mit hohen
Würdenträgern, darunter mit dem mowbed Kerd
r, abbilden ließ. Überraschender-
weise ist jedoch ein Investiturrelief Wahr
ms II. nicht überliefert ist. Bei der
Beschreibung dieser Reliefs soll vor allem auf den Ornat Wahr
ms II. eingegangen
werden.


163 A.Henrichs/L.Koenen, Der Kölner Mani-Kodex. Edition der Seiten 72,8-99,9. In: ZPE 32(1978) 94-
95. - L.Koenen/C.Römer, Der Kölner Mani-Kodex. Über das Werden seines Leibes. Kritische Edition
aufgrund der von A.Henrichs und L.Koenen besorgten Erstedition. Opladen (1988) 50-51. (Abhand-
lungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Sonderreihe Papyrologia Colo-
niensia.XIV.)
164 Manichaean Homilies, ed. by N.A.Pedersen (2006) 83,21-84,34: zu Sisinnios und Innaios. - J.Tu-
bach, ibid. (1993[1997]) 384-386. - W.Sundermann, Mitteliranische manichäische Texte kirchenge-
schichtlichen Inhalts (1981) 142f.
165 Manichaean Homilies, ibid. (2006) 85,1-9.
166 Im Folgenden soll lediglich ein Überblick über Wahrms II. Felsreliefs gegeben werden; zu Fragen
der Chronologie der Reliefs und ihren umstrittenen Deutungen verweise ich auf die unter L angeführ-
ten Beiträge zu diesem Thema.
167 L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de l"Irn ancien (1983) 77.
168 E.Kettenhofen, Das Ssnidenreich. Wiesbaden 1993. (TAVO - Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
48


Karte 2: Karte der Persis mit den Fundstätten der Felsreliefs169


Im Jahre 1924 entdeckte E.Herzfeld
170 das unvollendet gebliebene, stark zerstörte
Felsrelief von G
ym171, das sich ca. 30 km nordwestlich von Š
r
z befindet. Da-
nach geriet es in Vergessenheit. Während einer Exkursion im Jahre 1957 photogra-
phierte L. Vanden Berghe das Relief und stellte es in einer wissenschaftlichen Ab-
handlung
172 der Öffentlichkeit vor. Erst im Jahre 2008 nahmen E.Haerinck und
B.Overlaet die Diskussion um das Relief von G
ym wieder auf173. Das Relief zeigt
einen aufrecht stehenden, überlebensgroß dargestellten König, dessen Krone aus
einem Diademreif mit lang herabhängenden plissierten Bändern besteht. Kenn-
zeichnend für die Krone Wahr
ms II. sind die am Diademreif angebrachten großen
Flügel, die auf den v
ragna Vogel, Symbol des Gottes Wahr
m, hindeuten. Der sehr
hohe Korymbos überragt die Krone und wirkt sehr dominierend. Diesen Kronentyp
trägt Wahr
m II. während seiner ganzen Regierungszeit174. Während das im Profil
wiedergegebene Gesicht des Königs stark zerstört ist, sind die unter der Krone bis
auf die Schultern herabfallenden dichtgelockten Haare gut zu erkennen. Auch der
mit einem Ring zusammengehaltene Bart ist nicht zu übersehen. Die breitbandige
Halskette gehört zu Wahr
ms II. königlichem Ornat. Sein Gewand besteht aus


169 E.Kettenhofen, ibid. (1993).
170 E.Herzfeld, Reisebericht. In: ZDMG 80 = N.F. 5(1926) 250ff.
171 G.Gropp/S.Nadjmabadi, Bericht über eine Reise in West- und Südiran. In: AMI N.F. 3(1970) 183.
172 L.Vanden Berghe, Het Rotsrelief te Guyum in het licht van de hofkunst van de sassanidische
Koning Bahram II (1957-58[1959]) 1-22; Fig. 1. - Franz. Rés. 23-25. Das Relief ist ca. 5 m über dem
Bodenniveau angebracht; nach L.Vanden Berghe ist es ca. 2,50 hoch und 1,70 breit. - G.Gropp, ibid.
(1970) gab folgende Maße an: 4 m hoch, 2 m breit.
173 E.Haerinck/B.Overlaet, The Sasanian Rock Relief of Bahram II at Guyum (Fars, Iran). In: IrAnt
XLIV (2009) 531-558: s. die ausführliche Bibliographie.
174 Zur Krone Wahrms II. s. R.Gyselen, Wahrm II. In: M.Alram/R.Gyselen, SNS 2(2012) 201-275;
hier 204, 224 Fig. 6.
49
einem bis zu den Knien reichenden weiten Obergewand, das von einem Gürtel
gehalten wird. Die Haltung seiner Arme ist nicht leicht nachzuvollziehen, da der
weiche Stein in diesem Bereich stark verwittert ist. Den Spuren nach könnte der
rechte Arm zur Verehrung erhoben sein, "ähnlich wie auf dem kleineren Relief von
Barm-e Dilak“
175, während die linke Hand den Schwertknauf umfasst.Abb. 3: Felsrelief von Gym: Wahrm II.
Foto: L.Vanden Berghe
176


amza al-I
fah
n
s177 (ca. 893, + zwischen 961 und 970) Beschreibung der Krone
Wahr
ms II. im "Bilderbuch der S
s
nidenkönige“178 unterscheidet sich aber in
wesentlichen Elementen von dem archäologischen Befund auf Wahr
ms Münzen
und seinen Felsreliefs.
amza al-I
fahn
 erwähnt nicht die charakteristischen
Kennzeichen der Krone, sondern spricht von einer himmelblauen Krone, womit wohl
der hohe Korymbos gemeint ist, und zwei Halbmonden neben einem weiteren
Halbmond aus Gold. Außerdem habe Wahr
m II. ein rotes, besticktes Hemd mit


175 L.Vanden Berghe, ibid. (1957-1958[1959]) 6, Fig. 2; Rés. 23-25.
176 L.Vanden Berghe, ibid. (1957-1958[1959]) 3, Fig. 1.
177 Hamzae Ispahanensis Annalium Libri X. Edidit I.M.E.Gottwaldt. Tom I. Textus Arabicus, Petropoli,
Lipsiae (1844) 50,11-15. - Engl. Übers.: The Annals of
amzah al-I
fahn. Transl. from Arabic by
U.M.Daudpota. In: JCOI 22(1932) 97: Bahr
m b. Bahrm. His vest is red and embroidered; his
trousers are green; and his tiara is sky-blue between two crests and a crescent of gold. He is seen
sitting on his throne, with a strung bow in his right hand and three arrows in his left. God knows best!
178 Zum "Bilderbuch der Ssnidenkönige“, auf das sich al-Masd (Kitâb at-tanbîh wa "l-ischrâf
106,5-107,5) und
amza al-I
fahn (Anm. 178) beziehen, s. H.H.Schaeder, Über das ‚Bilderbuch der
Sasaniden-Könige" (1936) 231-232. - Kontrovers verlief die Diskussion über die Zuverlässigkeit
dieser Quelle: E.Herzfeld, Khusraus II Krone: Al-T
dj al-kabr: die Kronen der sasanidischen Könige
(1938) 101-104. - K.Erdmann, Die Entwicklung der s
snidischen Krone (1951) 89f. Anm. 10; 96f. -
R.Göbl, Der Triumph des S
sniden Šahpuhr über die Kaiser Gordianus, Philippus und Valerianus
(1974) 35 Anm. 109.
50
grünen Hosen getragen. Nach dem “Bilderbuch der S
s
nidenkönige" sei Wahr
m
II. auf einem Throne sitzend abgebildet gewesen, indem er in der rechten Hand
einen gespannten Bogen hielt, während die Linke drei Pfeile umfaßte.

Ein weiteres Relief Wahr
ms II., das Felsrelief von Sar Mašhad179 (Abb. 4-6),
entdeckte E.Herzfeld auf der schon erwähnten Exkursion im Jahre 1924; in seinem
‚Reisebericht"
180 stellte Herzfeld es dann der Öffentlichkeit vor. Das Relief zeigt ei-
nen dominierend groß dargestellten König im Kampf mit einem Löwen, während ein
zweiter schon niedergestreckt zu seinen Füßen liegt. An seiner charakteristischen
mit Flügeln geschmückten Krone ist die Deutung des Königs als Wahr
m II.
zweifelsfrei geklärt. Die Dramatik des Geschehens zeigt sich vor allem in der Geste
des Königs. Es ist der Moment festgehalten, in dem Wahr
m II. sich schützend vor
eine weibliche Person stellt, wobei er mit der linken Hand ihren rechten Unterarm
umfaßt. Auch die beiden männlichen Personen hinter dem König, in einer zurücklie-
genden Ebene dargestellt, können sich auf den Schutz des Königs verlassen.

Sowohl die bislang ungewöhnliche Thematik einer Löwenjagd auf einem s
s
nidi-
schen Felsrelief als auch die Deutung der abgebildeten Personen haben zu kontro-
versen Diskussionen geführt. E.Herzfeld, der Entdecker des Reliefs, erkannte im
König Wahr
m II., der einen Löwen bereits getötet hat und einen zweiten ihn an-
greifenden Löwen mit seinem Schwert erlegt. In der weiblichen Person, die Wahr
m
II. vor den Löwen zu schützen sucht, erkannte er die Königin, in den weiteren Per-
sonen den Thronfolger zusammen mit einem Würdenträger seines Gefolges
181. Die-
ser Interpretation schlossen sich K.Erdmann, R.N.Frye, L.Vanden Berghe und
R.Ghirshman an
182.

Einen neuen Anstoß für die Interpretation der letzten beiden Personen gab aber
E.F.Schmidt
183, der darauf aufmerksam machte, dass sich hinter einer der beiden
Persönlichkeiten der mowbed Kerd
r verbergen könnte. E.F.Schmidt nahm an, daß
sich der ehrgeizige mowbed Kerd
r nicht nur durch seine über dem Relief
angebrachte Inschrift [KSM], sondern auch durch eine bildliche Darstellung seiner
Person verewigt wissen wollte. Zunächst glaubte E.F.Schmidt in dem hinter der
Königin stehenden Würdenträger Kerd
r zu erkennen. Später entdeckte er jedoch
auf der Kol
h des bartlosen Mannes direkt hinter dem König das Emblem des
mowbed Kerd
r.

179 E.Kettenhofen, Das Ssnidenreich. Wiesbaden 1993. (TAVO - Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
180 E.Herzfeld, Reisebericht. In: ZDMG 80 = N.F. 5(1926) 225-284; hier 256f. - id., La sculpture
rupestre de la Perse sassanide. In: RAA 5(1928) 129-42; hier 137. - Das Relief ist nach der
Vermessung von R.N.Frye [Report on a trip to Iran. In: Oriens 2(1949) 209] 2,14 m hoch und 4,65 m
breit. - Nach W.Hinz [Altiranische Funde und Forschungen (1969) 215 Anm. 20] gibt G.Gropp
folgende Maße an: 2,10 m hoch und 4,45 m breit.
181 E.Herzfeld, ibid. (1926) 256. - An dieser Deutung hielt E.Herzfeld auch später fest: Iran in the
ancient East (1941) 325; Pl. CXXIII (Wahr
m II., Königin, Thronfolger, Großwesir).
182 K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden (1943) 65f. - id., Die sasanidischen Felsreliefs
von Barm i Dilak. In: ZDMG 99 = N.F. 24(1945-1949) 56 Anm. 4. - R.N.Frye, An Epigraphical Journey
in Iran, 1948. In: Archaeology 2(1949) 186-192; hier 188ff.; Fig. 7-10. - L. Vanden Berghe,
Archéologie de l"Ir
n ancien (1959) 51f; Pl. 74a. - R.Ghirshman, Iran - Parther und Sasaniden (1962)
364.
183 E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other Monuments (1970) 132f.
51


Abb. 4: Felsrelief Wahrms II. von Sar Mašhad: Wahrms II. Kampf mit einem Löwen184

Abb. 5: Felsrelief Wahrms II. von Sar Mašhad: Wahrms II. Kampf mit einem Löwen185
Wahr
m II., der mowbed Kerd
r, die Königin, Kronprinz oder Vizekönig ?
184 L.Trümpelmann, Das sasanidische Felsrelief von Sar Mašhad. Berlin (1975) Taf. 1. Iranische
Denkmäler. Lfg. 5, Reihe II: Iranische Felsreliefs A.)
185 L.Trümpelmann, ibid. (1975) Taf. 7: Zeichnung C.Wolff.
52


Abb. 6: Felsrelief Wahrms II. von Sar Mašhad186
Ausschnitt: Kerd
r, die Königin, ein Würdenträger (von links)

Nachfolgend beschäftigte sich W.Hinz187 eingehend mit der Problematik dieses Re-
liefs. Mit Hilfe neuer Fotos konnte er die Annahme E.F.Schmidts bestätigen, dass
Kerd
r und nicht der Kronprinz mit der männlichen Person direkt hinter Wahr
m II. zu
identifizieren sei. Als Beweis diente ihm das auf den neuen Fotos klar erkennbare
"Scherenemblem“
188 auf der Kol
h des mowbed. In der Person hinter der Königin
wollte Hinz den Vizekönig zu sehen.


L.Trümpelmann, der im Jahre 1975 die erste grundlegende Bearbeitung des Reliefs
von Sar Mašhad veröffentlichte, beschäftigte sich insbesondere mit der Deutung der
weiblichen Gestalt rechts neben dem König. Neu in der Diskussion war Trüm-
pelmanns Vorschlag, dass in ihr nicht die Königin und Gemahlin Wahr
ms II., son-
dern die Göttin An
hit
selbst zu sehen sei. Sie sei es gewesen, die ihm "aus der
Berührung ihres Armes“
189 und der Übergabe des Schwertes die nötige Kraft verlie-
hen habe, den Kampf gegen die gefährlichen Tiere zu bestehen. Der Interpretation
der ersten männlichen Gestalt als Kerd
r stimmte Trümpelmann zu, in der zweiten
Person sah er jedoch einen Prinzen. Trümpelmanns Vorschläge zur Deutung dieses
Reliefs blieben jedoch nicht unwidersprochen, sondern regten zu neuen Interpretati-
onen an, die sich in mehreren Rezensionen niedergeschlagen haben: Auf die
Deutung der weiblichen Figur dieses Reliefs soll im Besonderen aufmerksam
gemacht werden, da sich mit ihrer Interpretation der Sinngehalt des Reliefs
verändert.
Ph.Gignoux
[Rez. in StIr 4(1975) 273-74] zweifelte die Deutung der weiblichen Figur
als Göttin An
hit
an; dennoch war er der Meinung, dass die Interpretation dieses


186 W.Hinz, Kard
rs Felsbildnisse. In: id., Altiranische Funde und Forschungen (1969) 215-217;
Taf.135 a: Kerd
rs Portrait mit Scherenemblem auf der kolh. - L.Trümpelmann, ibid. (1975) Taf. 4.
187 W.Hinz, Kard
rs Felsbildnisse. In: id., Altiranische Funde und Forschungen (1969) 215f.
188 Dazu s. R.Göbls Rezension zu W.Hinz [Altiranische Funden und Forschungen. Berlin 1969]. In: IIJ
14(1972) 269-274. - W. Eilers, Die Schere des Kartir. In: Baghdader Mitteilungen 7(1974) 71-83; Taf.
8-10.
189 L.Trümpelmann, ibid. (1975) 11.
53
Geschehens wegen des Mangels an vergleichbaren Beispielen unsicher bleiben
müsse: "On peut donner un sens profane à cette scène, aussi bien qu"un sens
religieux».
H. von Gall
[Rez. in ZA 67(1977) 149-52] stellte in seiner Rezension vor allem die
Nähe zwischen dem mowbed Kerd
r als Autor der Inschrift und als Initiator des
Felsreliefs mit eigener Darstellung heraus. Er glaubte im Löwenkampf Wahr
ms II.
nicht eine "wirkliche historische Jagd“, sondern eher eine "allegorische
Jagddarstellung“ zu sehen wie schon vor ihm A.D.H.Bivar
[Cavalry Equipment and
Tactics on the Euphrates Frontier. In: DOP 26(1972) 271-291].
Nach von Gall
stehen die beiden Löwen, gleichsam "ahrimanische Tiere“ in der
Vorstellung Kerd
rs für die beiden Erzfeinde des Zarathustrismus, den Manichäis-
mus und das nestorianische Christentum. Diese Feinde weitgehend ausgeschaltet
zu haben, rühmte sich Kerd
r in seinen Inschriften. Von Gall verwarf Trümpelmanns
Deutung der weiblichen Gestalt als Göttin An
hit
und schloß sich der oben
beschriebenen Meinung von W.Hinz an, die auch A.D.H.Bivar vertrat. Danach sei in
der weiblichen Figur "Š
buhrduxtag“ die Gemahlin Wahr
ms II. zu sehen.
Mit überzeugenden Argumenten lehnte R.Göbl
[OLZ 73(1978) 379-83]
Trümpelmanns Deutung der weiblichen Gestalt als Göttin An
hit
ab. Dabei vertrat
er die Ansicht, dass Wahr
m II. ebenso wie auf seinen Münzen mit Vorliebe
zusammen mit seiner Gemahlin auftritt, um den "dynastischen Gedanken zu
betonen“. In der letzten Gestalt hinter der Königin erkannte auch Göbl wie
Trümpelmann den Kronprinzen. Dass Kerd
r wegen seines "Scherenwappens“ hinter
dem König zu sehen ist, stand auch für R.Göbl einwandfrei fest.
M.C.Root
[JNES 38(1979) 223-24] sieht in dem Geschehen des Reliefs von Sar
Mašhad zusammen mit von Gall keine reale Jagddarstellung Wahr
ms II. Sie ist der
Meinung, dass es sich eher um eine allegorische Darstellung eines heroischen
Kampfes zwischen dem König der Könige und dem König der Tiere handeln müsse.
Weiter macht die Rezensentin darauf aufmerksam, dass die Thematik dieses
Reliefs
auf vorderasiatische Vorbilder zurückgehe, wie sie von achaimenidischen Palast-
reliefs bekannt sei. Ebenso wie auf den achaimenidischen Torreliefs der Kampf des
Königs mit dem König der Tiere eine Wächterfunktion darstelle, so diene der Kampf
Wahr
ms II. jedoch einem politischen Zweck, dem Schutz der "religio-dynastic
family“ gegen die drohende Usurpation durch seinen Onkel Narseh, den späteren
Großkönig. Root sieht Wahr
m II. in der Rolle eines Heros, der von einer Trias von
gleichberechtigten Persönlichkeiten wie der Göttin An
hit
, dem Kronprinzen und
dem inzwischen mächtigen mowbed Kerd
r im Kampf um den Fortbestand seiner
Dynastie unterstützt wird.
Die Rezensionen von H.Humbach [ZDMG 129(1979) 402-03] und D.Thompson
[BiOr 38(1981) 717-719] bringen keine weiterführenden Interpretationen, sollen aber
der Vollständigkeit wegen hier erwähnt werden.
P.O.Skjaervø
[Kird
r"s Vision: Translation and Analysis. In: AMI 16(1983) 269-306;
hier 302] beschäftigte sich in seinem Aufsatz vornehmlich mit der Übersetzung und
Deutung der beiden Kerd
r-Inschriften von Naqš-i Rustam und Sar Mašhad. In
diesen Inschriften hat Kerd
rs seine Vision von seiner Reise in die jenseitige Welt
niedergeschrieben. Nach der Beschäftigung mit Kerd
rs Vision war es für P.O.
Skjaervø ein Leichtes, sich der Meinung P.Calmeyers und H.Gaubes anzu-
schliessen: Sie vertraten die These, dass Inschrift und Relief in einem engen
Zusammenhang stünden, indem Kerd
rs Vision im Geschehen des Reliefs ihren
bildlichen Ausdruck gefunden habe.
Auch nach P.Calmeyer
[P.Calmeyer/H.Gaube, Eine edlere Frau als sie habe ich nie
gesehen. In: Papers in honour of Professor Mary Boyce. Leiden (1985) 43-60.
(AcIr.24.)] handelt es sich hier nicht um eine übliche Jagddarstellung des Königs.
Für Calmeyer war die Interpretation der weiblichen Gestalt von entscheidender
54
Bedeutung. Aus ikonographischen Gründen lehnte er es ab, in ihr die Göttin An
hit

zu sehen. Vor allem die Darstellung der großen "Intimität zwischen Herrscher und
Göttin“ hielt Calmeyer für undenkbar. Ferner wäre eher die Göttin Nanaï bei der
Löwenjagd hilfreicher gewesen als An
hit
in ihrer Rolle als "Göttin des
strömenden Wassers“. Auch eine Deutung der weiblichen Gestalt als Königin und
Gemahlin Wahr
ms II. lehnte Calmeyer wegen der anders gearteten Kopfbedeckung
ab. Er weist ebenso wie von Gall auf die Einheit von Relief und Inschrift in Sar
Mašhad hin. Danach sollte sein in der Inschrift niedergeschriebenes "visionäres
Erlebnis“ im Relief seinen bildlichen Niederschlag finden. Calmeyer vermutete, dass
sich hinter der weiblichen Figur die "Frau, von Osten her, und ich habe eine edlere
als sie nie gesehen“ aus Kerd
rs Vision handeln könnte.

Das Relief Wahr
ms II. von Bšbuhr (IV)190 (Abb. 7-8) gehört zu einem Komplex
von sechs Felsreliefs, die auf Felswänden beiderseits des Š
buhr-Flusses bei
B

buhr angebracht sind. Zu den vier Reliefs auf dem westlichen Flussufer gehört
auch das hier als B

buhr (IV) bekannte Relief Wahr
ms II. Zwei weitere Reliefs
sind auf dem östlichen Flußufer zu sehen.

Abb. 7: Felsrelief Wahrms II. von B
šbuhr
Wahr
m II. empfängt eine Delegation von Nomaden

J.Morier war der erste Europäer, der die Stadt B

buhr im Jahre 1808/09 entdeckte
und dieses Relief in seinem Reisebericht bekannt machte
191. Es mißt ca. 3,78 x
7,50 m. Die Teilung des Reliefs in eine obere und eine untere Hälfte geht zurück auf
den Bau eines an den Felsen angelehnten Aquädukts, dessen Wasserführung das
Relief stark beschädigte. Der König reitet, vom linken Bildrand kommend, auf eine
Gruppe von sechs, wohl unbewaffneten Personen zu, die ein Würdenträger des


190 G.Herrmann, The Sculptures of Bahrm II. In: JRAS (1970) 165-171. - ead., The Sasanian Rock
Reliefs at Bishapur: Part 2: Bishapur IV, Bahram II Receiving a Delegation... Berlin (1981) 5-10; Pl. 1-
7; Fig. 2. (Iranische Denkmäler, Lfg. 10 enthaltend Reihe II: Iranische Felsreliefs F.)
191 J.Morier, A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the Years 1808
and 1809. London 1812. - Weitere Berichte europäischer Orientreisender liegen vor von
E.Flandin/P.Coste [Voyage en Perse ... pendant les années 1840 et 1841: Perse ancienne. Paris
1(1851) 57-58; Pl. 51]; - G.Rawlinson [The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern
World...New York 3(1875) 297]; - F.Stolze/F.C.Andreas/Th.Nöldeke [Persepolis II: Die achae-
menidischen und sasanidischen Denkmäler und Inschriften. Band 1-2. Berlin 1882; M.Dieulafoy, L"art
antique de la Perse, T.V: Monuments parthes et sassanides. Paris 1885; N.G.Curzon [Persia and the
Persian Question. Vol. 2. London 1892].
55
Hofes in der bekannten persischen Tracht anführt. In zwei hintereinander liegenden
Bildebenen treten jeweils drei gleich gekleidete Personen auf, die vorn zwei Pferde
und hinten zwei Dromedare an der Leine führen. Entsprechend ihrem Gewand und
dem bis auf die Schultern reichenden Kopftuch könnte es sich um arabische
Beduinen handeln, die als Tribut Pferde und Dromedare dem König überbringen
wollen, wie einige Gelehrte vermuteten
192. Die ethnische Zugehörigkeit ist aber nicht
zu deuten.
Abb. 8. Felsrelief Wahrms II. von B
šbuhr
Ausschnitt
193

Welch historisches Ereignis der Regierungszeit Wahr
ms II. sollte hier verewigt
werden? In Hinblick auf die benachbarten Reliefs seines Großvaters und Vaters, die
Triumph- bzw. Investiturreliefs darstellen, hat auch Wahr
m II. wohl ein bedeutendes
Ereignis seiner Zeit hier festhalten wollen. Der Charakter dieses Reliefs spiegelt
hingegen wohl kaum ein Triumphrelief wider, eher fühlt sich der Betrachter an eine
friedliche Übergabe von Tributen erinnert
194, die vermutlich auch zum Zeichen der
Unterwerfung dargebracht werden könnten. Dass es sich nach V.G.Lukonins
Annahme dagegen um die Niederschlagung des Aufstandes von König Š
buhr von
M

n handeln könnte, der sich in der Thronfolge übergangen gefühlt habe, hielt
R.N.Frye für eine interessante Hypothese, aber für nicht stichhaltig
195.


192 F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs (1910) 217-219; Pl. XLII. - E.Herzfeld, La sculpture ru-
pestre de la Perse sassanide. In: RAA 5(1928) 137. - id., Archaeological History of Iran (1934[1935])
83. - id., Iran in the Ancient East (1941) 324f. - L.Vanden Berghe, Archéologie de l"Ir
n ancien
(1954) 55. - R.Ghirshman, Bîchâpour I (1971) 73-75. - V.G.Lukonin, Iran v III veke (1979) 125-126
[engl.].
193 G.Herrmann, ibid. (1981) Pl. 6.
194 G.Herrmann, ibid. (1981) 9: s. Anm. 171.
195 R.N.Frye, The History of Ancient Iran (1984) 305 Anm. 57. - Trotzdem soll im Folgenden auf
V.G.Lukonins Hypothese eingegangen werden. Das hier besprochene Relief von B
šbuhr, das nach
Auffassung von V.G.Lukonin [Iran v. III veke (1979) 126] die Unterwerfung arabischer Stämme von
ra im Gebiete von M
šn abbildet, diente dem russischen Forscher als Beweis für einen zweiten
Aufstand gegen Wahr
m II. Dieser Aufstand des Königs Šbuhr von M
šn sei von der in einer
römischen Quelle belegten Rebellion des Ormies, des Bruders [oder Vetters?] Wahr
ms II., im Osten
des Reiches, in Sagest
n, zu unterscheiden. Nach V.G.Lukonins Meinung hätten die einfallenden
56
B.Overlaet196, der sich jüngst mit diesem Relief beschäftigt hat, ist dagegen der
Meinung, dass Wahr
m II. in dieser Szene die Ankunft einer sabäischen
Gesandtschaft in Kt
siph
n dokumentieren wollte. Er bezieht sich auf einen Aufsatz
von W.W.Müller
197, der die Übersetzung eines Inschriftsteines aus dem Tempel
Ma
ram Bilq
s bei M
rib einer erneuten Untersuchung unterzogen hat. Der Text der
Inschrift berichtet von einer Gesandtschaft, die zur Zeit des
imyaritischen Königs
Šammar Yuhar
iš an den Hof Wahr
ms II., in die persischen Königsstädte qwf,
Kt
siph
n, und kwk [syr. k
k
], Seleukeia, geschickt wurde. Eine genaue Datierung
des Zeitpunkts ist nicht zu ermitteln, da die Inschrift keine weiterführenden Hinweise
enthält und auch die Regierungszeit des Königs Šammar Yuhar
iš wohl zwischen
270 und 300 (?) anzusetzen ist. Hält man B.Overlaets Deutung für gerechtfertigt, so
dürfte die Gesandtschaft während der Regierungszeit Wahr
ms II. Kt
siph
n und
Seleukeia aufgesucht haben. Die Zuweisung des Reliefs an Wahr
m II. steht durch
seinen bekannten Kronentyp einwandfrei fest. Desungeachtet stellt sich die Frage,
ob nicht auch andere arabische Stämme auf diesem Relief abgebildet sein könnten.

Das Relief Wahr
ms II. von Naqš-i Bahrm (Abb. 9-11)
Dieses Relief Wahr
ms II. wurde bereits von dem Forschungsreisenden Engelbert
Kämpfer (1651-1716) im Jahre 1685 entdeckt und in seinen "Amoenitatum
exoticarum ... Fasciculi quinque“ erwähnt
198. Es liegt an der Straße von K
zern
nach Fahliy
n, etwa 35 km nördlich von B

buhr. Als nächster Orientreisender
nahm es Baron C.A. de Bode in Augenschein. Er veröffentlichte die Zeichnung des
Reliefs in seinem Reisebericht und machte es so einer weiteren Öffentlichkeit
bekannt
199. Danach bildete E.Flandin das Relief in seinem Reisebuch über Persien
ab
200. Von F.Stolze201 stammte die erste Fotoaufnahme des Reliefs. Erst G.Herr-


Truppen des Kaisers Carus im Jahre 283 n.Chr. Šbuhr, den König von M
šn, gegen Wahrm II.
unterstützt. Obwohl V.G.Lukonin eingestand, dass die Gründe der Rebellion und auch die Rolle der
arabischen Stämme unbekannt geblieben sind, glaubte er an eine Niederschlagung des Aufstandes.
Als Beweis zog V.G.Lukonin den Dynastiewechsel in M
šn heran.
Nach der Inschrift von P
ikl aus dem Jahre 293 n.Chr. herrschte nun dur-Farrbay in M
šn und
nicht einer der sechs Söhne der Vorgängerdynastie. - Dass es in der Tat zu einem Machtwechsel in
M
šn gekommen ist, steht außer Zweifel fest. Allerdings sind die näheren Umstände bisher durch
Quellen nicht zu belegen. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang das manichäische Fragment
M4579, das von einem zerstörten Palast des Königs von M
šn schon im Jahre 276 n.Chr. spricht,
als sich M
n auf seiner letzten Reise nach B
lp
befand. - Ob der Verlust der Herrschaft in M
šn
mit dem Aufstand des Ormies, der nach der Auffassung einiger Forscher auch als ältester Sohn des
Königs von M
šn gedeutet werden könnte, in einem inneren Zusammenhang steht, bleibt weiterhin
offen.
196 B.Overlaet, A Himyarite Diplomatic Mission to the Sasanian Court of Bahram II Depicted at
Bishapur. In: Arabian Archaeology and Epigraphy 20(2009) 218-221.
197 W.W.Müller, Eine sabaeische Gesandtschaft in Ktesiphon und Seleukeia. In: Neue Ephemeris für
semitische Epigraphik. Wiesbaden 2(1974) 155-165; 157: "und zum Dank da[für, daß] er in Heil
(zurück)gekommen ist, als ihn sein Herr Šammar Yuhariš zu M
- likum, dem Sohn des Ka[bu]m,
dem König der Asd, sandte und er (von dort) zwei (weitere) Reisen unternahm und ferner nach
Qa
if(Kt
siphn) und Kk (Seleukeia) gelangte, den beiden Königsstädten Persiens...“.
198 Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi quinque quibus continentur variae
relationes, observationes et descriptiones rerum Persicarum et ulterioris Asiae ... Lemgoviae 1712.
199 C.A. de Bode, Travels in Luristan and Arabistan. London 1(1845) 224ff.
200 E.Flandin/P.Coste, Voyage en Perse ... pendant les années 1840-1841: Perse ancienne. Paris 1
(1851) 51, Pl. 48.
201 F.Stolze/F.C.Andreas/Th.Nöldeke, Persepolis II: Die achaemenidischen und sasanidischen Denk-
mäler und Inschriften. Berlin 1(1882) Pl. 146.
57
mann verdanken wir die erste grundlegende Untersuchung des Reliefs aus dem
Jahre 1983
202.
Das Relief misst ca. 2,60 in der Höhe und 3,89 in der Breite. Dargestellt ist Wahr
m
II., erkenntlich an seiner charakteristischen Krone, im Kreise von je zwei hohen Wür-
denträgern zu seiner linken und rechten Seite. Mit dem bekannten Grußgestus er-
weisen sie ihm ihre Reverenz. Obgleich Wahr
m II., hier in Frontalansicht, auf einem
Throne sitzt, überragt er mit seiner überlebensgroßen Gestalt die neben ihm stehen-
den Würdenträger. Während Wahr
ms Gesicht weitgehend zerstört ist, sind die
Charakteristika seiner Krone, die Flügel des v
ragna-Vogels, ferner der sehr hohe
Korymbos, das gelockte Haar, die seitwärts flatternden Enden des Diadems und die
Halskette deutlich zu erkennen. Wahr
m II. stützt sich mit beiden Händen auf den
Knauf seines vor ihm stehenden sehr großen Schwertes.

Abb. 9: Felsrelief Wahr
ms II. von Naqš-i Bahrm203

Abb. 10: Felsrelief Wahr
ms II. von Naqš-i Bahrm (Zeichnung)204


202 G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Part 3: Bishapur I, the Investiture/Triumph of
Shapur I? - Bishapur II, Triumph of Shapur I and Sar
b-e Bahram, Bahram II enthroned. The Rock
Relief at Tang-i Qandil. Berlin 1983.(Iranische Denkmäler, Lfg. 11 enthaltend Reihe 2: Iranische
Feslreliefs.G.). - Inscription by D.N.MacKenzie. Drawings by R.Howell. Berlin (1983) 27-31; Fig. 3; Pl.
25-31.
203 G.Herrmann, ibid. (1983) Pl. 25: Wahrm II. im Beisein von 4 Würdenträgern.
58
Die Kleidung der vier hohen Würdenträger stimmt weitgehend überein: sie sind in
eine knielange Tunika mit mantelartigem Überwurf und langen weiten Hosen gehüllt.
Drei von ihnen tragen einen Bart und reich gelocktes, hinter das Ohr zurückge-
kämmtes Haar. Zu ihrem Schmuck gehören Ohrringe und eine breite Halskette. Um
die Hüften ist ein Schwertgehänge gelegt, an dem die Waffe befestigt ist. Trotz der
scheinbaren Übereinstimmung in ihrer äußeren Erscheinung sind einzelne Unter-
schiede erkennbar.
Zur Rechten Wahr
ms II. (in Aufsicht) steht ein Würdenträger, der wegen des
fehlenden Barts und der "Schere“ an der hohen kol
h unschwer als Kerd
r zu
identifizieren ist. Aufschlußreich für die frühe Datierung dieses Reliefs ist nach
Meinung G.Herrmanns das Fehlen eines Diadems, das Kerd
r auf drei anderen
Reliefs nach seiner Aufnahme in den Adelsstand getragen hat. Hinter Kerd
r ist ein
weiterer Würdenträger durch sein an der hohen, jedoch leicht gebogenen kol
h zu
erkennen, die ebenfalls mit einem Wappen versehen ist. In ihm glaubte W.Hinz den
Vizekönig des Reiches zu sehen, obwohl an seiner kol
h kein Diademband zu
entdecken ist. Es ist anzunehmen, dass diese beiden Würdenträger wegen ihrer
Wappen an der kol
h und wegen ihrer Stellung zur Rechten des Großkönigs
protokollarisch höher einzuordnen sind als die beiden Würdenträger zu seiner
Linken..

Abb. 11: Felsrelief Wahrms II. von Naqš-i Bahrm: Ausschnitt.205
Links: Ein Würdenträger; rechts: Der mowbed Kerd
r, beide zur Rechten Wahrms II.

Zur Linken Wahr
ms II. (in Aufsicht) steht ein Würdenträger, dessen hohe kol
h mit
einem verhältnismäßig kurzen Diademband umwunden ist und ihn wohl als
Angehörigen des Adelsstandes ausweist. Diese Persönlichkeit dürfte von daher eher
als Vizekönig anzusehen sein. Die zweite Figur zur Linken des Großkönigs weist
keine sichtbaren Besonderheiten auf.
Insgesamt kann man feststellen, dass über das Thema des Reliefs, die Darstellung
Wahr
ms II. im Kreise der höchsten Würdenträger des S
s
nidenreiches, Überein-
stimmung herrscht, die Deutung der einzelnen Persönlichkeiten aber kontrovers
bleibt
206.


204 G.Herrmann, ibid. (1983) Fig. 3.
205 G.Herrmann, ibid. (1983) Pl. 28: links Vizekönig?, rechts mowbed Kerdr.
206 E.Herzfeld [La sculpture rupestre de la Perse sassanide. In: RAA 5(1928) 136. - id., Iran in the
Ancient East (1941) 324.] nimmt an, daß die Gestalt rechts von Wahr
m II. den Kronprinzen, den
59

Ein weiteres Relief zeigt Wahr
m II. im Kreise seiner Familie und einiger
Würdenträger. Dieses Relief gehört zum Komplex von Naqš-i Rustam (II)
(Fig. 12-
15) und befindet sich neben dem Investiturrelief Ardaš
rs I. In der Mitte des Reliefs
steht Wahr
m II. in ganzer Figur, während seine Familie und die Würdenträger
seines königlichen Gefolges nur als Brustbilder gestaltet sind. Links vom König (in
Aufsicht) sind fünf Personen angeordnet, unter denen sich wohl einige
Familienangehörige Wahr
ms befinden. Diese Annahme ergibt sich aus der
Tatsache, daß der Großkönig sich diesen Personen zuwendet. Vier von ihnen,
außer dem mowbed Kerd
r, führen den bekannten Grußgestus nicht aus. -
Unmittelbar neben Wahr
m II. ist eine vermutlich weibliche Figur zu sehen. Sie
nimmt zweifellos den Ehrenplatz neben dem Großkönig ein.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird diese Person trotz einiger Bedenken, die
in ihrem männlichen Erscheinungsbild liegen, als Königin der Königinnen und Frau
Wahr
ms II. gedeutet207. Sie trägt die bekannte hohe Kronenhaube mit umgebunde-
nem Diadem, hier jedoch ergänzt durch einen Nacken- und Wangenschutz (Abb.
14). Ihre hohe Kronenhaube ähnelt der auf dem Felsrelief von Sar Mašhad. Deutlich
erkennbar sind drei Haarflechten, die unter dem Nacken- und Wangenschutz
herabfallen. Zu ihrem Ornat gehört des weiteren eine deutlich sichtbare Halskette.späteren Wahrm III., darstelle. - K.Erdmann [Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden. Berlin (1943)
64-65; durchgesehene Neuausgabe 1969] glaubte in den vier Würdenträgern die Vertreter der
obersten Stände, den "Führer der Priesterschaft, den obersten Heerführer, den Kanzleichef und den
Obersten der Handwerker“ zu sehen.
207 Eine ganz andere Interpretation schlug F.Sarre vor [F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs
(1910) 73. - E.Herzfeld, La sculpture rupestre de la Perse sassanide. In: RAA 5(1928) 129-142; hier
136f. - W.Hinz, Altiranische Funde und Forschugen (1969) 191-198; Taf. 117-122; 124-126. -
G.Herrmann, The Sculptures of Bahr
m II. In: JRAS (1970) 165-171; hier 168f. - E.F.Schmidt,
Persepolis III (1970) 129-130; hier 129. - K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als
Vertreter und Förderer der zarathustrischen Religion (1982) 81f. - F.Krefter, Sasanidische Felsreliefs.
In: Cassella-Riedel Archiv 60,1(1977) 7-15; hier 12-13. - L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de l"Ir
n
ancien (1983) 134.
60Abb. 12. Felsrelief Wahr
ms II. von Naqš-i Rustam (II)
Foto: F.Krefter, Sasanidische Felsreliefs. In: Cassella-Riedel Archiv 60,1(1977) 13.


Abb. 13: Felsrelief Wahr
ms II. von Naqš-i Rustam (II)
Zeichnung von Erik Smekens, Rijksuniversiteit Gent (Belgium).

1. mowbed Kerd
r mit Scherenwappen; 2. Kronprinz mit kulf und Löwenkopf: Wahrm [III.] ?;
3. Vizekönig (?) einer Region mit kul
f und Pferdekopf; 4. Anonyma, Königin der Königinnen.

61Abb. 14. Felsrelief Wahrms II. von Naqš-i Rustam (II): Ausschnitt links in Aufsicht208.
Wahr
m II., Anonyma, Königin der Königinnen, zwei Prinzen und der mowbed Kerd
r
(von rechts).
Foto: F.Krefter, Sasanidische Felsreliefs. In: Cassella-Riedel Archiv 60,1(1977) 13.


Hinter der Königin der Königinnen stehen zwei junge Prinzen ohne Barttracht, deren
Tierkopfhauben sich deutlich voneinander unterscheiden. Dass es sich nicht um
zwei Kronprinzen handeln kann, zeigt schon ihre Anordnung in zwei Ebenen
hintereinander. Den ersten Rang nimmt der Träger der kul
f mit (geflügelten?) Kopf
eines Löwen ein, sicherlich wohl der Kronprinz. Der zweite Rang ist dem kul
f-
Träger mit Pferdekopf vorbehalten. R.Gyselen nimmt an, dass es sich bei ihm um
den Vizekönig einer Region handeln könnte
209.
Ihnen folgt der einflußreiche mowbed Kerd
r, den W.Hinz an seinem Scheren-
wappen auf der kol
h erkannte. Nichts zu übersehen ist sein Diadem mit kurzen
herabhängenden Bändern. Die fünfte Person jedoch ist nur schwer zu deuten, da sie
kein Diadem trägt. Dass diese Person dennoch zur königlichen Familie gehören
dürfte, besagt der fehlende Grußgestus der rechten Hand. Nach F. Sarre und W.
Hinz soll hier in der fünften Figur Narseh, der spätere Großkönig und Onkel
Wahr
ms II., abgebildet sein210. Ob diese Zuweisung aber der Realität entspricht,
muß angezweifelt werden, da sie dem mowbed Kerd
r nachgeordnet ist.
Auf der rechten Seite (in Aufsicht) des Reliefs sind drei hohe adelige Würdenträger
mit zum Gruße erhobenem rechten Zeigefinger zu sehen. Ihre Identität ist bislang
ungeklärt, ungeachtet der Embleme an ihren Kopfbedeckungen.

208 Die Zeichnung habe ich übernommen aus R.Gyselen, Bahrm III (293) and the Rock Relief of
Naqš-i Rustam II. In: BAI 19(2009) 32, Fig. 5.
209 R.Gyselen, ibid. (2009) 33.
210 F.Sarre, Iranische Felsreliefs (1910) 71-73; hier 73.
62Abb. 15. Felsrelief Wahrms II. von Naqš-i Rustam (II): Ausschnitt rechts in Aufsicht


Die beiden Reliefs von Barm-e Dilak
(Abb.16-17) sind von vielen Gelehrten
kontrovers diskutiert worden. Sie gehören zu den “rätselhaftesten Felsbild-
werken"
211, die zur Zeit Wahr
ms II. entstanden sind. Die endgültige Interpretation
wird noch auf sich warten lassen. Der Ort Barm-e Dilak liegt etwa 10 km südöstlich
von Š
r
z und ist schon seit dem 17. Jahrhundert wegen seiner Felsreliefs bekannt
geworden. Die ersten Forschungsreisenden, die diese Reliefs erwähnten, waren J.
B.Tavernier, C.de Bruyn und E.Kämpfer
212 von E.Kämpfer stammte auch die erste
Zeichnung der Reliefs. Weitere Orientreisende, die Barm-e Dilak aufsuchten, waren
Sir W.Ouseley, E.Flandin und P.Coste
213. Die Zeichnungen der beiden letzten
Forscher waren lange Zeit die beste Quelle, bis F.Stolze, F.C.Andreas und Th.
Nöldeke die ersten photographischen Aufnahmen veröffentlichen konnten
214.
Eingehender beschäftigten sich F.Sarre und E.Herzfeld mit der Problematik dieser
Reliefs
215.211 W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 217.
212 J. B. Tavernier, Les six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes 1(1677) 664. - C. de Bruyn,
Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie door Persie ... (1714) 323. - E. Kaempfer, Amoenitatum
exoticarum politico-physico-medicarum quinque quibus continentur variae relationes... Fasciculi V.
(1712) 361f.
213 Sir W.Ouseley, Travels in Various Countries of the East, more Particularly Persia 1(1819) 46-50. -
E.Flandin/P.Coste, Voyage en Perse ... pendant les années 1840 et 1841: Perse ancienne. T. 1
(1851) 65ff., Taf 56.
214 F.Stolze/F.C.Andreas/Th.Nöldeke, Persepolis II: die achaemenidischen und sasanidischen Denk-
mäler und Inschriften. Band 1(1882) Taf. 145.
215 F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs (1910) 178-188; hier 187f., Taf.XXXII.
63Abb. 16. Felsrelief von Barm-e Dilak I216.Abb. 17. Felsrelief von Barm-e Dilak II217.Zwei Reliefs mit jeweils zwei Personen sind zwar nebeneinder angeordnet, aber um
einige Meter von einander entfernt. Nach den Angaben von G.Gropp ist die linke
Relieffläche 2,50 breit, während die rechte Fläche zweigeteilt ist und einmal eine
Breite von 1,22 m, zum anderen von 1,18 m mißt. Die Relieftiefe soll nur 7 cm
betragen
218. Beide Reliefs sind etwa 6,50 m über dem Bodenniveau angebracht.
Auf dem linken Relief stehen sich eine Frau (Größe 1,61 m) und eine männliche
Gestalt (Größe 1,94 m) gegenüber. Die Frau ist in ein langes Gewand mit Überwurf
gekleidet und trägt keine der für Königinnen oder Göttinnen bekannte Kopfbe-
deckung oder Frisur. Auffällig ist allein das Diadem mit seinen ungewöhnlich
abstehenden Enden
219. Ein in ihrem Nacken bis auf die Schultern herabfallender


216 Aus: L.Vanden Berghe, Het Rotsrelief te Guyum in het licht van de hofkunst van de sassanidische
Koning Bahram II. In: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, deel XVII
(1957-1958[1959]) 1-22; hier Fig. 3; Rés. 23-25.
217 Aus: L.Vanden Berghe, ibid. (1957-1958[1959]) Fig. 2.
218 Bei W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 217.
219 Auf Grund einer schwer lesbaren, stark verwitterten Inschrift, die zwischen den beiden Figuren
eingemeißelt ist und auch nur ein Mal am Tag während 20 Minuten vom "Streiflicht der Sonne be-
64
dicker Haarstrang ist deutlich sichtbar. Während ihre linke Hand vom Ärmel verdeckt
ist, streckt sie die rechte Hand dem ihr gegenüber stehenden bärtigen Würdenträger
entgegen. Dieser Würdenträger ist wesentlich größer dargestellt und mit einem
tunikaartigem Gewand über einer weiten Hose bekleidet. Während er der Frau mit
der rechten Hand eine Blume (Lotusblüte ?)
220 überreicht, umfaßt die Linke den
Schwertknauf, der an einem um die Hüften gelegten Gehänge befestigt ist. Seine
Kopfbedeckung ist nicht die eines Königs. Sie kann auch als hohe kol
h eines
Würdenträgers gedeutet werden. Diese kol
h ist von einem Diadem mit kurz
herabfallenden Bändern umschlossen. Wie schon von anderen Felsreliefs bekannt,
trägt auch dieser Würdenträger eine sorgfältig angeordnete Haartracht: fünf gelockte
Haarsträhnen fallen auf die Schultern herab.
Das rechte Relief zeigt Wahr
m II., erkenntlich an seiner spezifischen Krone mit
überdimensionalem Korymbos. Seine linke Hand umfaßt den Schwertknauf, wäh-
rend die Rechte mit einer Gebärde der Ehrerbietung wohl in Richtung einer
bedeutend kleineren Figur weist, deren Haltung spiegelbildlich zur der seinen
angeordnet ist. Seine hohe kol
h weist ihn als hohen Würdenträger aus. Dass
zwischen beiden Personen ein Feueraltar gestanden haben soll, dessen Feuer ihre
Verehrung galt, ist inzwischen widerlegt worden.
Die Interpretation dieser beiden Szenen bleibt kontrovers. Während F.Sarre
221 in
beiden Bildszenen von der Investitur des Königs und der Königin ausging, schlug
K.Erdmann
222 eine andere Deutung vor. Er war der Meinung, dass auf dem ersten
Relief die Königin aus der Hand eines Würdenträgers, vielleicht des mowbed, ein
Symbol der Fruchtbarkeit erhielt.
Verwirrend für die Interpretation der rechten Bildszene war K.Erdmanns Entdeckung
eines stark verwitterten Feueraltars, der zwischen Wahr
m II. und dem rechts
stehenden Würdenträger aufragen solle. Nach seiner Meinung handelt es sich also
nicht um die Investitur des Königs, sondern um die Verehrung des heiligen Feuers
durch den König und durch den ihm gegenüber stehenden Würdenträger
223.
Dagegen erkannte W.Hinz
224 in der weiblichen Figur der linken Bildszene die
vermeintliche Königin der Königinnen Ardaš
r-An
h
d225, angeblich Tochter Wah-
r
ms I., deren Name G.Gropp226 aus der Inschrift herauszulesen versucht hatte. In
der Gestalt des Würdenträgers erkannte W.Hinz den späteren Großkönig Narseh
(293-302 n.Chr.), der “seiner Nichte Ardaš
r-An
h
d eine Lotusblüte zum Zeichen
des Glückwunsches und des Einverständnisses mit der Ehe des zur Herrschaft
gelangten Geschwisterpaares" zum Ausdruck bringen wollte. Zusammenfassend
glaubte W. Hinz die linke Bildszene als “Aussöhnung Narsehs mit der Thronfolge
seines Neffen" interpretieren zu können.


schienen wird“, glaubte G.Gropp die Identität der weiblichen Figur als "Ardašr-Anhd, der Tochter
Bahr
ms“ deuten zu können [bei W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 218]. Später
widerrief G.Gropp jedoch diese Lesung. Auch die zweite Lesung erbrachte keine Hilfe bei der
Deutung der beiden abgebildeten Personen [Bericht über eine Reise in West- und Südiran. In: AMI
N.F. 3(1970) 173-230; hier 202].
220 B.Overlaet hält die sog. Lotusblüte für die Blüte einer Iris. - s. id., Flower and Fire Altar. Fact and
Fiction on the Barm-i Dilak Reliefs. In: IrAnt 45(2010) 337-352; hier 338f.
221 F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs (1910) 187f. - Die Deutung der linken Bildszene als
Investitur der Königin ist abzulehnen, da sie in der s
snidischen Kunst unbekannt ist und die Ehe-
frau des Königs nicht als Regentin auftritt. Auch die Übergabe einer Blume dürfte nicht dem Sinn ei-
ner Investitur entsprechen.
222 K.Erdmann, Die sasanidischen Felsreliefs von Barm i Dilak. In: ZDMG 99(1945-1949[1950]) 50-57.
223 Dass es sich bei der kleineren Figur nicht um einen Gott handeln kann, erklärt sich aus der man-
gelnden Größe der Figur und den fehlenden Attributen eines Gottes.
224 W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen (1969) 217ff.
225 Der Name dieser angeblichen Königin ist m. E. durch Quellen nicht zu belegen.
226 s. hier Anm. 219.
65
Bei der Deutung der rechten Bildszene schloß sich W.Hinz der Auffassung von K.
Erdmann an. Demzufolge handelte es sich bei der rechten Bildszene um die Ver-
ehrung des heiligen Feuers durch Wahr
m II. und durch den mowbed Kerd
r.
E.de Waele
227 schlug einen anderen Deutungsversuch vor, indem er das Relief von
Tang-e Qand
l (Abb. 18) zum Vergleich heranzog. Er war der Auffassung, dass in
der linken Bildszene nicht eine Königin, sondern eine Priesterin der An
hit

dargestellt wäre, der ein Prinz eine Blume überreicht. In der Mitte der rechten
Bildszene vermutete E. de Waele eine Verehrungsgeste Wahr
ms II. und des
Würdenträgers gegenüber einer Gottheit, die nicht sichtbar dargestellt, aber durch
eine Quelle symbolisiert wäre. -
V.G.Lukonin
228 trug einen neuen Vorschlag vor: Er erkannte in der weiblichen Figur
die Königin der Königinnen, die sogenannte Š
buhrduxtag, und in der männlichen
Figur den haz
rbed Ardaš
r der P
ikl
-Inschrift [NPi II a 7]. In der rechten Bildszene
glaubte der russische Gelehrte Wahr
m II. und den mowbed Kerd
r zu erkennen. -
Eine weitere Interpretationsvariante trug A.Sh.Shahbazi
229 vor: Nach seiner Meinung
bildeten die beiden Reliefs von Barm-e Dilak eine Einheit. Das linke Relief stelle
Wahr
m II. nicht als Großkönig, sondern als Kronprinzen dar, der sich anschickte,
seiner Cousine “Š
buhrduxtak" als Symbol der Eheschließung eine Blume zu
überreichen Auf dem rechten Relief solle Wahr
m II. mit einem Würdenträger,
vermutlich mit seinem Schwiegervater Š
buhr, König von M

n [ŠKZ I 3],
abgebildet sein. -
Das von A.A.Sarfaraz
230 im Jahre 1970 entdeckte Felsrelief von Tang-e Qandl
(Abb. 18) zeigt große Ähnlichkeiten mit den Reliefs von Barm-e Dilak. Es befindet
sich in der Nähe des Dorfes Tang-e Qand
l an einem Pfad, der von der Straße
Š
r
z-Ahw
z wegführt. Angebracht ist das Relief an einem freistehenden großen
Felsblock und mißt 2,18 m in der Höhe und 2,68 m in der Breite.
Die Bildszene besteht aus drei Personen, einer weiblichen Figur, die sich nach
rechts wendet und zwei männlichen Personen, die ihr zugewandt sind. Die Frau ist
in ein langes Gewand gehüllt, über dem sie einen dreiviertel langen Mantel mit
langen Ärmeln trägt. Ihre erhobene rechte Hand hält eine Blume
231, während die
Linke im Ärmel verborgen ist. Es ist der Moment festgehalten, in dem sie der vor ihr
stehenden männlichen Figur wohl eine Lotusblüte überreicht. Auffallend ist ihre
Frisur: Während das Haupthaar durch ein Diadem mit herabfallenden Bändern
hochgebunden ist und in Locken endigt, legen sich weitere Haarflechten an den
Hinterkopf an. Zu ihrem Schmuck gehören Ohrringe und eine Halskette mit breiten
Steinen.

Die mittlere männliche Figur ist größer als die beiden anderen Personen dargestellt
und beherrscht von daher die Szene. Obgleich diese Person keine Krone, sondern


227 E. de Waele, Sur le bas-relief sassanide de Tang-e Qandil et le "bas-relief au couple“ de Barm-e
Delak. In: Revue des Archéologues et historiens d"Art de Louvain 11(1978) 9-32.
228 V. G. Lukonin, Iran v III veke (1979) 28-34 [russ.]; 110-113 [engl. Rés.].
229 A. Sh. Shahbazi, Studies in Sasanian Prosopography. III. Barm-i Dilak: Symbolism of Offering
Flowers (1998) 58-66; hier 61; 63.
230 A. A. Sarfaraz, Kašf jak z muhamtarn nuqš bar aštah lab tauah daurah ssn [The
Discovery of a Rock Relief, one of the most Important and Significant of the Sasanian Period]. In:
Barrasihâ-ye Târikhi. Historical Studies of Iran, Teheran (1350/1971) 67-88. - id., Discovery of a Sa-
sanian Bas-Relief. In: Barrasihâ-ye Târikhi. Historical Studies of Iran, Teheran (1352/1973,2) 5-16.
231 Zu Tang-i Qandil s. H. von Gall, New Perspectives on Sasanian Rock Reliefs. In: Current
Research in Sasanian Archaeology, Art and History. Proceedings of a Conference held at Durham
Univ., November 3
rd and 4th, 2001. Ed. by D.Kennet and P.Luft. Oxford (2008) 149-161; hier 151.
66
eine hohe, nach vorn gewölbte kol
h trägt, entspricht sie in der Haltung der eines
Königs. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die breiten Haarpartien rechts und
links des Kopfes. Desungeachtet kann diese Person wegen der Kopfbedeckung
nicht als König gedeutet werden, aber als ein Mitglied der königlichen Familie gelten.
Sie trägt die bekannte persische Tracht, die aus tunika-förmigem Hemd, einem
darüber gelegten langärmeligen Mantel mit langer, weiter Hose besteht. Während
die Ohrringe verwittert sein müssen, ist als Schmuck nur eine Halskette mit runden
dicken Steinen zu sehen. Seine erhobene rechte Hand ist bereit, die Blume zu
empfangen, während die Linke den Knauf des langen Schwertes umfaßt. Hinter
dieser dominierenden Figur steht eine etwas kleiner gestaltete männliche Figur in
derselben persischen Tracht. Als Kennzeichen seines Standes trägt er eine hohe
kol
h, die wohl mit einem Diadem umwunden war und dessen Reste noch erhalten
sind. In der erhobenen rechten Hand hält er einen Ring ohne Bänder, während seine
Linke den Schwertknauf umfaßt. Es ist nicht zu klären, ob diese Person der
Königsfamilie angehört oder als Vizekönig ein šahr regiert.
Abb. 18. Relief von Tang-e Qand
l (zur Zeit Wahrms II.?)232
Ohne Hilfe einer Inschrift bleibt auch dieses Relief ein rätselhaftes Bildwerk. Die
unterschiedlichen Interpretationen von sieben Forschern zeigen die problematische
Deutung der drei abgebildeten Figuren. A.A.Sarfaraz
233, der Entdecker dieses
Reliefs, glaubte in der Szene die Heirat Š
buhrs I. mit seiner Tochter dur-An
h
d
im Beisein des mowbed Kerd
r zu sehen. - R.Ghirshman234 dagegen datierte das
Relief in die Zeit Wahr
ms II. Nach der Meinung des französischen Forschers
überreicht Wahr
m II. eine Blume, Symbol der Fruchtbarkeit, an die Königin im


232 G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Part 3. Bishapur I, The Investiture/Triumph
of Shapur I? Bishapur II, Triumph of Shapur I and Sarab-i Bahram, Bahram II enthroned. The Rock
Relief at Tang-i Qandil. - Inscription by D. N. MacKenzie. Berlin (1983) Fig. 4. (Iranische Denkmäler,
Lfg. 11 enthaltend Reihe II: Iranische Felsreliefs G.)
233 s. Anm. 230.
234 Un nouveau bas-relief sassanide. In: Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren 2(1972) 75-79.
67
Beisein Kerd
rs. - Dagegen nahm L.Vanden Berghe235 an, dass Wahr
m II. eine
Blume aus der Hand seiner Frau empfängt. Die zweite männliche Person soll den
Thronfolger, den späteren Wahr
m III., darstellen. - W.Hinz236 glaubte, dass das
Relief zur Zeit Hormezds I. [ŠKZ I 2] entstanden sei und sah in den drei Personen
Hormezd I. zusammen mit seiner Schwester und Mutter
dur-An
h
d [ŠKZ I 1] im
Beisein seines ältesten Sohnes Hormezdag [ŠKZ I 21]. - R.N.Frye
237 hielt eine ganz
andere Deutung für angemessen: Er interpretierte die Szene als Übergabe eines
Ringes, der als Symbol eines Sieges, eines Erfolges bei der Jagd oder bei einer
anderen Gelegenheit zu deuten sei. Bei den dargestellten Personen soll es sich um
Wahr
m II., seine Frau und einen Würdenträger handeln. - E.de Waele238 dagegen
glaubte die weibliche Figur nicht als Königin, sondern als eine An
hit
-Priesterin
interpretieren zu können, die im Beisein eines Würdenträgers dem Kronprinzen eine
Blume offeriert. - Nach V.G.Lukonins
239 Auffassung sollte die Königin “Š
buhrdux-
tag" dem haz
rbed Ardaš
r [NPi II A 7] eine Blume als Zeichen der Investitur im
Beisein eines Würdenträgers überreichen. - G.Herrmann
240, die eine grundlegende
Untersuchung dieses Reliefs vorlegte, datierte dieses Relief in die Zeit Wahr
ms II.
Mit Recht ist sie der Überzeugung, dass dieses Relief nicht zu den offiziellen
s
s
nidischen Königsreliefs gehört, sondern als Privatrelief angesehen werden
sollte. Dabei schloß die Forscherin nicht aus, dass die Bildszene entweder von
Wahr
m II. als Privatperson, von einem nicht regierenden Mitglied der königlichen
Familie oder von einem hohen Würdenträger des Reiches in Auftrag gegeben
worden sei. Sowohl die Größe der mittleren Figur dieses Reliefs, die beiderseitig
sichtbaren breiten Haarpartien mit Resten eines Diadems, als auch die aus großen
Steinen bestehende Halskette, sprechen für den hohen Rang dieses Würdenträgers
oder eines Mitglieds der königlichen Familie. Der protokollarische Status der
weiblichen Figur sei nach der Meinung G.Herrmanns wegen ihrer ungewöhnlichen
Frisur nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die Forscherin ließ es offen, ob es sich um
ein Mitglied der königlichen Familie oder um eine Dame von hohem
protokollarischem Rang handelt. G.Herrmann vertrat die Ansicht, dass auf diesem
Relief ein Familienereignis dargestellt sein könnte, indem eine Dame aus einer
bedeutenden Familie einem hohen Würdenträger im Beisein eines weiteren
Würdenträgers, aber von niedrigerem Rang, eine Blume überreicht.
235 De iconografische betekenis van het rotsreliëf van Sarb-i Qandl (Irn) [1973] 3-34; hier 25. - Rés.
35-46: La signification iconographique du bas-relief rupestre sassanide de Sar
b-i Qandl (Irn).
236 W.Hinz, Das sasanidische Felsrelief von Tang-e Qandl. In: AMI N.F. 6(1973) 201-212. - s. dazu
die Rez. von L.Trümpelmann in: ZA 66(1976) 149-150.
237 R.N.Frye, The Sasanian Bas-Relief at Tang-i Qandil. In: Iran 12(1974) 188-190. - id., The Tang-i
Qandil and Barm-i Dilak Reliefs. In: Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University 1-4(1976) 35-44.
238 s. Anm. 227.
239 V.G.Lukonin, Iran v III veke (1979) 113 [engl. Rés.].
240 G.Herrmann, ibid. (1983) s. hier Anm. 232.
68
Das Silbergefäß von Sargveši241 (Abb. 19-21) in Form einer Kylix242 befindet sich
im Museum of the Society for the History of Ethnography of Georgia in Tiflis und
gehört wegen seines guten Erhaltungszustandes und seiner klaren Darstellungs-
weise zu den kostbarsten und ältesten erhaltenen Silbergefäßen der S
s
nidenära.
Gleichzeitig ist es unentbehrlich für die Ikonographie der Königin der Königinnen, der
Frau Wahr
ms II. Charakteristikum der Kylix sind vier Medaillons, deren Zwischen-
räume mit einem Pflanzenmotiv verziert sind. Von besonderer Bedeutung aber ist
die Anordnung von jeweils zwei Medaillons, die einander zugeordnet sind.
Zwei von ihnen stellen Wahr
m II. mit seiner speziellen Krone dar. Der Großkönig
wendet sich mit dem bekannten Grußgestus den beiden Personen zu, die ihm auf
den anderen beiden Reliefs gegenüber angeordnet sind.
Das dritte Medaillon zeigt die Büste eines jungen bartlosen Mannes mit einer
Tierkopfhaube, einer kul
f, die in einem Pferdekopf endet. In der rechten Hand hält
er einen Ring, hier aber ohne den bekannten Schmuck mit Bändern. Die Inter-
pretation dieser Person konnte bis heute noch nicht einwandfrei gedeutet werden.
Auf dem vierten Medaillon ist die Königin der Königinnen abgebildet. Sie hält in der
rechten erhobenen Hand eine Blüte, die sie wohl Wahr
m II. überreichen will. Die
einzelnen Elemente ihrer Kronenhaube sind uns entweder von Abbildungen auf den
Münzen oder von dem Felsbild von Naqš-i Rustam II bekannt. Deutlich sichtbar an
dem Silbergefäß von Sargveši ist das um die Kronenhaube gebundene Diadem,
ferner das darüber gelegte Wellenband, ebenso wie der Wangen- und Nacken-
schutz.
Bevor auf die Interpretation des dritten Medaillons eingegangen werden kann, ist zu
fragen, aus welchem Anlass diese Silberschale geschaffen wurde und wer sie in
Auftrag gegeben haben könnte. P.O. Harper
243 vertritt die Ansicht, dass der Charak-
ter der Darstellung von Wahr
m II. und seiner Frau, vermutlich zusammen mit ihrem
Sohn, dynastischer Propaganda entsprächen. Von daher läge es nahe, dass die
Silberschale im Auftrage Wahr
ms II. entstanden sei. Im dritten Medaillion ist nicht
der Gott Wahr
m dargestellt, wie ich früher angenommen habe, sondern wohl eher
der Thronfolger oder einer seiner Brüder als Vizekönig
244. Da die Kul
f mit Pferdkopf
nicht eindeutig dem Thronfolger vorbehalten ist
245, ziehe ich es vor, die junge Person
eher als Vizekönig anzusehen. Der unbebänderte Reif in seiner Rechten, den
J.K.Choksy als “the diadem of victory"
246 ansieht, könnte für sein erfolgreiches
Wirken in einer neu hinzugewonnen s
s
nidischen Region stehen247. Würde es sich
entgegen dieser Feststellung aber doch um den Kronprinzen handeln, so könnte es
sich um den späteren Wahr
m III. handeln, der als Vizekönig zum Nachfolger des


241 Sargveši ist der Name eines Dorfes in Georgien. - P.O.Harper, Sasanian Medallion Bowls with
Human Busts (1974) 61-81; hier 63f.; 70; fig. 2. - Ebenf. abgedr. in: P.O.Harper/P.Meyers, Silver
Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery. New York (1981) 24-39; hier 25; 30f.; 165; Pl.
2.
242 Nach W.Lukonin/A.Iwanow [Die Kunst Persiens (1996) 91-95; hier 95] wurde die Kylix "vor 1917
im Dorf Sargwaschi in Georgien gefunden. Möglicherweise gehörte ‚er" [!] zu den Grabbeigaben einer
bedeutenden Persönlichkeit“. - Nach W.Lukonin/A.Iwanow, ibid. (1996) 91 hat das Silbergefäß von
Sargveši folgende Maße: Höhe 5,7 cm; Durchmesser 12,3 cm; Gewicht 676,1 g. Das Gefäß ist aus
Silber geschmiedet und vergoldet.- Eine exakte Beschreibung der Kylix gibt P.O.Harper, ibid. (1974)
63f., bzw. (1981) 25, Pl. 2.
243 P.O.Harper/P.Meyers, Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery (1981) 30;
125f.
244 V.G.Lukonin, Varachran II i Narse. In: VDI [(1964)(3)] 48-63; hier 55. - W[!].G. Lukonin, Persien II
(1967) 202; Abb. 207. - P.O.Harper, ibid. (1974) 63f. - P.O.Harper/P.Meyers, ibid. (1981) 25.
245 R.Gyselen, Vahrm III (293) and the Rock Relief of Naqsh-i Rustam II (2009) 32.
246 J.K.Choksy, ibid. (1989) 127ff.
247 P.O.Harper/P.Meyers, ibid. (1981) 126.
69
besiegten Rebellen Ormies ernannt wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
Silberschale von Sargveši als Geschenk vom König in Auftrag gegeben wurde.


Abb. 19. Silbergefäß von Sargveši
Kunstmuseum Georgiens, Tbilissi, Inv.- Nr. R 134
248248 Aus: W.Lukonin/A.G.Iwanow, Die Kunst Persiens (1996) 91; 93.
70


Abb. 20. Silbergefäß von Sargveši: Ansicht von unten
a) b)

c) d)
71

Abb. 21. Silbergefäß von Sargveši
a) und c): Wahrm II.
b) und d): die Königin der Königinnen, Kronprinz oder ein Vizekönig?L: Bibliographie
Quellen:

Epigraphische Quellen:

KSM, KNRm: D.N.MacKenzie, Kerdir"s Inscription (Synoptic Text in Transliteration, Transcription,
Translation and Commentary). In: G.Herrmann, The Sasanian Rock Reliefs at Naqsh-i Rustam.
Description and Commentary. Berlin (1989) 35-72; hier: 41-44; 54-55; 58. (Iranische Denkmäler, Lfg.
13, Reihe II: Iranische Felsreliefs.I.)
KSM, KNRm, KKZ und KNRb: Ph.Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kird
r. Textes et
concordances. Paris 1991. (Studia Iranica. Cahier. 9.)(Collection des Sources pour l"Histoire de l"Asie
Centrale Pré-islamique, série II, Vol.1.)
Numismatische Quellen:

F.D.J.Paruck, S
snian Coins. Bombay 1924. - Repr. New Delhi 1976. - R.Göbl, Sasanidische
Münzstudien. II: Römische und sasanidische Büstengruppen. In: Mitteilungen der Österreichischen
Numismatischen Gesellschaft VII(XXIII a.F.) (1952) 133-35. - id., Sasanidische Numismatik.
Braunschweig 1968.(Handbücher der mittelasiatischen Numismatik.I.) - P.Calmeyer/H.Gaube,
" Eine edlere Frau als sie habe ich nie gesehen ». In: Papers in honour of Professor M.Boyce. Ed. by
J.Duchesne-Guillemin. Vol. 1. Leiden, Téhéran (1985) 43-60.(Acta Iranica.24.)(Hommages et Opera
Minora.10.) - D.Sellwood/Ph.Whitting/R.Williams, An Introduction to Sasanian Coins. London 1985.
- M.Alram, Nomina Propria Iranica in Nummis. Materialgrundlagen zu den iranischen Personen-
namen auf antiken Münzen. Textband.Tafelband. Wien 1986. (Iranisches Personennamenbuch.IV.) -
J.K.Choksy, A S
snian Monarch, his Queen, Crown Prince, and Deities: the Coinage of Wahrm II.
In: American Journal of Numismatics, 2nd series, 1(1989) 117-135; Pl. 10. - H.M.Malek, A Survey of
Research on Sasanian Numismatics (Review Article). In: Numismatic Chronicle 153(1993) 227-269. -
M.Alram/R.Gyselen, Ardashir I. - Shapur I. Mit Beiträgen von P.O.Skjaervø, R.Linke, M.Schreiner, J.-
N.Barrandon. Wien 2003.(Sylloge Nummorum Sasanidarum Paris - Berlin - Wien. I.)(Denkschriften
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl.317.)(Veröffentlichungen der Nu-
mismatischen Kommission.41.)
Archäologische Quellen:

a) Felsreliefs
72
P.O.Harper, History of Art in Iran. V. Sasanian. In: EncIr II,6(1986) 585-594.

Das Felsrelief von G
ym: Wahrm II.
E.Kettenhofen, Das S
snidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
E.Herzfeld, Reisebericht. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 80 = N.F.
5(1926) 225-284. - R.N.Frye, Report on a Trip to Iran. In: Oriens 2(1949) 209. - L.Vanden Berghe,
Het Rotsrelief te Guyum in het licht van de hofkunst van de sassanidische Koning Bahram II. In:
Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, deel 17(1957-58[1959]) 1-22; fig. 1;
franz. Rés. 23-25. - id., L"Archéologie de l"Ir
n ancien. Leiden 1959. (Documenta et Monumenta
Orientis Antiqui.6.) - 2e éd. Leiden 1966. - G.Gropp/S.Nadjmabadi, Bericht über eine Reise in
West- und Südiran. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 3(1970) 173-230. - L.Vanden
Berghe, Reliefs rupestres de l"Ir
n ancien (vers 2000 av. J.C. - 7e s. après J.C.). Musées Royaux
d"Art et d"Histoire. Photographie E.Smekens. Bruxelles 1983. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The
Royal Tombs and Other Monuments. Chicago 1970.(The University of Chicago Oriental Institute
Publications.LXX.) - E.Haerinck/ B.Overlaet, The Sasanian Rock Relief of Bahram II at Guyum
(Fars, Iran). In: Iranica Antiqua 44 (2009) 531-558.

Das Felsrelief von Sar Mašhad: Wahr
ms II. Kampf mit Löwen
E.Kettenhofen, Das S
snidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
E.Herzfeld, Reisebericht. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 80 = N.F.
5(1926) 225-284. - id., La Sculpture rupestre de la Perse sassanide. In: Revue des Arts Asiatiques
5(1928) 129-142. - id., Iran in the Ancient East. London, New York 1941. - Repr. Teheran 1976; New
York 1988. - K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden. Mainz 1943. - Durchges. Neuausg.
Mainz 1969. - id., Die sasanidischen Felsreliefs von Barm i Dilak. In: Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft 99(1945-1949) 50-57. - R.N.Frye, An epigraphical Journey in Iran.
In: Archaeology 2(1948) 186-192. - L.Vanden Berghe, L"Archéologie de l"Ir
n ancien. Leiden
1959.(Documenta et Monumenta Orientis Antiqui.6.) - 2
e éd. Leiden 1966. - R.Ghirshman, Iran.
Parther und Sasaniden. München 1962. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other
Monuments. Chicago 1970. (The University of Chicago Oriental Institute Publications.LXX.) - W.Hinz,
Altiranische Funde und Forschungen. Berlin 1969. - G.Herrmann, The Sculptures of Bahr
m II. In:
Journal of the Royal Asiatic Society (1970) 165-171. - A.D.H.Bivar, Cavalry Equipment and Tactics
on the Euphrates Frontier. In: Dumbarton Oaks Papers 26(1972) 271-291. - L.Trümpelmann, Das
sasanidische Felsrelief von Sar Mašhad. Berlin 1975. (Iranische Denkmäler. Lfg. 5, Reihe II: Iranische
Felsreliefs A.) - s. dazu folgende Rezensionen: Ph.Gignoux, Studia Iranica 4(1975) 273-274. - H. von
Gall, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 67(1977) 149-152. - R.Göbl,
Orientalistische Literaturzeitung 73(1978) 379-383. - H.Humbach, Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft 129(1979) 402-403. - P.O.Harper/P.Meyers, Silver Vessels of the Sasanian
period. Vol. 1: Royal Imagery. New York (1981) 25; 30f. - M.C.Root, Journal of Near Eastern Studies
38(1979) 223-224. - D.Thompson, Bibliotheca Orientalis 38(1981) 717-719. - A.D.H.Bivar, The
Absolute Chronology of the Kushano-Sasanian Governors in Central Asia. In: Prolegomena to the
Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia. Ed. by J.Harmatta. Budapest (1979) 317-332. -
K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen
Religion. Frankfurt a.M. 1982. (Europäische Hochschulschriften. Reihe III, 166.) - P.O.Skjaervø,
Kirdir"s Vision: Translation and Analysis. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran 16(1983) 269-306. -
L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de l"Ir
n ancien (vers 2000 av. J.C. - 7e s. après J.C.). Musées
Royaux d"Art et d"Histoire. Photographie E.Smekens. Bruxelles 1983. - P.Calmeyer/H.Gaube, Eine
edlere Frau als sie habe ich nie gesehen. In: Papers in honour of Professor Mary Boyce. Ed. by
J.Duchesne-Guillemin. Leiden, Téhéran 1(1985) 43-60.(Acta Iranica.24.)(Hommages et Opera
Minora.10.) - Ph.Gignoux, La signification du bas-relief sassanide de Sar Mašhad. In: Medioiranica.
Proceedings of the International Colloquium Organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the
21
st to the 23rd of May 1990. Ed. by W.Skalmowski and A.van Tongerloo. Leuven (1993) 71-78.
(Orientalia Lovaniensia Analecta.48.) - P.O.Skjaervø, Counter-Manichean Elements in Kerd
r"s
Inscriptions. Irano-Manichaica II. In: Atti del Terzo Congresso Internazionale di Studi “Manicheismo e
Oriente Cristiano Antico". Arcavacata di Rende - Amantea, 31 agosto-5 settembre 1993. A cura di
L.Cirillo/A. van Tongerloo. Lovanii, Napoli (1997) 313-342. (Manichaean Studies.III.) - M.Abkai-
Khavari, Das Bild des Königs in der Sasanidenzeit. Schriftliche Überlieferungen im Vergleich mit
Antiquaria. Hildesheim, Zürich, New York 2000.(Texte und Studien zur Orientalistik.13.)

Das Felsrelief von B
šbuhr (IV): Wahrm II. empfängt eine Delegation
E.Kettenhofen, Das S
snidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
73
J.Morier, A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the Years 1808
and 1809. London 1812. - E.Flandin/P.Coste, Voyage en Perse pendant ... les années 1840 et
1841: Perse ancienne: T. I. Paris 1851. - G.Rawlinson, The Seven Great Monarchies of the Ancient
Eastern World... Vol. 3. New York 1875. - G.N.Curzon, Persia and the Persian Question. Vol. 1-2.
London 1892. - F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von
Denkmälern aus alt- und mittelpersischer Zeit. Berlin 1910. - E.Herzfeld, La sculpture rupestre de la
Perse sassanide. In: Revue des Arts Asiatiques 5(1928) 129-142. - id., Archaeological History of
Iran. London 1935.(The Schweich Lectures of the British Academy.1934.) - F.Sarre, Sasanian Stone
Sculpture. In: A Survey of Persian Art. Ed. by A.U.Pope. Vol. 1: Pre-Achaemenid, Parthian and
Sasanian Periods. Oxford, London, New York 1938. - E.Herzfeld, Iran in the ancient East. London,
New York 1941. - Repr. Teheran 1976; New York 1988. - K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit der
Sasaniden. Mainz 1943. - Durchges. Neuausg. Mainz 1969. - id., Sasanidische Felsreliefs -
römische Historienreliefs. In: Antike und Abendland 3(1948) 75-87. - L.Vanden Berghe, L"Archéolo-
gie de l"Ir
n ancien. Leiden 1959. (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui.6.) - 2e édition, Leiden
1966. - G.Herrmann, The Sculptures of Bahr
m II. In: Journal of the Royal Asiatic Society (1970)
165-171. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other Monuments. Chicago 1970.(The
University of Chicago Oriental Institute Publications.LXX.) - R.Ghirshman, Bîchâpour. Vol. I. Paris
1971.(Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, série archéologique. T. VI: Fouilles
de Châpour.) - V.G.Lukonin, Iran v III veke [Iran in the Third Century. The Reconstruction of the
Events]. In: V.G.Lukonin, Iran v III veke. Moscou (1979) 59-73 [russ.]; 125-33, hier 125-26 [engl.
Rés.]. - G.Herrmann/R.Howell, The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur. Part 2: Bishapur IV: Bahram
II Receiving a Delegation; Bishapur V: The Investiture of Bahram I; Bishapur VI: The enthroned King.
Drawings by R.Howell. Berlin 1981. (Iranische Denkmäler, Lfg. 10, enhaltend Reihe II: Iranische
Felsreliefs F.) - s. dazu die folgenden Rezensionen: P.Amiet, Revue d"Assyriologie et d"Archéologie
78(1984) 190-191. - D.Thompson, Bibliotheca Orientalis 42(1985) 401-404. - L.Trümpelmann,
Orientalistische Literaturzeitung 82(1987) 70-73. - L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de l"Ir
n
ancien (vers 2000 av. J.C. - 7
e s. après J.C.). Musées Royaux d"Art et d"Histoire. Photographie
E.Smekens. Bruxelles 1983. - B.Overlaet, A Himyarite Diplomatic Mission to the Sasanian Court of
Bahram II depicted at Bishapur. In: Arabian Archaeology and Egpigraphy 20(2009) 218-221.

Das Felsrelief von Sarab-i Bahr
m: Der inthronisierte König Wahrm II. im Beisein von vier
Würdenträgern
E.Kettenhofen, Das S
snidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.) - E. Kaempfer, Amoenitatum exoticarum ... Fasciculi V. Lemgoviae
1712. - C.A.de Bode, Travels in Luristan and Arabistan. Vol. 1. London 1845. - E.Flandin/P.Coste,
Voyage en Perse ...pendant les années 1840 et 1841: Perse ancienne. T. I. Paris 1851. - F.Stolze/
F.C.Andreas/Th.Nöldeke, Persepolis II: Die achaemenidischen und sasanidischen Denkmäler und
Inschriften. Band 1-2. Berlin 1882. - E.Herzfeld, La sculpture rupestre de la Perse sassanide. In:
Revue des Arts Asiatiques 5(1928) 129-142. - F.Sarre, Sasanian Stone Sculpture. In: A Survey of
Persian Art. Ed. by A.U.Pope. Vol. 1: Pre-Achaemenid, Parthian and Sasanian Periods. Oxford,
London, New York 1938. - E.Herzfeld, Iran in the Ancient East. London, New York 1941. - Repr.
Teheran 1976; New York 1988. - K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden. Mainz 1943. -
Durchges. Neuausg. Mainz 1969. - L.Vanden Berghe, L"Archéologie de l"Ir
n ancien. Leiden
1959.(Documenta et Monumenta Orientis Antiqui.6.) - 2e édition, Leiden 1966. - W.Hinz, Altiranische
Funde und Forschungen. Berlin 1969. - G.Herrmann, The Sculptures of Bahr
m II. In: Journal of the
Royal Asiatic Society (1970) 165-171. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other
Monuments. Chicago 1970.(The University of Chicago Oriental Institute Publications.LXX.) -
P.O.Harper, Thrones and Enthronement Scenes in Sasanian Art. In: Iran 17(1979) 49-64. - Ebenf.
abgedr. in: P.O.Harper/P.Meyers, Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery. New
York (1981) 99-123. - G.Herrmann/D.N.MacKenzie/R.Howell, The Sasanian Rock Reliefs at
Bishapur: Part 3: Bishapur I: The Investiture/Triumph of Shapur I?. - Bishapur II: Triumph of Shapur I
and Sarab-i Bahram: Bahram II enthroned. The Rock Relief at Tang-i Qandil. Berlin (1983) 27-31;
Abb. 3; Taf. 25-32.(Iranische Denkmäler, Lfg. 11 enthaltend Reihe II: Iranische Felsreliefs G.) - s.
dazu die Rez. H. von Gall, Gnomon 56(1984) 757-765. - R.Boucharlat, Zeitschrift für Assyriologie
und Vorderasiatische Archäologie 75(1985) 157-160. - D.Thompson, Bibliotheca Orientalis 42(1985)
401-404. - P.Amiet, Revue d"Assyriologie et d"Archéologie 81(1987) 178-179. - W.Eilers, Mundus
23(1987) 103-105. - L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de l"Ir
n ancien (vers 2000 av. J.-C. - 7e s.
après J.C.). Musées Royaux d"Art et d"Histoire. Photographie E.Smekens. Bruxelles 1983. -Felsrelief von Sar
b-e Qandil (= Tang-e Qandil): die Zuordnung zu Wahrm II. bleibt unsicher
74
E.Kettenhofen, Das Ssnidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
A.A.Sarfaraz, B
chpour. In: Bastn Chenssi va Honar-e Irn 6(1971) 56. - id., The Discovery of a
Rock Relief, one of the most Important and Significant of the Sasanian Period. In: Barrasihâyi Târikhi.
Teheran (1350/1971) 67-88. - id., Discovery of a Sasanian Bas-Relief. In: Barrasihâ-ye Târikhi 2,
march 1973[1352], 5-16. - R.Ghirshman, Un nouveau bas-relief sassanide. In: Ex orbe religionum.
Studia Geo Widengren. Hrsg. von J.Bergman, K.Drynjeff, H.Ringgren. Vol. 2. Leiden (1972) 75-
79.(Studies in the History of Religions. Supplements to Numen.22.) - L.Vanden Berghe, De
iconografische betekenis van het Sassanidisch rotsreliëf van Sar
b-i Qandl (Irn). Brussels (1973) 1-
32.(Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Klasse der Letteren.35,1.) [mit franz. Rés. S. 35-46]. - W.Hinz, Das sasanidische
Felsrelief von Tang-e Qand
l. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 6(1973) 201-212. - s.
dazu die Rez. von L.Trümpelmann, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie
66(1976) 149-150. - R.N.Frye, The Sasanian Bas-relief at Tang-i Qandil. In: Iran 12(1974) 188-190.
- id., The Tang-i Qandil and Barm-i Dilak Reliefs. In: Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University
1-4(1976) 35-44. - E. de Waele, Nouvelles miettes de sculpture rupestre sassanide à Naqš-e
Rostam. In: Syria 54(1977) 65-88. - id., Sur le bas-relief sassanide de Tang-e Qandil et le "bas-relief
au couple» de Barm-e Delak. In: Revue des Archéologues et Historiens d"Art de Louvain 11(1978) 9-
32. - V.G.Lukonin, The Rock Relief Tang-i Qandil. In: V.G.Lukonin, Iran v III veke. Moskva (1979)
28-34 [russ.]; 113 [engl.]. - L.Vanden Berghe, Lumière nouvelle sur l"interprétation des reliefs
sassanides. In: Iranica Antiqua 15(1980) 269-282. - D.Levit-Tawil, Re-dating the Sasanian Reliefs at
Tang-e Qandil and Barm-e Dilak: Composition and Style as Dating Criteria. In: Iranica Antiqua
28(1993) 141-168. - H. von Gall, New Perspectives on Sasanian Rock Reliefs. In: Current Research
in Sasanian Archaeology, Art and History. Proceedings of a Conference held at Durham University,
November 3
rd and 4th, 2001. Ed. by D.Kennet and P.Luft. Oxford (2008) 149-161.(BAR International
Series. 1810.)


Felsrelief von Barm-e Dilak I und II

E.Kettenhofen, Das S
snidenreich. Wiesbaden 1993. (Tübinger Atlas für den Vorderen Orient,
Karte B VI 3; hier Nebenkarte 3.)
J.-B.Tavernier, Les six voyages en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l"espace de quarante
ans. T. 1-2. Paris 1677-1682; hier 2(1679) 736f. - E. Kaempfer, Amoenitatum exoticarum ... Fasciculi
V. Lemgoviae (1712) 361f. - R.K.Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia. Vol.
1-2. London 1821. - E.Flandin/P.Coste, Voyage en Perse ... pendant les années 1840 et 1841:
Perse ancienne. T. 1. Paris 1851. - F.Stolze/F.C.Andreas/Th.Nöldeke, Persepolis II. Die achaeme-
nidischen und sasanidischen Denkmäler und Inschriften. Zum ersten Male photographisch
aufgenomen von F.Stolze... Mit Besprechung der Inschriften von Th.Nöldeke. Bd 1-2. Berlin 1882. -
F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von Denkmälern aus alt-
und mittelpersischer Zeit. Berlin 1910. - K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden. Mainz
1943. - Durchges. Neuausg. Mainz 1969. - id., Die sasanidischen Felsreliefs von Barm i Dilak. In:
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 99(1945-1949) 50-57. - L.Vanden Berghe,
Het Rotsrelief te Guyum in het licht van de hofkunst van de sassanidische Koning Bahram II. In:
Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, deel 17(1957-58[1959]) 1-22;
franz. Rés. 23-25. - id., L"Archéologie de l"Ir
n ancien. Leiden 1959.(Documenta et Monumenta
Orientis Antiqui.6.) - Repr. Leiden 1966. - G.Gropp, Die Funktion des Feuertempels der Zoroastrier.
In: Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 2(1969) 147-175. - G.Gropp/S.Nadjmabadi, Bericht
über eine Reise in West- und Südiran. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 3(1970) 173-
230. - W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen. Berlin 1969. - id., Kard
rs Felsbildnisse. In:
W.Hinz, ibid. (1969) 189-228. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other
Monuments. Chicago 1970.(The University of Chicago Oriental Institute Publications. LXX.) -
R.Ghirshman, Un nouveau bas-relief sassanide. In: Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren.
Hrsg. von J.Bergman, K.Drynjeff, H.Ringgren. Vol. 2. Leiden (1972) 75-79. (Studies in the History of
Religions. Supplements to Numen.22.) - W.Hinz, Das sasanidische Felsrelief von Tang-e Qand
l. In:
Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 6(1973) 201-212. - s. dazu die Rez. von L.Trümpelmann,
Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 66(1976) 149-50. - L.Vanden Berghe,
De iconografische betekenis van het Sassanidisch rotsreliëf van Sar
b-i Qandl (Irn). Brussels
(1973) 1-32.(Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, Klasse der Letteren XXXV,1.) [mit franz. Rés. S. 35-46.] - R.N.Frye, The
Sasanian Bas-relief at Tang-e Qandil. In: Iran 12(1974) 188-190. - id., The Tang-i Qandil and Barm-i
Dilak Reliefs. In: Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University 1-4(1976) 35-44. - E. de Waele,
Nouvelles miettes de sculpture rupestre sassanide à Naqš-e Rostam. In: Syria 54(1977) 65-88. - id.,
Sur le bas-relief sassanide de Tang-i Qandil et le “bas-relief au couple" de Barm-e Delak. In: Revue
des Archéologues et Historiens d"Art de Louvain 11(1978) 9-32. - V.G.Lukonin, The Complex Barm-i
75
Dilak (BD). In: V.G.Lukonin, Iran v III veke. Novye materialy i opyt istorieskoj reconstrukcii. Moskva
(1979) 28-34 [russ.]; 110-113 [engl. Rés.]. - R.N.Frye, The History of ancient Iran. München
1984.(Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. III, Teil 7.) - L.Vanden Berghe, Reliefs rupestres de
l"Ir
n ancien (vers 2000 av. J.C. - 7e s. après J.C.). Musées Royaux d"Art et d"Histoire. Photographie
E.Smekens. Bruxelles 1983. - D.Levit-Tawil, Re-dating the Sasanian Reliefs at Tang-e Qandil and
Barm-e Dilak: Composition and Style as Dating Criteria. In: Iranica Antiqua 28(1993) 141-168. -
A.Sh.Shahbazi, Studies in Sasanian Prosopography. III. Barm-i Dilak: Symbolism of Offering
Flowers. In: Art and Archaeology of Ancient Persia. New Light on the Parthian and Sasanian Empires.
Ed. by V.Sarkosh Curtis/R.Hillenbrand/ J.M.Rogers. London, New York (1998) 58-66.Barm-e Dilak: Inschrift

W.Ouseley Sir, Travels in Various Countries of the East, more Particularly Persia. Vol. 1-3. London
1819-1823. - W.Hinz erwähnt G.Gropps ersten Übersetzungsversuch der stark zerstörten Inschrift:
Kard
r auf dem Relief in Barm-e Delak? In: W.Hinz, Altiranische Funde und Forschungen. Berlin
(1969) 217f. - Diesen ersten Deutungsversuch widerruft G.Gropp in: G.Gropp/S.Nadjmabadi,
Bericht über eine Reise in West- und Südiran. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran N.F. 3(1970)
173-230. - s. V.G.Lukonins Lesung der Inschrift in: Iran v III veke. Moskva (1979) 27. [russ.]. - s.
auch S.Shakeds Lesung dieser Inschrift in: D.Levit-Tawil, Re-dating the Sasanian Reliefs at Tang-e
Qandil and Barm-e Dilak: Composition and Style as Dating Criteria. In: Iranica Antiqua 28(1993) 141-
168. - L.Vanden Berghe, Barm-e Delak. In: Encyclopaedia Iranica III,8(1988) 805-807.Felsrelief von Naqš-i Rustam II: Wahr
m II. umgeben von Mitgliedern der königlichen Familie
und von Würdenträgern
R.K.Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia. Vol. 1-2. London 1821. -
E.Flandin/P.Coste, Voyage en Perse ... pendant les années 1840 et 1841: Perse ancienne. T.1.
Paris 1851. - F.Sarre/E.Herzfeld, Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von Denk-
mälern aus alt- und mittelpersischer Zeit. Berlin 1910. - E.Herzfeld, La sculpture rupestre de la Perse
sassanide. In: Revue des Arts Asiatiques 5(1928) 129-142. - K.Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeit
der Sasaniden. Mainz 1943. - Durchges. Neuausg. Mainz 1969. - W.Hinz, Altiranische Funde und
Forschungen. Berlin 1969. - G.Herrmann, The Sculptures of Bahr
m II. In: Journal of the Royal
Asiatic Society (1970) 165-171. - E.F.Schmidt, Persepolis III. The Royal Tombs and Other
Monuments. Chicago 1970.(The University of Chicago Oriental Institute Publications.LXX.) -
K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen
Religion. Frankfurt a. M. 1982.(Europäische Hochschulschriften. Reihe III, 166.) - L.Vanden Berghe,
Reliefs rupestres de l"Ir
n ancien (vers 2000 av. J.C. - 7e s. après J.C. Musées Royaux d"Art et
d"Histoire. Photographie E.Smekens. Bruxelles 1983. - L.Trümpelmann, Zwischen Persepolis und
Firuzabad: Gräber, Paläste und Felsreliefs im alten Persien. Hrsg. von M.Abkai-Khavari und
D.Berndt. Mainz
21992. (Zaberns Bildbände zur Archäologie.1.) - M.Abkai-Khavari, Das Bild des
Königs in der Sasanidenzeit. Schriftliche Überlieferungen im Vergleich mit Antiquaria. Hildesheim,
Zürich, New York 2000.(Texte und Studien zur Orientalistik.13.).b) Silberschale
Sargveši - Schale (Georgien): Wahr
m II., seine Frau und ein Vizekönig ?
J.J.Smirnov, Argenterie orientale. St. Petersbourg 1909.[russ.]. - G.Chubinashvili [Tschu-
binaschwili], Der Fund von Sargweschi. In: Izvestija kavkazskogo istori
eskogo-archeologieskogo
Instituta [Bulletin de l"Institut d"histoire et d"archéologie à Tiflis] II,3(1925) 83-86. - K.Erdmann, Die
sasanidischen Jagdschalen. Untersuchungen zur Entwicklung der iranischen Edelmetallkunst unter
den Sasaniden. In: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 57(1936) 193-232.- V.G.Lukonin,
Persien II. Dt. Bearbeitung: W.Hinz. München, Genf, Paris 1967. - id., Kul"tura Sasanidskogo Irana.
Iran v III-V vv.: O
erki po istorii kul"tury [The Culture of Sasanian Iran: Iran in the 3th - 5th centuries:
Essays on Cultural History]. Moskva 1969. - K.Machabeli, Pozdneanti
naja torevtika Gruzii. In:
Akademija Nauk Gruzinskoj SSR. Tbilisi (1976) 116-121. - P.O.Harper, Sasanian Medallion Bowls
with Human Busts. In: Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History. Studies in
honor of G.C.Miles. Ed. by D.K.Kouymjian. Beirut (1974) 61-81. - Ebenf. abgedr. in: P.O.Harper/
P.Meyers, Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery. New York (1981) 24-39.

Literarische Quellen:

a) griechische Quellen:
76
Agathias: Agathiae Myrinaei Historiarum Libri Quinque. Recens. R.Keydell. Berlin 1967.(Corpus
Fontium Historiae Byzantinae.II.) - A.Cameron, Agathias on the Sassanians. Dumbarton Oaks (1969-
70) 69-183.(Dumbarton Oaks Papers, Numbers 23-24).


Malalas: Ioannis Malalae Chronographia. Recens. I.Thurn. Berolini 2000. (Corpus Fontium Histo-
riae Byzantinae.35, Ser. Berolinensis.)

Übers.: The Chronicle of John Malalas. A Translation by E.Jeffreys, M.Jeffreys, R.Scott. Melbourne
1986.


Synkellos: Georgii Syncelli Ecloga Chronographica. Ed. A.A.Mosshammer. Leipzig 1984.
Übers.: The Chronography of George Synkellos. A Byzantine Chronicle of Universal History from
the Creation. Transl. with Introduction and Notes by W.Adler and P.Tuffin. Oxford 2002.

Theophanes: Theophanis Chronographia. Recens. C. de Boor. Vol. I. Leipzig 1883. - Repr. Hil-
desheim, New York 1980.
Übers.: The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History A. D. 284-
813. Transl. with Introduction and Commentary by C.Mango and R.Scott with the assistance of
G.Greatrex. Oxford 1997.


Zonaras: Ioannis Zonarae Annales ex recensione M.Pinderi. T. II. Bonnae 1844.
Übers.: The History of Zonaras. From Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great.
Translation of Th.M.Banchich and E.N.Lane. Introduction and Commentary by Th.M.Banchich.
London, New York 2009.


Kedrenos: Georgius Cedrenus, Historiarum Compendium. Ab I.Bekkero supletus et emendatus.
T. 1, Bonn 1838.(Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.23.)

Anonymus post Dionem: <7=7>?$>6<?*6<@A=7< In: Fragmenta Historicorum Graeco-
rum, edidit C.Müller. IV. Paris (1868) 198 (Fragment 12):b) lateinische Quellen:
Ammianus Marcellinus: Römische Geschichte. Lateinisch und Deutsch. Mit einem Kommentar
versehen von W.Seyfarth. Teil 1, Buch 14-17. Darmstadt (
31975) XVII 5,1.Ammianus Marcellinus: Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui supersunt. Edidit
W.Seyfarth, Adivvantibus L.Jacob-Karau und I.Ulmann. Vol. 1: Libri XIV-XXV. Leipzig (1978) 342:
XXIV 5,3.
Übers.: Das römische Weltreich vor dem Untergang. Sämtliche erhaltenen Bücher übers. von
O.Veh, eingel. und erläutert von G.Wirth. München, Zürich 1974.

Aurelius Victor, Die römischen Kaiser. Liber de Caesaribus. Lateinisch-deutsch. Hrsg., übers.
und erläutert von K.Groß-Albenhausen und M.Fuhrmann. Zürich, Düsseldorf 1997.

Eutropius: Eutropii Breviarium ab urbe condita. Recognovit C.Santini. Leipzig 1979.
Übers.: The Breviarium ab urbe condita of Eutropius. Transl. with an Introduction and Commen-
tary by H.W.Bird. Liverpool 1993. (Translated Texts for Historians.14.)

Festus: The Breviarium of Festus. A critical Edition with Historical Commentary by J.W.Eadie.
London 1967.
Übers.: Festus. Abrégé des hauts faits du peuple romain. Texte établi et traduit par M.-P.Arnaud-
Lindet. Paris 1994.(Collection des Universités de France. Série latine.321.)

Scriptores Historiae Augustae. Edidit E.Hohl. Vol. II. Editio stereotypa correctior addenda et
corrigenda adiecerunt Ch.Samberger und W.Seyfarth. Leipzig 1971.
Übers.: Historia Augusta. Römische Herrschergestalten, Band II: Von Maximinus Thrax bis
Carinus. Übers. von E.Hohl, bearb. und erläutert von E.Merten, A.Rösger und N.Ziegler. Zürich,
München 1985.


77
Hieronymus: Hieronymi Chronicon. Hrsg. und in 2. Aufl. bearb. von R.Helm. Berlin 21956.(Die
Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.47.) - 3. Aufl. 1984.

Panegyricus X (2) 7,5-6 aus dem Jahre 289 n.Chr. In: In Praise of Later Roman Emperors. The
Panegyrici Latini. Introduction, Transl., and Historical Commentary with the Latin Text of R.A.B.
Mynors [by] C.E.V.Nixon and B.S.Rodgers. Los Angeles, Oxford (1994) 527.
Übers.: In: ibid. 64f.

Panegyricus X (2) 9,2. In: ibid. (1994) 528.
Übers.: In: ibid. (1994) 66f.

Panegyricus X (2) 10,6-7. In: ibid. (1994) 528.
Übers.: In: ibid. (1994) 68f.

Panegyricus XI (3) 17,2 aus dem Jahre 291 n.Chr. In: ibid. (1994) 541.
Übers.: In: ibid. 101.

Orosius: Pauli Orosii Historiarum adversum paganos Libri VII accedit eiusdem Liber apolo-
geticus. Recens. et commentario critico instruxit C.Zangemeister. Wien 1882.(Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum.V.)
Übers.: Orosius. Seven Books of History against the Pagans. Transl. with an Introduction and
Notes by A.T.Fear. Liverpool 2010.(Translated Texts for Historians.54.)

Iordanes: Iordanis Romana et Getica. Recens. Th.Mommsen. Berlin 1882.(Monumenta Germaniae
Historica. Auctorum antiquissimorum V, pars prior.) - Repr. 1961.c) syrische Quellen :
Elias von Nisibis: Eliae Metropolitae Nisibeni Opus Chronologicum. Pars prior. Edidit
E.W.Brooks. Parisiis, Lipsiae (1910) 95,20-22.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium.
Scriptores Syri. Textus. Series tertia, Tomus. VII.) - Réimpression anastatique. Louvain 1962.
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium.62.Scriptores Syri.21.) -
Eliae Metropolitae Nisibeni Opus Chronologicum. Pars prior. Interpretatus est E.W.Brooks. Romae,
Parisiis, Lipsiae (1910) 46,31-32.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Syri,
Versio. Series tertia, Tomus VII.) -


Chronik von Arbela. Hrsg. von P.Kawerau. Lovanii 1985.(Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium.467. Scriptores Syri.199.)
Übers.: Die Chronik von Arbela. Übers. von P.Kawerau. Lovanii 1985.(Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium.468. Scriptores Syri.200.)

Märtyrertum der Candida, der Frau Wahr
ms II: Manuskript (6. Jahrhundert) in der British Library
Add. 12142,ff. 104
a - 107b. Aus: S.Brock, A Martyr at the Sasanid Court under Vahran II: Candida.
In: Analecta Bollandiana 96(1978) 167-181 [syr. Text mit engl. Übers.] - Repr. In: S.Brock, Syriac
Perspectives on Late Antiquity. London 1984.


Bar Hebraeus: Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum. Ed. P.Bedjan. Paris 1890.
Übers.: E.A.W.Budge, The Chronography of Gregory Abû l-Faraj 1225-1286. Vol. I: Engl. Transl.;
Vol. 2: Syriac Texts. London 1932. - Repr. Amsterdam 1976.d) manichäische Quellen:
1. koptische Quellen
G.Wurst, Die Bema-Psalmen. Turnhout 1996.(The Manichaean Coptic Papyri in the Chester Beatty
Library. Psalm Book, Part II, Fasc. 1.)(Corpus Fontium Manichaeorum. Series Coptica.I.)

Manichaean Homilies with a Number of hitherto Unpublished Fragments. Ed. by N.A.Pedersen.
Turnhout 2006.(Corpus Fontium Manichaeorum: Series Coptica II.)

I.Gardner, New Readings in the Coptic Manichaean Homilies Codex. In: Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 205(2018) 118-126.

2. Mittelpersische und parthische Quellen
78
Turfantext M6031 in: W.B.Henning, Mani"s Last Journey. In: Bulletin of the School of Oriental and
African Society 10(1942) 941-953. - Ebenf. abgedr. in: W.B.Henning, Selected Papers. Vol. 2.
Leiden, Téhéran (1977) 81-93.(Acta Iranica.15.)(Hommages et Opera Minora.VI.)

Turfanfragment M4579: W.Sundermann, Mitteliranische Texte kirchengeschichtlichen Inhalts. Berlin
(1981) 69f. [4a.12](Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Berliner Turfantexte.XI.)

e) neupersische Quelle:
Fidaus
: Abou "l-Kasim Firdousi, Le Livre des rois. Publ., traduit et commenté par J.Mohl. Paris
V(1876) 405.


f) arabische Quellen:
ad-D
nawar
, Ab an
fa: ad-Dînaweri, Ab an
fa, Kitâb al-abâr a-iwâl. Publ. par V.Guirgass.
T. 1. Leide 1888.


Ibn Qutaiba, Ab
Muammad Abdallh: Ibn Qutayba, Kitâb al-maârif. Edition critique avec intro-
duction sur l"auteur par S.Okacha. Le Caire 1960.

al-Yaq
b
, Amad ibn WIbn-Wdhih qui dicitur al-Jaqub
, Historiae. Pars prior. Historiam
ante-Islamicam continens. Ed. indicesque adjecit M.Th.Houtsma. Lugduni Batavorum 1883.

Eutychius von Alexandria: Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Pars prior. Ed. L.Cheikho.
Beryti, Parisiis, Lipsiae 1906.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Arabici.
Textus. Series tertia, Tomus VI.)a
-
abar
: at-Tabari, Annales. Cum aliis edidit M.J. de Goeje. Prima series. II. Recens. J.Barth et
Th.Nöldeke. Lugduni Batavorum 1881. -
Dt. Übers.: Th.Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der
arabischen Chronik des Tabari. Übers. und mit ausführlichen Erläuterungen versehn. Leyden 1879. -
Repr. Graz 1973.
Engl. Übers.: The History of al-abar
 [Tarkh al-rusul wa l-mulk]: Vol. V: The Ssnids, the
Byzantines, the Lakhmids and Yemen. Transl. and annotated by C.E.Bosworth. Albany, N.Y. 1999.
(The History of al-abar
.V.)

Balam
, Ab Al
M.: Abou - Ali M. Belam
, Chronique de ... Tabari, traduite sur la version persane
de...Belami par M.H.Zotenberg. T. II: Repr. Paris 1958.

at
-Talib
, Ab Mansr: al-Thaâlibî, Histoire des Rois des Perses. Texte arabe, publié et traduit
par H.Zotenberg. Paris 1900.


Histoire Nestorienne inédite (Chronique de Séert). Première Partie (I). Texte arabe avec
traduction française, publ. par A.Scher. Paris 1908. - Repr. Turnhout 1971.(Patrologia Orienta-
lis.IV,3.)amza al-I fah
n
, Ab Al
b. al-asan: Hamzae Ispahanensis Annalium Libri X. [Kitb tar
sin
 mulk al-ar wa-l-anbiy. Edidit I.M.E. Gottwaldt. Tom. I. Textus Arabicus. Lipsiae 1844.
Translatio Latina. Tom. II. Lipsiae 1848. -
Engl. Übers.: The Annals of amzah al-I fah
n
. Transl. from Arabic by U.M.Daudpota. In: Journal
of the Cama Oriental Institute 22(1932) 59-120.


al-Mas
d
, Ab
l-asan Al
b. al-usayn: Masd
, Les Prairies d"or. Traduction française de
Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, revue et corrigée par Ch.Pellat. T. 1. Paris 1962.
(Publications de l"Université Libanaise. Section des Études Historiques.XI.) -
Mas
d
, Les Prairies d"or. Édition Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, revue et corrigée par
Ch.Pellat. T. I. Beyrouth 1966.(Publications de l"Université Libanaise. Section des Études Historiques.
XI.)
al-Mas
d
, Ab
l-asan Al
b. al-usayn: Kitâb at-tanbîh wa "l-ischrâf, auctore al-Masûdî. Edidit
M.J.de Goeje. Editio secunda (Photomechanice iterata). Lugduni Batavorum 1967.(Bibliotheca
Geographorum Arabicorum.VIII.). -
Übers.: Carra de Vaux, Le Livre de l"avertissement et de la revision. Übersetzung des Kit
b al-
Tanb
h wa "l-išrf von al-Masd (gest. ca. 956 n.Chr.). Nachdruck der Ausgabe Paris 1896. Hrsg.
79
von F.Sezgin. Frankfurt a.M. 1986.(Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte der Arabisch-
Islamischen Wissenschaften. Reihe B - Nachdrucke. Abteilung Geschichte.2.)

al-Maqdis
: El-Maqdisî, Le Livre de la création et de l"histoire de ... el-Maqdisî. Publ. et traduit
par M.Cl.Huart. T. III, Paris 1903.


Ibn al-A
r, Izz ad-D
n: Ibn al-Athr, al-Kmil fi l-Tarkh. Vol. 1. Beyrouth 1965. - Repr. der Ausgabe
C.J.Tornbergs. Leiden 1867.


Ibn an-Nad
m, Kitâb al-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von G.Flügel. Band 1, Leipzig 1871.
Engl. Übers.: The Fihrist of al-Nad
m. A Tenth-Century Survey of Muslim Culture. B.Dodge, editor
and translator. Vol. 2. New York, London 1970.(Records of Civilization: Sources and Studies.83.)Numismatische Quellen:

F.D.J.Paruck, S
snian Coins. Bombay 1924. - Repr. New Delhi 1976. - K.Pink, Der Aufbau der
römischen Münzprägung in der Kaiserzeit VI/1 Probus. In: Numismatische Zeitschrift 73(1949) 13-74.
- R.Göbl, Sasanidische Numismatik. Braunschweig 1968.(Handbücher der mittelasiatischen Numis-
matik.I.) - id., Sasanian Coins. In: Cambridge History of Iran III,1(1983) 322-339. - id., System und
Chronologie der Münzprägung des Kuš
nreiches. Wien 1984.(Veröffentlichungen der Numis-
matischen Kommission. Sonderband). - id., Donum Burns. Die Kuš
nmünzen im Münzkabinett Bern
und die Chronologie. Wien 1993. - M.Alram: Nomina Propria Iranica in Nummis. Materialgrundlagen
zu den iranischen Personennamen auf antiken Münzen. Textband, Tafelband. Wien 1986.(Iranisches
Personennamenbuch.IV.) - M.Alram/R.Gyselen/R.Linke/M.Schreiner, Sylloge Nummorum Sasani-
dorum. Wien (1997-1999) 15-41.(Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-
hist. Kl. 134,1.) - M.Alram/R.Gyselen, Ardashir I. - Shapur I. Wien 2003.(Sylloge Nummorum
Sasanidarum Paris-Berlin-Wien.I.)(Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten, phil.-hist. Kl. 317.)(Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission.41.) - M.Alram/M.Blet-
Lemarquand/P.O.Skjaervø, Shapur, King of Kings of Iranians and non Iranians. In: Des Indo-grecs
aux Sassanides: données pour l"histoire et la géographie historique. Bures-sur-Yvette (2007) 11-
40.(Res Orientales.XVII.). - M.Alram/R.Gyselen, Ohrmazd I. - Ohrmazd II. Wien 2012.(Sylloge
Nummorum Sasanidarum Paris-Berlin-Wien.II.)(Denkschriften der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 422.)(Veröffentlichung der Numismatischen Kommission.53.)Genealogie:

E.Herzfeld, Paikuli. Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire. Vol. 1-2.
Berlin 1924. - id., La sculpture rupestre de la Perse sassanide. In: Revue des Arts Asiatiques
5(1928) 129-142. - M.Sprengling, Shahpuhr I, the Great on the Kaabah of Zoroaster (KZ). In: The
American Journal of Semitic Languages and Literatures 57(1940) 341-429.- W.B.Henning, The Great
Inscription of Š
pr I. In: Bulletin of the School of Oriental Studies 9(1937-1939) 823-849. - Ebenf.
abgedr. in id., Selected Papers. Vol. 1. Leiden, Téhéran (1977) 601-627.(Acta Iranica. 14.)
(Hommages et Opera Minora.V.) - W.B.Henning, Notes on the Great Inscription of Š
pr I. In:
Professor Jackson Memorial Volume. Bombay (1954) 40-54. - Ebenf. abgedr. in: id., Selected
Papers. Vol. 2. Leiden, Téhéran (1977) 415-429.(Acta Iranica.15.)(Hommages et Opera Minora.VI.) -
J.-P. de Menasce, Feux et fondations pieuses dans le droit sassanide. Paris 1964.(Travaux de
l"Institut d"Études Iraniennes de l"Université de Paris.2.). - M.-L.Chaumont, Les grands rois
sassanides d"Arménie (III
e siècle ap. J.-C.). In: Iranica Antiqua 8(1968) 81-93. - ead., Recherches sur
l"histoire d"Arménie de l"avènement des Sassanides à la conversion du royaume. Paris 1969.-
W.Sundermann, Iranische Lebensbeschreibungen Manis. In: Acta Orientalia 36(1974) 125-149. -
R.Ghirshman, Rez. zu R.Göbl, Der Triumph des S
sniden Šahpuhr über die Kaiser Gordianus,
Philippus und Valerianus. Wien 1974.(Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, phil.-hist. Kl. 116.)(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte Mittelasiens.III.). In:
Artibus Asiae 37(1975) 313-318. - A.A.Sarfaraz, A New Discovery at Bishapur. In: Iran 13(1975) 171;
Taf. III-IV. - id., La découverte d"une sculpture rupestre importante sassanide dans le Tang-i Ch
gn.
In: Proceedings of the IV
th Annual Symposium on Archaeological Research in Iran, 3-8 November
1975. Tehran (1976) 27-33.]). - R.N.Frye, The Tang-i Qandil and Barm-i Dilak Reliefs. In: Bulletin of
the Institute of Pahlavi University 1-4(1976) 35-44. - G.Herrmann, The Iranian Revival. Oxford 1977. -
V.G.Lukonin, Iran v III veke. Novye materialy i opyt istori
eskoj rekonstrukcii. Moskva (1979) 59-73;
fig.12-19 [russ.]; 125-133 [engl. Rés.]. - L.Vanden Berghe, Lumière nouvelle sur l"interprétation des
reliefs sassanides. In: Iranica Antiqua 15(1980) 269-282; Pl. II-III. - W.Sundermann, Mitteliranische
manichäische Texte kirchengeschichtlichen Inhalts mit einem Appendix von N.Sims-Williams. Berlin
1981.(Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Berliner Turfantexte.XI.) -
80
E.Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n.Chr. nach der Inschrift
Š
hpuhrs I. an der Kabe-ye Zartošt (ŠKZ).Wiesbaden 1982.(Tübinger Atlas für den Vorderen Orient.
R. B, Beiheft 55.) - K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer
der zarathustrischen Religion. Eine Untersuchung der zeitgenössischen Quellen. Frankfurt a.M., Bern
1982.(Europäische Hochschulschriften, R. III,166.) - R.N.Frye, The political History of Iran under the
Sasanians. In: Cambridge History of Iran III,1(1983) 116-180. - id., The History of ancient Iran.
München 1984.(Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. III, Teil 7.) - S.N.C.Lieu, Manichaeism in
the Later Roman Empire and Medieval China. A Historical Survey. Manchester 1985.
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament.63.) - 2., verbesserte und erweiterte
Auflage. Tübingen 1992. - M.Macuch, Charitable Foundations. I.In the Sasanian Period. In:
Encyclopaedia Iranica V,4(1992) 380-382. - ead., Die sasanidische Stiftung ‘für die Seele" - Vorbild
für den islamischen waqf? In: Iranian and Indo-European Studies. Memorial Volume of O.Klíma. Ed.
by P.Vavrousek. Praha (1994) 163-180. - E.Kettenhofen, Tird
d und die Inschrift von Paikuli. Kritik
der Quellen zur Geschichte Armeniens im späten 3. und frühen 4. Jahrhundert n.Chr. Wiesbaden
1995. - Zugl. Phil. Habil.-Schrift. Trier 1990. - U.Weber, Hormezd I., König der Könige von
rn und
An
rn. In: Iranica Antiqua 42(2007) 387-418. - Überarb. Artikel 2018 in ead., Prosopographie
2002ff. - ead., Mihrš
h. In: U.Weber, Prosopographie 2002ff. - ead., Wahrm I., König der Könige
von
rn und An
rn (273-276 n.Chr.). In: Festschrift für Erich Kettenhofen. Hrsg. von O.Tabibzadeh
und T.Daryaee. Teheran (2008) 171-221.(Iranistik. Deutschsprachige Zeitschrift für iranistische
Studien.5,1-2 [2006-2007]). - Überarb. Artikel 2018 in U.Weber., Prosopographie 2002ff.

Name:

E.Herzfeld, Paikuli. Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire. Vol. 1-2.
Berlin 1924. - M.Back, Die sassanidischen Staatsinschriften. Leiden, Téhéran 1978.(Acta Iranica.18.)
[= SSI]. - M.G.Morony, Iraq after the Muslim Conquest. Princeton N.J. 1984. - Ph.Gignoux, Noms
propres sassanides en moyen-perse épigraphique. Wien 1986.(Iranisches Personennamen-
buch.II,2.) - G.Gnoli, Bahr
m. I.In Old and Middle Iranian Texts. In: Encyclopaedia Iranica III,5(1989)
510-513. - P.Jamzadeh, Bahr
m. II.Representation in Iranian Art. In: Encyclopaedia Iranica
III,5(1989) 513-514. - Ph.Huyse, Die dreisprachige Inschrift Š
buhrs I. an der Kaba-i Zardušt (ŠKZ).
Band 1-2. London 1999.(Corpus Inscriptionum Iranicarum. Part III. Pahlavi Inscriptions. Vol. I. Royal
Inscriptions, with their Parthian and Greek Versions. Texts I.) - R.Schmitt, Byzantinoiranica: Zum
Beispiel Prokop. In: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma (ed.), Convegno Internazionale: La
Persia e Bisanzio (Roma, 14-18 ottobre 2002). Roma (2004) 665-677. (Atti dei Convegni Lincei.201).

Kronprinz:

Kar
uddn
G.Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Leipzig 1880. (Abhandlungen für die
Kunde des Morgenlandes.VII,3.) - Repr. 1966. - Histoire Nestorienne (Chronique de Séert).
Première Partie (I). Texte arabe avec traduction française, publ. par A.Scher. Paris 1908. - Repr.
Turnhout 1971. (Patrologia Orientalis.IV,3). - E.Honigmann, " (4). In: RE II A 1(1921) 1203.
- E.Herzfeld, Paikuli. Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire. Band 1-
2. Berlin 1924. - id., New Light on Persian History from Pahlavi Inscriptions. In: Journal of the
K.R.Cama Oriental Institute (1926) 103-114. - id., Kushano-Sasanian Coins. Calcutta 1930.(Memoirs
of the Archaeological Survey of India.38.) - W.B.Henning, Mani"s Last Journey. In: Bulletin of the
School of Oriental and African Studies 10(1942) 941-953. - Ebenf. abgedr. in: id., Selected Papers.
Vol. 2. Leiden, Téhéran (1977) 81-93.(Acta Iranica.15.)(Hommages et Opera Minora.VI.) -
A.Christensen, L"Iran sous les Sassanides. Copenhague
21944. - Repr. Osnabrück 1971. - H.-
C.Puech, Le manichéisme. Son fondateur - sa doctrine. Paris 1949.(Musée Guimet. Bibliothèque de
Diffusion.LVI.) - W.Enßlin, Wahram I. In: RE VII A 2(1948) 2078-2079. - R.Göbl, Die Münzprägung
der Kuš
n von Vima Kadphises bis Bahrm IV. In: F.Altheim/R.Stiehl, Finanzgeschichte der
Spätantike. Frankfurt a.M. (1957) 173-256. - O.Klíma, Iranische Miszellen II. In: Archiv Orientální
28(1960) 457- 466. - G.Widengren, Mani und der Manichäismus. Stuttgart 1961. (Urban-Bücher.57.)
- M.-L. Chaumont, À propos de quelques personnages féminins figurant dans l"inscription trilingue de
Š
hpuhr Ier à la "Kaba de Zoroastre“. In: Journal of Near Eastern Studies 22(1963) 194-199. - ead.,
Les Sassanides et la christianisation de l"empire iranien au III
e siècle de notre ère. In: Revue de
l"Histoire des Religions 165(1964) 165-202. - V.G.Lukonin, Varachran II i Narse (Iran, 70-90-e gody
III. v.). In: Vestnik drevnej istorii [1964(3)] 48-63. - J.-M.Fiey, Assyrie chrétienne. T. 1-3. Beyrouth
1965-1968. (Recherches de l"Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, série III: Orient chrétien XXII-
XXIII [1965]; XLII [1968]. - R.Göbl, Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien
und Indien. Band 1-4. Wiesbaden 1967. - J.-M.Fiey, Jalons pour une histoire de l"église en Iraq.
Louvain 1970.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. 310. Subsidia.36.) - W.Hinz, Mani and
Kard
r. In: Atti del Convegno Internazionale sul tema: La Persia nel Medioevo, Roma 31 marzo - 5
aprile 1970, Roma (1971) 485-499.(Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCLXVIII - 1971,
81
Quaderno N. 160.) - F.Decret, Les Conséquences sur le christianisme en Perse de l"affrontement des
empires romain et sassanide. De Shâpûr I
er à Yazdgard Ier. In: Recherches Augustiniennes 14(1979)
91-152. - V.G.Lukonin, Iran v III veke. Novye materialy i opyt istori
eskoj rekonstrukcii. Moskva
1979. - A.Böhlig/J.P.Asmussen, Der Manichäismus unter Mitwirkung von J.P.Asmussen, einge-
leitet, übersetzt und erläutert von A.Böhlig. Zürich, München 1980. (Die Gnosis.3.) - Überarbeiteter
Nachdruck 1995. - M.-L.Chaumont, Recherches sur quelques villes helléniques de l"Iran occidental.
In: Iranica Antiqua 17(1982) 147-173. - M.G.Morony, Continuity and Change in the Administrative
Geography of Late Sasanian and Early Islamic al-Iraq. In: Iran 20(1982) 1-49. - A.D.H.Bivar, The
History of Eastern Iran. In: Cambridge History of Iran III,1(1983) 181-231. - J.Duchesne-Guillemin,
Religion and Politics under the Sasanians. In: Cambridge History of Iran III,2(1983) 874-897. -
R.Göbl, System und Chronologie der Münzprägung des K
šnreiches. Wien 1984.(Veröffent-
lichungen der Numismatischen Kommission. Sonderband.) - M.G.Morony, Iraq after the Muslim
Conquest. Princeton, N.J. 1984. - W.Sundermann, Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der
iranischen Manichäer I-III. In: Altorientalische Forschungen XIII [1986] 40-92; 239-317; XIV[1987] 41-
107. - M.-L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien des origines aux grandes persécutions
du IV
e siècle. Lovanii 1988.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. 499. Subsidia 80.) -
R.Göbl, Donum Burns. Die Kuš
nmünzen im Münzkabinett Bern und die Chronologie. Wien 1993. -
M.Streck - [J.Lassner], Al-Karkh
. In: Encyclopaedia of Islam2 IV(1997) 652-653. - U.Weber, P
rz.
In: ead., Prosopographie 2002ff. - ead., Anonyma, Königin der Saken. In: ead., Prosopographie des
S
snodemreeiches im dritten Jahrhundert n.Chr. 2002ff. - ead., Anonyma, Königin der Königinnen,
Frau Wahr
ms II. In: ead., Prosopographie... 2002ff. - I.Gardner/J.BeDuhn and P.Dilley, Mani at the
Court of the Persian Kings. Studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex. Leiden, Boston
2015.(Nag Hammadi and Manichaean Studies.87.).
Wahr
m II. šhn šh:
J.Marquart,
rnšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenaci. Berlin 1901.(Abhandlungen
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl. N.F. III,2.) -
A.Herrmann, Sakastane. In: RE I A 2(1920) 1807-1812. - W.Enßlin, Zur Ostpolitik des Kaisers
Diokletian. In: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl.
München 1942,1). - id.,, Wahram II. In: RE VII A 2(1948) 2079-2081. - K.Pink, Der Aufbau der
römischen Münzprägung in der Kaiserzeit VI/1 Probus. In: Numismatische Zeitschrift 73(1949) 13-74.
- W.B.Henning, Notes on the Great Inscription of Š
pr I. In: Professor Jackson Memorial Volume.
Bombay (1954) 40-54. - Ebenf. abgedr. in: id., Selected Papers. Vol. 2. Leiden, Téhéran (1977) 415-
429.(Acta Iranica.15.) (Hommages et Opera Minora.VI.) - V.G.Lukonin, Varachran II i Narse (Iran,
70-90-e gody III. v.). In: Vestnik drevnej istorii [1964(3)] 48-63. - W.Hinz, Altiranische Funde und
Forschungen. Berlin 1969. - V.G.Lukonin, Iran v III veke. Novye materialy i opyt istori
eskoj
reconstrukcii. Moskva 1979. - D.G.Davary, Baktrisch. Ein Wörterbuch auf Grund der Inschriften,
Handschriften, Münzen und Siegelsteine. Heidelberg 1982. - U.Asche, Roms Weltherrschaftsidee
und Aussenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici Latini. Bonn 1983. - Phil.- Diss. Bonn
1982. - R.N.Frye, The History of ancient Iran. München 1984.(Handbuch der Altertumswissenschaft,
Abt. III, Teil 7.) - W.Felix, Antike literarische Quellen zur Außenpolitik des S
snidenstaates. Band 1:
224-309. Wien 1985.(Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien,
phil.-hist. Kl. 456.)(Veröffentlichungen der Iranischen Kommission.18.) - E.Kettenhofen, Zur Sieges-
titulatur des Kaisers Probus. In: iva Antika 36(1986) 39-43. - J.Harmatta, Chionitae, Euseni, Gelani.
In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 31(1985-1988) 43-51. - F.Kolb, Diocletian und
die Erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?
Berlin, New York 1987.(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte.27.) - M.-L.Chaumont,
La christianisation de l"empire iranien des origines aux grandes persécutions du IV
e siècle. Lovanii
1988.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium.499. Subsidia.80). - E.Winter, Die s
snidisch-
römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n.Chr. - ein Beitrag zum Verständnis der
außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Frankfurt a.M., Bern, New York,
Paris 1988. (Europäische Hochschulschriften, Reihe III, 350). - s. dazu die Rezension von
E.Kettenhofen in: Bibliotheca Orientalis 47(1990) 163-178. - A.Sh.Shahbazi, Bahr
m II. In:
Encyclopaedia Iranica III,5(1988) 514-522. - M.Peachin, Roman Imperial Titulature and Chronology,
A.D. 235-284. Amsterdam 1990.(Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et
papyrologicam pertinentia.29.) - K.Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen
Reiches. Darmstadt 1990. - E.Kettenhofen, Tird
d und die Inschrift von Paikuli. Kritik der Quellen zur
Geschichte Armeniens im späten 3. und frühen 4. Jahrhundert n.Chr. Wiesbaden 1995. - Zugl. phil.-
Habil.-Schrift Trier 1990. - J.Rist, Die Verfolgung der Christen im spätantiken Sasanidenreich:
Ursachen, Verlauf und Folgen. In: Oriens Christianus 80(1996) 17-42. - M.G.Morony, S
snids. In:
Encyclopaedia of Islam2 IX(1997) 70-83. - G.Kreucher, Beiträge zur Geschichte Kaiser Aurelians.
Trier 1998 [Magisterarbeit Trier 1998]. - id., Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit.
82
Stuttgart 2003.(Historia. Einzelschriften.174.) - Phil. Diss. Trier 2000. - A.Luther, Roms
mesopotamische Provinzen nach der Gefangennahme Valerians (260). In:
rn ud An
rn. Studien
zu den Beziehungen zwischen dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt. Beiträge des
Internationalen Colloquiums in Eutin, 8.-9. Juni 2000. Unter Mitarbeit von C.Binder, hrsg. von
J.Wiesehöfer und Philip Huyse. Stuttgart (2006) 203-219. (Oriens et Occidens.13.) - U.Weber,
Wahr
m I., König der Könige von rn und An
rn (273-276 n.Chr.). In: Festschrift für Erich
Kettenhofen. Hrsg. von O.Tabibzadeh und T.Daryaee. Teheran (2008) 171-221.(Iranistik.
Deutschsprachige Zeitschrift für iranistische Studien.5,1-2 [2006-2007]). Überarb. Artikel 2018 in
ead., Prosopographie 2002ff. - U.Weber/J.Wiesehöfer, Der Aufstand des Ormies und die Thronfolge
im frühen S
snidenreich. Auch ein Beitrag zu den Res Gestae Divi Saporis. In: Monumentum et
instrumentum inscriptum. Festschrift für P.Weiß zum 65. Geburtstag. Stuttgart (2008) 217-225. -
R.Gyselen, Les Wahramides (273-293 A.D.): Quelques aspects de leur langage monétaire. In: Studia
Iranica 39(2010) 185-223.

Persönlichkeit Wahrms II.
A
-
abar
: Th.Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der
arabischen Chronik des Tabari. Übers. und mit ausführlichen Erläuterungen versehn. Leyden 1879. -
Repr. Graz 1973. - At-Tabari, Annales. Cum aliis edidit M.J.de Goeje. Prima series. II. Recensuerunt
J.Barth & Th.Nöldeke. Lugduni Batavorum 1881. - Editio photomechanice iterata. Lugduni Batavorum
1964. - At
-Talib
, Al-Thaâlibî, Histoire des rois des Perses. Texte arabe publié et traduit par
H.Zotenberg. Paris 1900. - Al-Maqdis
, El-Maqdisî, Le Livre de la création et de l"histoire de ...el-
Maqdisî. Publ. et traduit par M.Cl.Huart. T. III. Paris 1903. - Histoire Nestorienne (Chronique de
Séert). Première Partie (I). Texte arabe avec traduction française, publ. par A. Scher. Paris 1908. -
Repr. Turnhout 1971.(Patrologia Orientalis.IV,3.). - Bal
am
: A.M.Belam
, Chronique de ... Tabari,
traduite sur la version persane de Bel
am par M.H.Zotenberg. T. II. Repr. Paris 1958. - Al-Masd
,
Mas
d, Les Prairies d"or. Traduction française de Barbier de Meynard & Pavet de Courteille, revue
et corrigée par Ch.Pellat. T. 1, Paris 1962. - M.Back, Die sassanidischen Staatsinschriften. Leiden,
Téhéran 1978.(Acta Iranica.18.) - K.Mosig-Walburg, Die frühen sasanidischen Könige als Vertreter
und Förderer der zarathustrischen Religion. Frankfurt a.M. 1982. (Europäische Hochschulschriften,
Reihe III, 166.) - Al-
abar
, The History of al-abar [Ta"rkh al-rusul wa "l-mulk]. Vol. V: The
S
snids, the Byzantines, the Lakhmids and Yemen. Transl. and annotated by C.E.Bosworth, Albany,
N.Y. 1999.(The History of al-
abar.V.)

Familie Wahrms II.
F.Nau, Résumé de monographies syriaques: X. - Martyre de Qandida (1). In: Revue de l"Orient
Chrétien, 2
e série, X(XX)(1915-1917) 23-24. - V.G.Lukonin, Varachran II i Narse (Iran, 70-90-e gody
III.v.). In: Vestnik drevnej istorii [1964(3)] 48-63. - R.Göbl, Sasanidische Numismatik. Braunschweig
1968.(Handbücher der mittelasiatischen Numismatik.1.) - M.A.Dandamaev, V Medunarodnyj
kongress iranskogo iskusstva i archeologii. In: Vestnik drevnej istorii [1969(3)] 205-208. - W.Hinz,
Altiranische Funde und Forschungen. Berlin 1969. - V.G.Lukonin, Kul"tura Sasanidskogo Irana: Iran
v III-V vv.: O
erki po istorii kul"tury [The Culture of Sasanian Iran: Iran in the 3th - 5th centuries:
Essays on Cultural History]. Moskva 1969. - P.O.Harper, Sasanian Medallion Bowls with Human
Busts. In: Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History. Studies in honor of
G.C.Miles. Ed. by D.K.Kouymjian. Beirut (1974) 61-81. - Ebenf. abgedr. in P.O.Harper/P.Meyers,
Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery. New York (1981) 24-39. -
L.Trümpelmann, Das sasanidische Felsrelief von Sar Mašhad. Berlin 1975.(Iranische Denkmäler,
Lfg. 5, Reihe II: Iranische Felsreliefs A.) - s. dazu folgende Rezensionen: Ph.Gignoux, Studia Iranica
4(1975) 273-274. - H. von Gall, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 67(1977)
149-152. - R.Göbl, Orientalistische Literaturzeitung 73(1978) 379-383. - H.Humbach, Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 129(1979) 402-403. - P.O.Harper/P.Meyers, Silver
Vessels of the Sasanian period. Vol. 1: Royal Imagery. New York (1981) 25; 30f. - M.C.Root, Journal
of Near Eastern Studies 38(1979) 223-224. - D.Thompson, Bibliotheca Orientalis 38(1981) 717-719. -
S.Brock, A Martyr at the Sasanid Court under Vahran II: Candida. In: Analecta Bollandiana 96(1978)
167-181 [syr. Text, engl. Übers.] - R.Göbl, Sasanian Coins. In: Cambridge History of Iran III,1(1983)
322-339. - S.N.C.Lieu, Captives, Refugees and Exiles: A Study of Cross-Frontier Civilian Movements
and Contacts between Rome and Persia from Valerian to Jovian. In: The Defence of the Roman and
Byzantine East. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986. Part II.
Ed. by Ph.Freeman and D.Kennedy. Oxford (1986) 475-505.(British Institute of Archaeology at
Ankara, Monograph.8.) (BAR International Series.297.) - M.- L.Chaumont, La christianisation de
l"empire iranien des origines aux grandes persécutions du IV
e siècle. Lovanii 1988.(Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium. 499.Subsidia.80.) - J.K.Choksy, A S
snian Monarch, his
Queen, Crown Prince, and Deities: the Coinage of Wahr
m II. In: American Journal of Numismatics,
2nd series, I(1989) 117-135. - E.Kettenhofen, Deportations. II.In the Parthian and Sasanian Periods.
83
In: Encyclopaedia Iranica VII,3(1994) 297-308. - J.Wiesehöfer, Das antike Persien. Von 550 v.Chr.
bis 650 n.Chr. München, Zürich
42005. - U.Weber, Anonyma, Königin der Königinnen. In: ead.,
Prosopographie 2002ff. - ead., X
war(r)nz
m, Königin des Reiches. In: U.Weber, Prosopographie
2002ff. - ead., Qand
d. In: U.Weber, Prosopographie 2002ff. -

Titulatur Wahrms II.
Ph.Huyse, Die sasanidische Königstitulatur. Eine Gegenüberstellung der Quellen. In:
rn ud An
rn
Studien zu den Beziehungen zwischen dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt. Beiträge des
Internationalen Colloquiums in Eutin, 8.-9. Juni 2000. Hrsg. von J.Wiesehöfer und Ph.Huyse. Stutt-
gart (2006) 181-201.(Oriens et Occidens.13.) - U.Weber, Afs
. In: ead., Prosopographie 2002ff. -
R.Gyselen, Shapur I
er. In: M.Alram/R.Gyselen, Ardashir I. - Shapur I. Wien (2003) 181-289; 330-
366.(Sylloge Nummorum Sasanidarum Paris-Berlin-Wien.I.)(Denkschriften der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 317.)(Veröffentlichungen der Numismatischen Kom-
mission.41.) - M.Alram/M.Blet-Lemarquand/P.O.Skjaervø, Shapur, King of Kings of Iranians and
non Iranians. In: Des Indo-grecs aux Sassanides: données pour l"histoire et la géographie historique.
Edité par R.Gyselen. Bures-sur-Yvette (2007) 11-40.(Res Orientales.XVII.) - A.Panaino, The King
and the Gods in the Sasanian Royal Ideology. In: Sources pour l"histoire et la géographie du monde
iranien (224-710). Edendum curavit R.Gyselen. Bures-sur-Yvette (2009) 209-256.(Res Orientales
XVIII.)


Religionspolitik Wahr
ms II.:
W.B.Henning, Mani"s Last Journey. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies
10(1942) 941-953. - Ebenf. abgedr. in: id., Selected Papers. Vol. 2. Leiden, Téhéran (1977) 81-
93.(Acta Iranica.15.)(Hommages et Opera Minora.VI.) - M.-L.Chaumont, Le culte d"An
hit à Staxr
et les premiers Sassanides. In: Revue de l"Histoire des Religions 153(1958) 154-175. - O.Klíma,
Manis Zeit und Leben. Prag 1962.(Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften. Monogra-
phien des Orientinstituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.18.) - W.Hinz, Altirani-
sche Funde und Forschungen. Berlin 1969. - J.-M.Fiey, Jalons pour une histoire de l"église en Iraq.
Louvain 1970.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium.310.Subsidia.36.) - J.P.Asmussen,
Manichaean Literature. Representative Texts Chiefly from Middle Persian and Parthian Writings.
Selected, introduced, and partly translated by J.P.Asmussen. Delmar, New York 1975.(Persian
Heritage Series.22.) - M.Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian. Texts with
Notes. Téhéran, Liège 1975.(Acta Iranica.9.) - A.Böhlig/J.P.Asmussen, Der Manichäismus unter
Mitwirkung von J.P.Asmussen, eingeleitet, übers. und erläutert von A.Böhlig. Zürich, München
1980.(Die Gnosis.3.) - Überarbeiteter Nachdruck 1995. - K.Mosig-Walburg, Die frühen
sasanidischen Könige als Vertreter und Förderer der zarathustrischen Religion. Eine Untersuchung
der zeitgenössischen Quellen. Frankfurt a.M., Bern 1982.(Europäische Hochschulschriften. Reihe III,
166.). - W.Sundermann, Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer I-III.
In: Altorientalische Forschungen 13(1986) 40-92; 239-317; 14(1987) 41-107. - Wieder abgedr. in:
W.Sundermann. Manichaica Iranica. Ausgewählte Schriften. Hrsg. von C.Reck, D.Weber, C.Leurini
und A.Panaino. Band 1. Roma (2001) 217-274; 275-355; 357-426.(Serie Orientale Roma.89,1.) - M.-
L.Chaumont, La christianisation de l"empire iranien des origines aux grandes persécutions du IV
e
siècle. Lovanii 1988.(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium.499.Subsidia.80). - W.
Schwaigert , Das Christentum in
zistn im Rahmen der frühen Kirchengeschichte Persiens bis zur
Synode von Seleukeia-Ktesiphon im Jahre 410. Theol. Diss. Marburg 1989. - F.Grenet, Observations
sur les titres de Kird
r. In: Studia Iranica 19(1990) 87-94. - J.R.Russell, Kartr and Mn: A
Shamanistic Model of Their Conflict. In: Iranica Varia. Papers in honor of Professor Ehsan Yarshater.
Ed. by J.Duchesne-Guillemin. Leiden, Téhéran (1990) 180-193.(Acta Iranica.30.)(Textes et
Mémoires.XVI.) - Ph.Gignoux, Les quatre inscriptions du mage Kird
r. Textes et concordances. Paris
1991.(Studia Iranica. Cahier.9.)(Collections des sources pour l"histoire de l"Asie centrale pré-
islamique, série II, vol.1.) - M.Hutter, Manichäismus oder Zoroastrismus. Das Ringen zwischen Mani
und Kird
r um die Staatsreligion. In: Akten des Melzer-Symposium 1991. Hrsg. von W.Slaje und
C.Zinko. Graz (1992) 152-169. - R.Merkelbach, Wann wurde die Mani-Biographie abgefasst, und
welches waren ihre Quellen? In: Studia Manichaica. II. Intern. Kongreß zum Manichäismus, 6. - 10.
August 1989. Hrsg. von G.Wiessner und H.-J.Klimkeit. St.Augustin/Bonn (1992) 159-166. (Studies in
Oriental Religions. 23.). - M.Shaki, D
dwar, ddwarh. In: Encyclopaedia Iranica VI,5(1993) 557-559.
- J.Wiesehöfer, Geteilte Loyalitäten. Religiöse Minderheiten des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr. im
Spannungsfeld zwischen Rom und dem s
snidischen Iran. In: Klio 75(1993) 362-382. - G.Wurst,
Die Bema-Psalmen. Turnhout 1996.(The Manichaean Coptic Papyri in the Chester Beatty Library.
Psalm Book. Part II, Fasc.1.)(Corpus Fontium Manichaeorum. Series Coptica.I: Liber Psalmorum.
Pars II, Fasc.1.) - P.O.Skjaervø, Counter - Manichean Elements in Kerd
r"s Inscriptions: Irano-
Manichaica II. In: Manichaean Studies III: Atti del Terzo Congresso Internazionale di Studi
“Mancheismo e Oriente Cristiano Antico", Arcavacata di Rende-Amantea, 31 agosto - 5 settembre
84
1993. Ed.: L.Cirillo, A. Van Tongerloo. Lovanii, Napoli (1997) 313-342. - J.Tubach, Die Namen von
Mani"s Jüngern und ihre Herkunft. In: Manichaean Studies III. Atti del Terzo Congresso Internazionale
di Studi "Manicheismo e Oriente Cristiano Antico“, Arcavacata di Rende-Amantea, 31 agosto - 5
settembre 1993. Ed.: L.Cirillo, A.Van Tongerloo. Lovanii, Napoli (1997) 375-393. - Ph.Huyse, Kerd
r
and the First Sasanians. In: Proceedings of the 3
rd European Conference of Iranian Studies held in
Cambridge, 11
th - 15th september 1995, Part 1: Old and Middle Iranian Studies. Ed. by N.Sims-
Williams. Wiesbaden (1998) 109-120. - Ph.Gignoux,
w
nbed. In: Encyclopaedia Iranica IX,1(1999)
87-88. - M.Stausberg, Die Religion Zarathustras. Geschichte - Gegenwart - Rituale. Band 1-3.
Stuttgart, Berlin, Köln 2002. - Manichaean Homilies with a Number of hitherto Unpublished
Fragments. Ed. by N.A.Pedersen. Turnhout 2006.(Corpus Fontium Manichaeorum: Series Coptica.II.)
- I.Gardner, J.BeDuhn, P.Dilley, Mani at the Court of the Persian Kings. Studies on the Chester
Beatty Kephalaia Codex. Leiden, Boston 2015. (Nag Hammadi and Manichaean Studies.87.) -
I.Gardner, New Readings in the Coptic Manichaean Homilies Codex. In: Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 205(2018) 118-126.


85

Tabelle 1: Genealogie Š
buhrs I. in der Šbuhr-Inschrift
Nach Ph.Huyse, ŠKZ 1-2(1999).(CII, P. III, 1,1,1-2.)
Š
buhr I., König der Könige

dur-Anh
d, Königin der Königinnen, Unsere Tochter [ŠKZ I 1],
Ohrmezd-Ardaš
r, Großkönig der Armenier, Unser Sohn [ŠKZ I 2]
Šbuhr, König von Mšn, Unser Sohn [ŠKZ I 3]
Narseh, König von Hind(estn), Sagestn und Turn bis ans
Meeresufer, Unser Sohn [ŠKZ I 4] {

1. Aufzählung der Nach-
kommen Š
buhrs I.
nach protokollarischer
Ordnung

Ssn, Herr [ŠKZ I 5]
Pbag, König [ŠKZ I 6]
Šbuhr, König, Sohn des Pbag [ŠKZ I 7]
Ardašr, König der Könige [ŠKZ I 8]
Xwar(r)rnz
m, Königin des Reiches [ŠKZ I 9]

dur-Anh
d, Königin der Königinnen (s. o. ŠKZ I 2)
D
nag, Königin [ŠKZ I 10]
Wahrm, König von Gln [ŠKZ I 11] (der spätere Wahrm I.)
Šbuhr, König von Mšn (s.o. ŠKZ I 3]
Ohrmezd-Ardaš
r, Großkönig der Armenier (s.o. ŠKZ I 2]
Narseh, König der Saken (s.o. ŠKZ I 4] {
2. Aufzählung der Nach-
kommen Š
buhrs I.
nach dem Lebensalter
Šbuhrduxtag, Königin der Saken [ŠKZ I 12]
Narsehduxt, Herrin der Saken [ŠKZ I 13]
šmag, Herrin [ŠKZ I 14]
P
rz, Prinz [ŠKZ I 15]
*Murrd, Herrin, Mutter des Šbuhr, des Königs der Könige [ŠKZ I 16]
Narseh, Prinz [ŠKZ I 17]
Rdduxt, Prinzessin, Tochter von Anšag [ŠKZ I 18]
Warzduxt, Tochter von Xwar(r)rnz
m [ŠKZ I 19]
Staxryd, Königin [ŠKZ I 20]

Hormezdag, Sohn des Königs der Armenier [ŠKZ I 21] s. ŠKZ I 2
Hormezd, Sohn des König von Mšn [ŠKZ I 22] s. ŠKZ I 3
Hormezdag, Sohn des Königs von Mšn [ŠKZ I 23] s. ŠKZ I 3
dbaxt, Sohn des Königs von Mšn [ŠKZ I 24] s. ŠKZ I 3
Wahrm, Sohn des Königs von Mšn [ŠKZ I 25] s. ŠKZ I 3
Šbuhr, Sohn des Königs von Mšn [ŠKZ I 26] s. ŠKZ I 3
Prz, Sohn des Königs von Mšn [ŠKZ I 27] s. ŠKZ I 3
Šbuhrduxtag, Tochter des Königs von Mšn [ŠKZ I 28] s. ŠKZ I 3 {

Neun Enkel und Enke-
linnen Š
buhrs I.
Ohrmezd(d)uxtag, Tochter des Königs der Saken [ŠKZ I 29]
s. ŠKZ I 4